Kaupunginhallitus, kokous 12.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 326 Rantakylän yhtenäiskoulun korjaus ja laajennus, urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa

MliDno-2015-2308

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Väänänen

Kuvaus

Viite kv § 92/1.9.2014 Rantakylän yhtenäiskoulun korjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen, vaihtoehtoisen toteutusratkaisun hankeselvitys

Päätöksessä Rantakylän koulun korjauksen ja laajennuksen toteutus on hyväksytty hankeselvityksen vaihtoehdon C mukaisena. Suunnittelua tulee jatkaa siten, että hankkeen kustannusarvio on enintään 9 milj. euroa (alv 0 %).

Hyväksytyssä hankeselvityksen vaihtoehtossa C osa 60-luvulla rakennetusta koulusta oli esitetty purettavaksi (ns. ATK-siipi, n. 2 000 brm2) ja korvattavaksi uudella laajennuksella sekä muu osa 60- ja 80-luvuilla rakennettusta koulusta peruskorjattavaksi. C-vaihtoehdon kustannusarvio oli 10,2 milj. euroa.

Koulusta alueen toimintakeskukseksi – jatkosuunnittelun taustaa

Uusi opetussuunnitelma
OPS 2016 - Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma asettaa tulevaisuuden koululle uusia haasteita: ”Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla."

"Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Opimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että ne muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella. Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelusssa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineeen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaiden käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja ulkotiilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä. Tieto- ja viestintätegnologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä.  Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön."

Kehitys- ja innovaatioprojekti
Rantakylän koulun – tulevan alueen toimintakeskuksen – suunnittelu on käynnistetty hankkeeseen liitetyllä kehitys- ja innovaatioprojektilla, jonka kautta hankkeeseen on osallistettu koulun henkilökunnan ja oppilaiden lisäksi alueen asukkaita, kansallisia ja paikallisia yrityksiä sekä yliopisto- ja korkeakoulutoimijoita. Vuoropuhelun avulla on haettu parhaita ratkaisuja tulevaisuuden oppimisympäristöön ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat halukkaita kehityskumppaneiksi ja valmiita kehittämään digitaalisiin oppimisratkaisuihin liittyvää teknologiaa.
Projektin tavoitteena on ollut
- luoda toimintamalli, jonka avulla suunnitellaan ja rakennetaan maailmanluokan oppimisratkaisuja mahdollistava oppimisympäristö
- luoda toimintamalli, jolla on merkittävä vaikutus kotimaisen, digitaalisiin oppimisratkaisuihin liittyvää teknologiaa tuottavien yritysten tuotekehitykseen ja liiketoimintaan
- tuottaa opas, joka kuvaa innovatiivisten julkisten hankintatapojen toteuttamista hankittaessa kouluihin uusia digitaalisia oppimisratkaisuja.

Projektia on toteutettu työpaketteina – ideariihissä, markkinavuoropuhelutyöpajoissa ja tutustumiskäynnein.
 

Rantakylän yhtenäiskoulun L1-luonnossuunnitelmat
Uuden opetussuunnitelman tulevaisuuden oppimisympäristölle asetetut vaatimukset sekä kehitys- ja innovaatioprojektin kautta saadut uudet toimintamallit ja visiot huomioituna Rantakylän koulun suunnittelutyöryhmä on päätynyt esittämään, että koulun peruskorjaus ja laajennus toteutetaan esityksen liitteenä olevien ja kokouksessa esiteltävien L1- luonnossuunnitelmien mukaisena. Suunnittelmissa on lisäksi huomioitu, että tulevaisuuden koulut ovat myös alueen asukkaiden kohtaamis- ja harrastuspaikkoja – alueen toimintakeskuksia.


L1-luonnossuunnitelmien pääsisältö:
- 60-luvulla rakennettu "luokkasiipi" ja nivelosa (yht. n. 4 700 brm2) puretaan kokonaan sisäilmaongelmien takia (osa luokista jouduttu jo poistamaan tänä syksynä käytöstä) ja korvataan n. 700 brm2 pienemmällä uudella laajennuksella, johon tulevat huma- ja luma-aineiden opetustilat, musiikin, tekstiilityön, kuvataiteiden ja kotitalouden opetustilat sekä pieni liikuntasali oheistiloineen. Laajennusosa on 2-kerroksinen ja toiseen kerrokseen johtava portaikko hyödynnetään monitoimi- ja kokoontumistilana (ei erillistä auditoriota)
- 80-luvulla rakennettu teknisten käsityötilojen osa peruskorjataan nykyiseen käyttöön
- 80-luvulla rakennettu B-osa peruskorjataan:

