Kaupunginhallitus, kokous 12.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Vastine hallinto-oikeudelle SBS Betoni Oy:n ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen

MliDno-2015-2431

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

SBS Betoni Oy jättänyt 20.11.2015 ympäristölautakunnalle 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen kallion louhimiseen ja kiviaineksen murskaukseen Mikkelin kaupungin Tikkalaan kiinteistölle 491-35-10-1.

Kiinteistöllä toimii saman toiminnanharjoittajan betoni- ja betonielementtitehdas.

Oheismateriaalina on hakemuksesta saadut muistutukset, lausunnot ja hakijan vastine.

Hakemuksesta laadittu päätösehdotus on liitteenä.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 13.6.2013 § 61 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 §:n mukaisesti 3 112 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää SBS Betoni Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhimiseen ja kiviaineksen murskaamiseen Mikkelin kaupungin Tikkalaan kiinteistölle 491-35-10-1.

Ympäristölautakunta määrää luvan hakijan pyynnöstä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 5 000 euron vakuuden lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus pyytää ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon Jarmo Kemppaisen tekemästä valituksesta ja lisäselvityksestä sekä liittämään oheen valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat alkuperäisinä.

Asian diaarinumero Vaasan hallinto-oikeudessa on 00554/16/5109.

Jarmo Kemppaisen valitus 18.4.2014, hallinto-oikeuden lisäselvityspyyntö Kemppaiselle ja lisäselvitys 16.6.2016 ovat liitteenä.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon:

Mikkelin seudun ympäristölautakunta toimii sekä ympäristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomaisena, joten tämä lausunto käsittää molempien puolien kannanoton.

Todetaan, että käsiteltävässä asiassa on kyse SBS Betoni Oy:lle ympäristölupahakemuksesta annetusta ympäristölupapäätöksestä, ei Jarmo Kemppaiselle aiemmin läheisestä kallioalueesta annetusta kielteisestä ympäristölupapäätöksestä, eikä kummankaan alueen maa-aineslupa-asiasta.

Valitus on osin luonteeltaan enemmän kantelu viranomaistoiminnasta kuin varsinainen valitus ympäristölupapäätöksestä.

Valituksessa esille tuodusta YVA-menettelyn tarpeellisuudesta on pyydetty Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. SBS Betoni Oy on hakenut ympäristölupaa noin 8,6 ha alueelle, joka sijoittuu SBS Betoni Oy:n omistamalle 20 ha kokoiselle tontille. Tämä tontti sijoittuu edelleen noin 50 ha kokoiselle asemakaavoitetulle alueelle. Teollisuusalueen lopun (noin 30 ha) käytöstä ja alueen rakentamisen aikataulusta ei ole tietoa. Lausunnossaan 4.2.2016 yhteysviranomainen on huomioinut, että toiminta sijoittuu Tikkalan teollisuusalueelle, louhittava alue on noin 6 ha ja viereisellä kiinteistöllä on lopetettu noin 5 ha kallioalue ja hankkeen vaikutuspiiriin on suunniteltu myös Pitkäkallion alueen kallionottoaluetta, jonka pinta-ala on 10 ha. ELY-keskus katsoo, että YVA-menettelyn soveltaminen ei ole tarpeen SBS Betoni Oy:n ympäristölupahakemuksen tarkoittamaan hankkeeseen yksinään eikä yhdessä Pitkäkallion (Jarmo Kemppaisen alue) alueen ottohankkeen kanssa. Lausunnossa todetaan, että YVA-tarve laukeaa, mikäli vuotuinen ottomäärä em. alueilla ylittää 200 000 m3/a.

Etelä-Savon ELY-keskus on ollut tietoinen kokonaisuudesta, mikä liittyy alueen kaavoitukseen ja käyttösuunnitelmiin.

Toisin kuin valituksessa todetaan, koko läheistä asemakaava-aluetta, josta osalle SBS Betoni Oy:n toiminnat sijoittuvat, ei louhita lyhyessä ajassa.

Edelleen suunnitelman mukaisesta toiminnasta pyydettiin ennen ympäristöluvan ratkaisemista Mikkelin kaupungin maa-aineslupaviranomaisen ja rakennusvalvonnan lausunto. Nämä lausunnot ovat mukana asiakirjoissa.

SBS Betoni Oy:n ympäristölupahakemuksen oheisselvityksineen on laatinut kokenut konsultti (Ramboll Finland Oy). Hakemuksen liitteenä on toiminnan aikana tehtyjen melumittausten tulokset, melumallinnus ja suunnitelma melun torjunnasta. Melunmittaustulosten lukuarvot alittivat melun ohjearvot. Melumallinnuksen mukaan SBS Betoni Oy:n toiminnassa syntyvä kokonaismelu alittaa valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot lisätorjuntatoimien avulla. Nämä selvitykset ja lisätorjuntatoimet on huomioitu ympäristölupapäätöksessä. Tämän lisäksi hakemuksessa on esitetty asianmukaisesti muutkin toiminnan päästöjä ja niiden tarkkailua sekä toiminnan riskejä koskevat ympäristönsuojelulainsäädännön tarkoittamat seikat. Hakemus on täyttänyt pyydettyjen täydennysten jälkeen ympäristölupahakemuksen laadulliset vaatimukset, jotta se on voitu käsitellä.

Todetaan, että ympäristölupäätöksessä on käytetty tiukempia kriteerejä kuin mitä valtioneuvoston asetus 800/2010 louhinta- ja murskaustoiminnalta vaatii. Hakemuksessa esitettyjä toiminta-aikoja ei ole semmoisenaan hyväksytty.

Valitusoikeudesta annetussa lisäselvityksessä mainittu Mikkelin seudun terveyslautakunta-nimistä lautakuntaa ei ole olemassa. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta ei ole osallistunut valituksen tehneen eikä SBS Betoni Oy:n ympäristöluvan käsittelyyn.

Ympäristölautakunta pyytää viitaten oheiseen lausuntoon ja ko. ympäristölupapäätökseen ja sen perusteluihin sekä ympäristölupahakemusasiakirjoihin, että tehty valitus hylätään ja ympäristölautakunnan 3.3.2016 § 17 tekemä ympäristölupapäätös pidetään voimassa.

Lausunnon mukana lähetetään ympäristölupapäätöksen perusteena olevat alkuperäiset asiakirjat.

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt vastinetta Jarno Kemppaisen tekemästä valituksesta koskien SBS Betoni Oy:lle myönnettyä ympäristölupaa.Mikkelin seudun ympäristölautakunta on päättänyt oman lausuntonsa antamisesta kokouksessaan 23.8.2016.

Mikkelin kaupunginhallitus viittaa vastineenaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan lausuntoon ja yhtyy lausunnossa esitettyihin perusteluihin ja katsoo, että tehty valitus on hylättävä ja ympäristölautakunnan 3.3.2016 § 17 tekemä ympäristölupapäätös pidetään voimassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle asiassa 00554/16/5109.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa; vastine myös sähköisenä vaasa.hao@oikeus.fi