Kaupunginhallitus, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 osassa / Valssimylly

MliDno-2016-654

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 31. päivänä tammikuuta 2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Valssimyllyn asemakaavan muutos koskee osaa korttelia 8. Kaupunki on kaavoittanut alueen vuonna 2011, mutta tuolloin Museovirasto valitti viljasiilojen puuttuvasta suojelumerkinnästä ja yhdisti valitukseensa valssimyllyrakennuksen. Valitus eteni aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka, ja KHO päätöksen mukaan kaavassa tuli suojella kulttuurihistoriallisesti arvokkaat viljasiilot. Valituksen seurauksena siilojen ja myllyn alueelle jäi voimaan vuoden 1991 asemakaava, josta suojelumääräykset puuttuivat.

Kaupunki on etsinyt kaava-alueelle uusiokäyttöä, jolla ratkaistaisiin suojeltavien rakennusten kohtalo. Kaupunki on ottanut yhdeksi tavoitteekseen siirtää Mikkelin taidemuseon nykyiseltä paikaltaan valssimyllyrakennuksen yhteyteen. Vuonna 2013 Esperi Care kartoitti mahdollisia sijaintipaikkoja palvelutalohankkeelle ja totesi, että kortteli 8 vastasi parhaiten heidän tavoitteitaan. Vuonna 2015 kaupunki järjesti tarjouskilpailun viljasiilojen alueesta, jonka JL-Rakentajat voitti. Heidän ehdotuksessa viljasiiloihin ja sen viereen sijoitettavaan uudisrakennukseen toteutettaisiin asuntoja. Osapuolet ovat suunnitelleet kaava-alueelle tulevaa kokonaisuutta yhdessä ja tarvittavat autopaikat sijoitetaan yhteiseen maanalaiseen pysäköintilaitokseen.  

Kiinteistö Oy Sammonkulma on mukana kaavassa, mutta heidän tonttinsa tai rakennusoikeutensa ei ole mukana edellä mainitussa kokonaisuudessa.

Kaupunki on neuvotellut suojeltavien rakennusten kohtalosta Museoviraston, alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja muiden osallisten kanssa. Suunnitteluprosessin aikana on tullut ilmi, että viljasiilojen betonirakenteissa on mikrobeja, jotka muodostavat asumiselle terveysriskin. Tähän nojautuen Museovirasto ja ELY-keskus ovat todenneet 15.6.2016, että rakennus saadaan purkaa, mutta tilalle tulee rakentaa uudisrakennus, joka toimii viljasiilojen tapaan maamerkkinä ja sen ulkomuodossa tulee tuoda esille siilojen ja alueen historiallisia muistumia. Valssimyllyn kohdalla todettiin 30.8.2016, että sen rakenteet eivät kestä uudisrakentamista ja että rakennus voidaan purkaa. Kannanotto on ehdollinen ja sen tilalle tulee toteuttaa taidemuseo tai vastaava hanke. Kokonaisuus tulee olla arkkitehtonisesti korkealuokkainen.  

Kaupungin yleinen tavoite ydinkeskustassa on nostaa rakennusoikeuden tehokkuus vähintään tasolle e=3,0. Nykyisten kaavojen perusteella kaava-alueen tehokkuus on e=4,1 ja Valssimyllyn asemakaavamuutoksen seurauksena tehokkuusluku ja rakennusoikeus laskevat. Tavoitteista johtuen rakennusoikeus jakautuu epätasaisesti kaava-alueella, ja kaavamuutoksen tavoitteena on vahvistaa suunnittelutyön seurauksena tehdyt päätökset ja rasitteet/oikeudet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 osaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Valssimylly), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta; rakennusvalvonta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, pelastustoimi, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö, museotoimi, Mikkelin Vesilaitos, Museovirasto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Matkakeskus, Mikkeli-seura ry, VR Oy, Liikennevirasto ja Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä.

Kaavaa koskevassa päätöksenteossa huomioidaan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 19.12.2016 tekemien taidemuseon siirtoa koskevien päätösten sisältö ja päätösten mahdollinen vaikutus asemakaavamuutokseen sekä valtuuston itselleen asettama päätösten aikataulu.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että asian käsittely jätetään pöydälle 21.3.2017 pidettävään teknisen lautakunnan kokoukseen, jolloin kaupunginvaltuuston päätös taidemuseohankkeesta on tiedossa. Raimo Ruotsalainen kannatti Hokkasen esitystä.

Raimo Heinänen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi suunnitellun taidemuseohankkeen osalta niin, että se irrotetaan tässä vaiheessa asemakaavasta. Heinäsen esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava ja kannatettu esitys jättää asian käsittely pöydälle, joten asian käsittelyn jatkamisesta tässä kokouksessa oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa esittelijän päätösehdotuksen pohjalta kannattavat äänestävät jaa ja Marita Hokkasen esitystä asian pöydälle jättämisestä kannattavat äänestävät ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Paavo Puhakka, Tero Puikkonen, Marja Kauppi, Jukka Siiriäinen, Pekka Heikkilä ja Seppo Liukkonen), 3 ei-ääntä (Marita Hokkanen, Raimo Ruotsalainen ja Raimo Heinänen) ja 4 poissa (Leena Paasonen, Nina Rasola, Pia Puntanen ja Jaana Strandman). Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi keskustelun päätyttyä, että esittelijän päätösehdotus on tullut lautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Raimo Heinänen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka kuuluu seuraavasti: "Esitän siilotontin kaavan uudelleen valmistelua taidemuseolle varatulle tontin osalle. Uudelleen käsittely tulee tulee tehdä sen jälkeen kun valtuustoaloitteessa vaadittavat selvitykset ja kustannusvaikutukset on tehty.".

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 osaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Valssimylly), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta; rakennusvalvonta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, pelastustoimi, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö, museotoimi, Mikkelin Vesilaitos, Museovirasto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Matkakeskus, Mikkeli-seura ry, VR Oy, Liikennevirasto ja Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä.

Kaavaa koskevassa päätöksenteossa huomioidaan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 19.12.2016 tekemien taidemuseon siirtoa koskevien päätösten sisältö ja päätösten mahdollinen vaikutus asemakaavamuutokseen sekä valtuuston itselleen asettama päätösten aikataulu.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Raine Lehkonen esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun tekniseen lautakuntaan. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Lisäksi keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavasti "Kaupunginhallitus toteaa, että C-kaavamerkintä on kaupunkikeskustojen yleinen merkintä ja mahdollistaa mm. kaupan, liiketoiminnan, asumisen sekä palvelurakentamisen."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Raine Lehkonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

 

Raine Lehkosen eriävä mielipide:
"Kaavaluonnos sisältää Taidemuseon rakentamisen tontille. Valtuusto ei ole tehnyt päätöstä Taidemuseon rakentamisesta. Näin ollen sitä ei voi sisällyttää kaavaan.

Kaupungin tulee rakentaa kaupunkikeskusta mahdollisimman tehokkaasti ja tiiviisti. Tilanne kaavan rakennusoikeuden kohdalla on muuttunut täysin alkuperäisestä suunnitelmasta. Nyt on tiedossa, että siilo ja valssimylly voidaan purkaa ja rakennusoikeutta voidaan nostaa 4 300 kerrosneliömetristä 5 500:aan. Näin ollen rakennusoikeus tulee kilpailuttaa uudelleen. Kaavan täytyy mahdollistaa mahdollisimman tehokas rakentaminen niin, että Mikkeli saa maksimitulot rakennusoikeudesta. Näin saadaan kaupungille tuloja ydinkeskustan ydintontista."

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu/Ilkka Tarkkanen ja Kirsi Avelin