 • 1. kerroksen valmistuskeittiö ja ruokala säilyvät nykyisillä paikoillaan. Keittiöön rakennetaan lisää kylmäsäilytystiloja. Nykyisen ruokalan käyttöastetta parannetaan erottamalla ruokalasta kaksi kabinettia, joita voidaan muina kuin ruokailuaikoina käyttää esim. ryhmä-, opetus- ja kokoustiloina. Lisäksi kerrokseen saneerataan kolme perusopetusluokkaa ja ryhmätyötila
 • 2. kerrokseen rakennetaan hallintotilat henkilökunnan sosiaalitiloineen, koulukirjasto ja pienillä tilamuutoksilla perus- ja erityisopetuksen luokkkia sekä oppilaille yksilö-wc-tiloja

- koulun vanhimman A-osan muutostyöt:

 •  pohjakerrokseen rakennetaan ala-asteen oppilaille liikuntaa palvelevat sosiaalitilat (osa pohjakerroksen tiloista (= ikkunattomat, entisiä asuntoja palvelleet sauna-, pesu- ja varastotilat) ei sovellu koulun käytöön, eikä niihin ole luonnossassunnitelmissa esitetty korjauksia))
 • 1. kerrokseen rakennetaan terveydenhoidon ja kuraattorien tilat
 • 2. kerrokseen jää tilavaraus mahdollisille nuorisotiloille tai esikoulutiloille (ko. tilat ovat myös entisiä asuntoja, jotka eivät ole koulukäytössä toimivia)
 • lisäksi pieniä muutoksia kuten akustoinnin lisäystä ja käytävien päätyjen hyödyntämistä ryhmätyötiloina

- piha-alueelle esitetään rakennettavaksi oppilaiden toiveista etenkin liikkumiseen innostavia alueita kuten monitoimikenttä, ”kumpare-alue”/skeittialue, sekä alueen asukkaita palveleva lähiliikunta-alue.  Pihasta isot alueet tarvitaan myös pyörä- ja mopoparkkeihin sekä henkilökunnan P-alueeksi. Lisäksi pihasuunnittelussa huomioidaan Vanhanmäentien varteen tarvittava oppilaiden nouto- ja jättöalue. Tontille on jätetty edelleen tilavaraus mahdolliselle Rantakylän alueen uudelle päiväkodille.
 

Hankkeen kustannusarvio
Uuden laajennuksen kustannusarvio on 7,0 milj. euroa, peruskorjausosan 2,8 milj. euroa ja A-osan pienten muutosten 0,1 milj. euroa, yht. 9,9 milj. euroa (alv 0 %).

Kustannuksiin eivät sisälly 60-luvulla rakennetun osan purku ja talotekniikan järjestelmien väliaikaiskytkennät eivätkä väistötilat. Ko. kustannukset maksetaan tilakeskuksen käyttötalousmäärärahoista.

Hankkeen aikataulu

 • kehitys- ja innovaatioprojekti kk 3 – 12/2015
 • suunnittelu kk 8/2015 – kk 5/2016
 • 60-luvulla rakennetunosan purku kk 6 -8/2016
 • laajennuksen rakentaminen kk 9/2016 – 10/2017
 • peruskorjaus kk 11/2017 – 9/2018 (sis. pihan viimeistelytyöt)

Rahoitus
Hankkeen toteutukseen esitetyt määrärahat:

 • ta 2015                            0,1 milj. euroa
 • ta 2016                            2,8 miilj. euroa
 • ta 2017                            5,0 milj. euroa
 • ta 2018                            1,2 milj. euroa
 • YHT.                                9,1 milj. euroa

Lisäksi laite- ja varusteinvestointeihin kuntasuunnitelmakaudelle on esitety yhteensä 950 000 euroa.

Lähiliikuntapaikan rakentamiseen sekä energiasäästöihin ja uusiutuvan energian käyttöön liittyviin investointeihin tullaan hakemaan avustuksia, avustusmääräaraha-arvio 70 000 - 100 000 euroa.

Hankkeen suunnittelutyöryhmä on käynyt useaan kertaan hankkeen tilat, tilamitoitukset ja tilojen käyttöasteet läpi sekä miettinyt tarkkaan kaikkien tilojen, myös käyttävä- ja liikennetilojen, hyödyntämisen mm. itseopiskelu- ja ryhmätyötiloina, ja päätynyt luonnossuunnitelmien mukaiseen esitykseen, joka hankesuunnitelmassa linjatulla 700 oppilaan mitoituksella = 11,5 huonem2/oppilas (vrt. vuoden 2012 opetushallituksen 700 oppilaan uudishankkeen ohjemitoitus 11,7 huonem2/oppilas).

