Kaupunginhallitus, kokous 12.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 337 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välisen kumppanuussopimuksen muuttaminen ja sopimuskorvauksen nostaminen (lisäpykälä)

MliDno-2016-422

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on tehnyt Mikkelin kaupungille seuraavan esityksen:

"1. TAUSTAA

1.1. Yhtiön tehtävä ja strategiset tavoitteet

Mikkelin kehitysyhtiön Miksei Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön tarkoituksena on yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytysten kehittäminen Mikkelin seudulla ja elinkeinoelämän keskinäisen yhteistoiminnan edistäminen. Kehitysyhtiön toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet, jotka yhtiön hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.6.2015:

 1. Mikkelin elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisääminen
 2. Yritysten toimintaedellytysten ja menestymisen tukeminen siten, että toiminnan fokus on mikro- ja pk-yrityksissä
 3. Kannattavien yritysten määrän kasvu
 4. Uusien työpaikkojen syntyminen

1.2. Fuusio ja sen kustannusvaikutukset

Kaupunginvaltuuston 19.1.2015 tekemällä päätöksellä toteutettu fuusio merkittiin kaupparekisteriin 1.5.2015. Yhteiseen toimitilaan uuden yhtiön toiminta siirtyi 1.10.2015 ja loppusyksyn aikana uudistettiin organisaatiorakennetta. Fuusion suorat kustannukset olivat n. 210.000 e. Ylimääräisiä kustannuksia kattamaan kaupunki myönsi 65.000 e erillismäärärahan. Katettavaksi jäi siten 145.000 e, mikä on olennaisesti heikentänyt yhtiön taloudellista liikkumavaraa. Vuodelle 2016 suoria fuusiokustannuksia jää katettavaksi vielä n. 6.000 e.

1.3. Lähikuntien rahoitusosuudet

Fuusion yhteydessä kuntia jätettiin uuden yhtiön ulkopuolelle. Tämän seurauksena yhtiö menetti vuosittaista perusrahoitusta 53.000 e sekä kuntien projektirahoituslimiittiä yhteensä 129.000 e. Lisäksi on jäänyt kompensoimatta maksuosuus Ristiinan kuntaliitoksen yhteydessä. Tämän myötä yhtiö on menettänyt kuntarahoitusta 92.000 e vuodessa.

2.  ELINKEINOTOIMEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA TOTEUTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS (Kumppanuussopimus)

2.1.  Sopimuksen keskeinen sisältö

Mikkelin Kaupunki hankkii Mikseiltä elinkeinotoimen ja yrityselämän edistämiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyviä palveluja 1.1.2016 lukien erillisellä sopimuksella, joka on vahvistettu kaupungin hallituksessa keväällä 2016.

Sopimuksen mukaan Miksei tuottaa Kaupungille seuraavat elinkeinotoimen hoitamiseen liittyvät palvelut:

 • Elinkeinopoliittisen markkinoinnin siten, että Kaupungin elinkeinopolitiikkaan ja yrityspalveluihin liittyvä markkinointi hoidetaan keskitetysti Mikseissä.
 • Yritysneuvonnan ja palveluohjauksen siten, että Miksei vastaa yritysneuvonnasta, konsultoinnista, kehittämistarpeiden arvioinnista ja lausuntojen antamisesta.
 • Yritysten toimintaedellytysten kehittämisen siltä osin kun toimintaa ei rahoiteta muista lähteistä.
 • Matkailun markkinoinnin ja matkailun toimintaedellytysten kehittämisen, siltä osin kun toimintaa ei rahoiteta muista lähteistä. 

2.2.   Lisää tehtäviä –> lisämäärärahan tarve

Elinkaaripalvelut suunnataan strategian mukaisesti mikkeliläisille mikro- ja pk-yrityksille.  Tavoitteena on yritysten, työpaikkojen ja toimintojen säilyminen ja lisääntyminen. Yrityspalvelut organisaatiossa on yhteensä kuusi henkilöä, joista kolme toimii yritysneuvonnassa ja kolme konsernipalveluissa.

