Kaupunginhallitus, kokous 12.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 329 Nuorisovaltuuston toimintasääntö muutos

MliDno-2016-1921

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Nuorisovaltuuston kokous 25.8.2016

"Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 25.8.2016 toimintasääntönsä uudesta sisällöstä. Toimintasäännön viimeisin päivitys on vuodelta 2010. Tämän jälkeen on tapahtunut kuntaliitoksia, jonka seurauksena toimintasääntöä on muutettava vähintäänkin 3 §:n osalta.

Toimintasäännön muutoksista keskusteltiin vilkkaasti. Nuorisovaltuusto pohti taajamista ja haja-asutusalueilta valittavien ehdokkaiden mahdollisuutta tulla valituksi. Vanhat kuntarajat todettiin keskustelussa hankalaksi kiintiöpaikkaperusteeksi tulevaisuudessa. Pohdittiin myös mahdollisia koulukohtaisia edustajakiintiöitä, mutta näissäkin tulee esiintymään ristiriitoja. Esimerkiksi Ristiinassa osa alueen toisen asteen opiskelijoista käy koulua oman taajaman lukiossa ja osa kaupungin yksiköissä, jolloin tasavertainen ehdokkaiden kohtelu ei toteutuisi. Nuorisovaltuuston jäsen Kaisla Heinikainen esitti kiintiöpaikoista luopumista ja puhumista jatkossa yhdestä yhtenäisestä Mikkelistä. Esitys sai kannatusta. Jotta taajama- ja haja-asutusalueiden nuorten ääni tulisi jatkossakin huomioiduksi, nuorisovaltuusto halusi lisätä toimintasääntöön huomion kunnan maantieteellisestä laajuudesta.

Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokousta pidettiin raskaana ja byrokraattisena aloituksena edustuskaudelle. Valtuutetut esittivät, että ennen ensimmäistä kokousta on syytä järjestää tutustumistapaaminen, joka pohjustaa edustajia ensimmäiseen kokoukseen tärkeitä henkilövalintoja silmälläpitäen. Tiedonvaihtoa toivottiin mm. lautakuntatyöskentelystä ja nuorisovaltuuston tehtävistä.

Nuorisovaltuusto näki hankalana tilanteet, joissa edustaja säännöllisesti jättää osallistumatta kokouksiin ja on haluton työskentelemään nuorisovaltuustossa. Samalla haluttiin lisätä varajäsenen läsnäolo- ja puheoikeutta kokouksissa, koska lähes aina kokouksesta on joku edustaja poissa.

Toimintasäännön liitteenä on kulkenut ohjeistus kokousmenettelystä. Puheenjohtaja Simone Stevenson ja jäsen Roope Nykänen esittivät kokousmenettelyn poistamista toimintasäännöstä. Kokousmenettelyä noudatettaisiin jatkossa edelleen, mutta asiakirja siirtyisi nuorisovaltuuston päätösvallan alle. Näin jokainen edustajisto voi järjestäytymiskokouksessaan sopia edustuskauden kokousmenettelystä ja kulloinkin tarpeenmukaisista pelisäännöistä ilman kaupunginhallituksen hyväksyntää. Jäsen Pape Purhonen esitti kokousmenettelyn säilyttämistä toimintasäännössä. Asiasta äänestettiin kädennostoäänestyksenä. Stevensonin ja Nykäsen esitystä kannatti 11 jäsentä, Purhosen esitystä kannatti kaksi jäsentä.

Nuorisovaltuusto esittää kaupunginhallitukselle toimintasääntöönsä seuraavia muutoksia:

2§ lisätään kohdat:

  • Nuorisovaltuuston tarkoitus on järjestää päihteettömiä tapahtumia nuorille ja toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

3§ poistetaan:

  • Ensimmäisessä vaalissa valituista nuorisovaltuuston jäsenistä tulee vähintään kaksi(2) olla Anttolasta ja neljä(4) Mikkelin maalaiskunnasta. Valituista nuorisovaltuuston jäsenistä tulee vähintään yhden jäsenen olla Anttolasta ja yhden Haukivuorelta.

3§ lisätään:

  • Nuorisovaltuustoon kuuluu yhteensä 21 jäsentä, joiden tulee olla vaaliajankohtana 13 - 19 -vuotiaita sekä vaalivuonna 1.10. mikkeliläisiä. Nuorisovaltuuston tulee ottaa huomioon koko Mikkelin alueen nuorten näkökulma maantieteellisestä sijainnista huolimatta.
  • Valtuustokausi alkaa epävirallisella tapaamisella, jossa edellisen kauden edustajat kertovat nuorisovaltuuston tehtävistä, tutustutaan toisiin ja siirretään tietoa edellisen kauden edustajilta seuraaville.
  • Nuorisovaltuuston jäsenen oltua säännöllisesti poissa kokouksista, valtuusto voi tapauskohtaisesti pyytää valtuutettua harkitsemaan edustajapaikasta luopumista. Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa nuorisovaltuuston kokouksissa.

 Toimintasäännöstä poistetaan kokousmenettelyä koskeva ohjeistus."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää muuttaa nuorisovaltuuston toimintasääntöä esitetyllä tavalla ja muutos tulee voimaan 1.10.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto/ Simone Stevenson, Liikunta- ja nuorisopalvelut/Mervi Hotakka, Antti Mattila, Tarja Sinioja