Mikäli kohde on rakennettava linjatulla 9,0 milj. eurolla, kohteen laajuutta joudutaan supistamaan niin paljon, että tilat/oppimisympäristöt eivät mahdollista uuden opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteuttamista. Koska koululle ei ole vuosiin hankittu kuin vain välttämmättömät laitteet ja varusteet, möskään laite-, kaluste- ja varusteinvestointeihin esitettyjä määrärahoja ei voi leikata.

 

Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan hankkeiden, joiden kustannusarvio on yli 3.0 milj. euroa, luonnossuunnitelmat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Riitta Väänänen

Teknisen lautakunnan jaosto puoltaa Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen toteutusta L1-luonnossuunnitelmien 30.11.2015 ja kustannusarvion yht. 9.9 milj. euroa (alv 0 %) hyväksymistä ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Teknisen lautakunnan jaosto puoltaa Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen toteutusta L1-luonnosssuunnitelmien 30.11.2015 ja kustannusarvion yht. 9,9 milj. euroa (alv 0 %) hyväksymistä ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kuvaus

Viite kv § 92/1.9.2014 Rantakylän yhtenäiskoulun korjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen, vaihtoehtoisen toteutusratkaisun hankeselvitys

Päätöksessä Rantakylän koulun korjauksen ja laajennuksen toteutus on hyväksytty hankeselvityksen vaihtoehdon C mukaisena. Suunnittelua tulee jatkaa siten, että hankkeen kustannusarvio on enintään 9 milj. euroa (alv 0 %).

Hyväksytyssä hankeselvityksen vaihtoehdossa C osa 60-luvulla rakennetusta koulusta oli esitetty purettavaksi (ns. ATK-siipi, n. 2 000 brm2) ja korvattavaksi uudella laajennuksella sekä muu osa 60- ja 80-luvuilla rakennetusta koulusta peruskorjattavaksi. C-vaihtoehdon kustannusarvio oli 10,2 milj. euroa.

Koulusta alueen toimintakeskukseksi – jatkosuunnittelun taustaa

Uusi opetussuunnitelma
OPS 2016 - Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma asettaa tulevaisuuden koululle uusia haasteita: ”Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla."

"Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että ne muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella. Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaiden käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä. Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön."

Kehitys- ja innovaatioprojekti
Rantakylän koulun – tulevan alueen toimintakeskuksen – suunnittelu on käynnistetty hankkeeseen liitetyllä kehitys- ja innovaatioprojektilla, jonka kautta hankkeeseen on osallistettu koulun henkilökunnan ja oppilaiden lisäksi alueen asukkaita, kansallisia ja paikallisia yrityksiä sekä yliopisto- ja korkeakoulutoimijoita. Vuoropuhelun avulla on haettu parhaita ratkaisuja tulevaisuuden oppimisympäristöön ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat halukkaita kehityskumppaneiksi ja valmiita kehittämään digitaalisiin oppimisratkaisuihin liittyvää teknologiaa.
Projektin tavoitteena on ollut
- luoda toimintamalli, jonka avulla suunnitellaan ja rakennetaan
  maailmanluokan oppimisratkaisuja mahdollistava oppimisympäristö
- luoda toimintamalli, jolla on merkittävä vaikutus kotimaisen, digitaalisiin
  oppimisratkaisuihin liittyvää teknologiaa tuottavien yritysten
  tuotekehitykseen ja liiketoimintaan
- tuottaa opas, joka kuvaa innovatiivisten julkisten hankintatapojen
  toteuttamista hankittaessa kouluihin uusia digitaalisia oppimisratkaisuja.

Projektia on toteutettu työpaketteina – ideariihissä, markkinavuoropuhelutyöpajoissa ja tutustumiskäynnein.

Rantakylän yhtenäiskoulun L1-luonnossuunnitelmat
Uuden opetussuunnitelman tulevaisuuden oppimisympäristölle asetetut vaatimukset sekä kehitys- ja innovaatioprojektin kautta saadut uudet toimintamallit ja visiot huomioituna Rantakylän koulun suunnittelutyöryhmä on päätynyt esittämään, että koulun peruskorjaus ja laajennus toteutetaan esityksen liitteenä olevien ja kokouksessa esiteltävien L1- luonnossuunnitelmien mukaisena. Suunnitelmissa on lisäksi huomioitu, että tulevaisuuden koulut ovat myös alueen asukkaiden kohtaamis- ja harrastuspaikkoja – alueen toimintakeskuksia.


L1-luonnossuunnitelmien pääsisältö:
- 60-luvulla rakennettu "luokkasiipi" ja nivelosa (yht. n. 4 700 brm2) puretaan
  kokonaan sisäilmaongelmien takia (osa luokista jouduttu jo poistamaan
  tänä syksynä käytöstä) ja korvataan n. 700 brm2 pienemmällä uudella
  laajennuksella, johon tulevat huma- ja luma-aineiden opetustilat, musiikin,
  tekstiilityön, kuvataiteiden ja kotitalouden opetustilat sekä pieni liikuntasali
  oheistiloineen. Laajennusosa on 2-kerroksinen ja toiseen kerrokseen
  johtava portaikko hyödynnetään monitoimi- ja kokoontumistilana (ei
  erillistä auditoriota)
- 80-luvulla rakennettu teknisten käsityötilojen osa peruskorjataan nykyiseen
  käyttöön
- 80-luvulla rakennettu B-osa peruskorjataan:

 • 1. kerroksen valmistuskeittiö ja ruokala säilyvät nykyisillä paikoillaan. Keittiöön rakennetaan lisää kylmäsäilytystiloja. Nykyisen ruokalan käyttöastetta parannetaan erottamalla ruokalasta kaksi kabinettia, joita voidaan muina kuin ruokailuaikoina käyttää esim. ryhmä-, opetus- ja kokoustiloina. Lisäksi kerrokseen saneerataan kolme perusopetusluokkaa ja ryhmätyötila
 • 2. kerrokseen rakennetaan hallintotilat henkilökunnan sosiaalitiloineen, koulukirjasto ja pienillä tilamuutoksilla perus- ja erityisopetuksen luokkia sekä oppilaille yksilö-wc-tiloja

- koulun vanhimman A-osan muutostyöt:

 • pohjakerrokseen rakennetaan ala-asteen oppilaille liikuntaa palvelevat sosiaalitilat (osa pohjakerroksen tiloista (= ikkunattomat, entisiä asuntoja palvelleet sauna-, pesu- ja varastotilat) ei sovellu koulun käyttöön, eikä niihin ole luonnossuunnitelmissa esitetty korjauksia))
 • 1. kerrokseen rakennetaan terveydenhoidon ja kuraattorien tilat
 • 2. kerrokseen jää tilavaraus mahdollisille nuorisotiloille tai esikoulutiloille (ko. tilat ovat myös entisiä asuntoja, jotka eivät ole koulukäytössä toimivia)
 • lisäksi pieniä muutoksia kuten akustoinnin lisäystä ja käytävien päätyjen hyödyntämistä ryhmätyötiloina

- piha-alueelle esitetään rakennettavaksi oppilaiden toiveista etenkin
  liikkumiseen innostavia alueita kuten monitoimikenttä, ”kumpare-alue”/
  skeittialue, sekä alueen asukkaita palveleva lähiliikunta-alue. Pihasta
  isot alueet tarvitaan myös pyörä- ja mopoparkkeihin sekä henkilökunnan
  P-alueeksi. Lisäksi pihasuunnittelussa huomioidaan Vanhanmäentien
  varteen tarvittava oppilaiden nouto- ja jättöalue. Tontille on jätetty edelleen
  tilavaraus mahdolliselle Rantakylän alueen uudelle päiväkodille.

Hankkeen kustannusarvio
Uuden laajennuksen kustannusarvio on 7,0 milj. euroa, peruskorjausosan 2,8 milj. euroa ja A-osan pienten muutosten 0,1 milj. euroa, yht. 9,9 milj. euroa (alv 0 %).

Kustannuksiin eivät sisälly 60-luvulla rakennetun osan purku ja talotekniikan järjestelmien väliaikaiskytkennät eivätkä väistötilat. Ko. kustannukset maksetaan tilakeskuksen käyttötalousmäärärahoista.

Hankkeen aikataulu

 • kehitys- ja innovaatioprojekti kk 3 - 12/2015
 • suunnittelu kk 8/2015 - kk 5/2016
 • 60-luvulla rakennetunosan purku kk 6 - 8/2016
 • laajennuksen rakentaminen kk 9/2016 - 10/2017
 • peruskorjaus kk 11/2017 - 9/2018 (sis. pihan viimeistelytyöt)

Rahoitus
Hankkeen toteutukseen esitetyt määrärahat:

 • ta 2015 0,1 milj. euroa
 • ta 2016 2,8 miilj. euroa
 • ta 2017 5,0 milj. euroa
 • ta 2018 1,2 milj. euroa
 • YHT. 9,1 milj. euroa

Lisäksi laite- ja varusteinvestointeihin kuntasuunnitelmakaudelle on esitetty yhteensä 950 000 euroa.

Lähiliikuntapaikan rakentamiseen sekä energiasäästöihin ja uusiutuvan energian käyttöön liittyviin investointeihin tullaan hakemaan avustuksia, avustusmääräraha-arvio 70 000 - 100 000 euroa.

Hankkeen suunnittelutyöryhmä on käynyt useaan kertaan hankkeen tilat, tilamitoitukset ja tilojen käyttöasteet läpi sekä miettinyt tarkkaan kaikkien tilojen, myös käyttävä- ja liikennetilojen, hyödyntämisen mm. itseopiskelu- ja ryhmätyötiloina, ja päätynyt luonnossuunnitelmien mukaiseen esitykseen, joka hankesuunnitelmassa linjatulla 700 oppilaan mitoituksella = 11,5 huonem2/oppilas (vrt. vuoden 2012 opetushallituksen 700 oppilaan uudishankkeen ohjemitoitus 11,7 huonem2/oppilas).

Mikäli kohde on rakennettava linjatulla 9,0 milj. eurolla, kohteen laajuutta joudutaan supistamaan niin paljon, että tilat/oppimisympäristöt eivät mahdollista uuden opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteuttamista. Koska koululle ei ole vuosiin hankittu kuin vain välttämättömät laitteet ja varusteet, myöskään laite-, kaluste- ja varusteinvestointeihin esitettyjä määrärahoja ei voi leikata.

Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan hankkeiden, joiden kustannusarvio on yli 3,0 milj. euroa, luonnossuunnitelmat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta puoltaa Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen toteutusta L1-luonnossuunnitelmien 30.11.2015 ja kustannusarvion yht. 9,9 milj. euroa (alv 0 %) hyväksymistä ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 1.9.2014 § 92 hyväksynyt Rantakylän yhtenäiskoulun korjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman ja vaihtoehtoisen toteutusratkaisun hankeselvityksen. Kustannusarvioksi päätettiin enintään 9,0 milj. euroa (alv 0 %).

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen toteutettavaksi  L1-luonnossuunnitelman 30.11.2015  kustannusarviolla 9,9 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen toteutettavaksi L1-luonnossuunnitelman 30.11.2015 kustannusarviolla 9,9 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Rantakylän yhtenäiskoulun korjauksen ja laajennuksen suunnittelua on jatkettu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan urakkatarjoukset/-sopimukset, joiden arvo on yli 1,0 milj.€ (alv 0 %), hyväksyy kaupunginhallitus. Lisäksi investointiohjelman erillishankkeiden, joiden kustannusarvio on yli 1,0 milj.€ (alv 0 %), aloituksesta päättää kaupunginhallitus.

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen 7.6.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset Rantakylän yhtenäiskoulun korjauksen ja laajennuksen rakennus-, LVI- ja sähköurakoista.

Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen, TAVA ja YRVA. Tietopyyntö, jossa pyydettiin kommentoimaan tarjouspyyntöluonnoksia, julkaistiin HILMA-palvelussa 20.5.2016. Hankintailmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta julkaistiin HILMA-palvelussa 8.6.2016.

Määräaikaan mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat toimijat:

Rakennusurakka: JL-Rakentajat Oy, Lujatalo Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, SSR-Kaakkois-Suomi Oy

LVI-urakka: Caverion Oyj, JP Yhtiöt Oy, Star Expert Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy

Sähköurakka: Caverion Oyj, Mikkelin Sähköasennus Oy, Sähkötoimisto Murtola Oy, Sensio Oy, Sioma Oy, Sähkötoimisto Kenttälä Oy

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Päätösesitys tarjousten hyväksymisestä ja aloitusluvan myöntämisestä annetaan kokouksessa.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä antoi seuraavan esityksen:

Kaupunginhallitus hyväksyy Rantakylän yhtenäiskoulun seuraavat edullisimmat urakkatarjoukset:

 • Rakennusurakka: JL-Rakentajat Oy, 6.695.000 euroa (alv 0 %)
 • LVI-urakka: JP Yhtiöt Oy, 1.394.000 euroa (alv 0 %)
 • Sähköurakka: Sensio Oy, 787.850 euroa (alv 0 %)

sekä myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa tilakeskuksen solmimaan urakkasopimukset edellä hyväksyttyjen urakoitsijoiden kanssa normaalein sopimusehdoin. Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla. Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen esitteli asiaa kokouksessa.

Merkitään, että tarjousten yhteenveto liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, tilakeskus, sivistystoimi