Yrityshaastattelujen ja -palautteen perusteella yrityksille suunnattujen palveluiden tarjoaminen Mikkelissä on ollut riittämätöntä ja epäyhtenäistä. Uuteen organisaatioon perustettiin yritysten elinkaaripalvelut yrityspalvelut -yksikköön. Uusyrityskeskuksen tarjoaman yritysten perustamispalvelun rinnalle luotiin paikallisen yrityskentän kaipaamat yrityskohtaiset räätälöidyt neuvonta-, sijoittumis-, omistajavaihdos-, ja uudistumisen ja kasvun palvelut, sekä kansainvälistymispalvelut. Hankintaneuvontaa vietiin lähemmäksi yrityksiä. 

Myös rahoitusneuvontaa on lisätty, sillä viime ja kuluvan vuoden aikana ELY ja Tekes ovat vähentäneet palveluresurssejaan; seurauksena rahoitusneuvonnan vastuuta on siirtynyt kunnille - vaihtoehtoisesti rahoituspotentiaalia jää käyttämättä. Miksein elinkaaripalvelut tuottavat mikkeliläisille yrityksille rahoituslaskentaa ja avustavat yrityksiä hakemusten ja laskentaliitteiden tekemisessä, resurssina mm. pankin yritysrahoituksesta rekrytoitu yritysneuvoja.

Miksei vastaa kaupungin yritystonttien markkinoinnista ja luovutusten valmistelusta tontti- sekä maankäyttöryhmiin. Miksei myös markkinoi (ja välittää) kaikkia Mikkelissä sijaitsevia yritystiloja omistajasta riippumatta, palvelu on erittäin suosittu ja saanut erinomaista palautetta – tiloja tutkitaan myös rajojemme ulkopuolelta. Tämä palvelu on myös vaarassa yhtiön rahoituspohjan kavennettua oleellisesti aiemmasta. 

Miksein roolia ja vastuuta halutaan kasvattaa kaupungin toimesta mm. seuraavissa toiminnoissa: maankäytön suunnittelussa ja tonttien luovutuksessa, kaupunki ohjaa kaikki yrityskontaktit ja – asioinnin Mikseille, tämä aiheuttaa nykyresursseille huomattavan lisäpaineen.

Pitkään jatkunut taloudellinen taantuma alkaa näkyä myös yritysten arjessa, erityisesti mikro- ja pk-yritysten. Saamiemme arvioiden mukaan Mikkelin talousalueella saattaa olla jopa yli 800 yritystä huomattavissa maksuvaikeuksissa ja niiden konkurssiriski on 50 % luokkaa. Tilanne on myös alkanut näkyä Miksein yrityspalveluissa.

Jatkossa kaupungin velkajärjestelyt on suunnitellut ohjaavansa kaikki elinkeino- ja ammatinharjoittajat Mikseille, yhteistoimintamalleja ollaan käynnistelemässä valtakunnallisen talousavun, velkaneuvonnan ja Miksein yrityspalveluiden välillä mikkeliläisten elinkeino- ja ammatinharjoittajien tueksi. Tämä tilanne laittaa nykyiset resurssit koville ja ennakoitavissa on että ilman lisäpanostuksia tästä ei ole mahdollisuutta selvitä.

Säästöjen aikaansaamiseksi yritysneuvojia siirretään väliaikaisesti hankkeiden piiriin. Hankkeiden sisältö sopii osaan tuotettavista palveluista. Tämä on pyritty suunnittelemaan siten, palvelut pystytään edelleen tuottamaan, vaikka tasosta joudutaankin tinkimään.

3. Uusi yhtiö: näkyvyyttä ja uusia avauksia

3.1. Uuden yhtiön näkyvyyden nosto

Fuusion jälkeen katsottiin tärkeäksi tuoda uutta yhtiötä näkyvästi esille ja osoittaa aktiivisuutta erityisesti paikallisten yritysten suuntaan. Seuraavassa on kuvattu keskeisiä toimenpiteitä näkyvyyden parantamiseksi.

Yritysfoorumi
Fuusiopäätösten osana kaupunki edellytti, että kehitetään kaupungin ja yritysten välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi Yritysfoorumi. Tapahtuma järjestettiin 28.4. Se onnistui hyvin ja saatu palaute oli erittäin positiivista. Tapahtuma on syytä järjestää myös jatkossa; matalammalla profiililla ja toteutustapaa vuosittain luovasti vaihdellen. Mikseille ei osoitettu erillistä määrärahaa tapahtuman toteuttamiseen, eivätkä nykyiset panokset anna mahdollisuutta jatkotapahtumien toteuttamiseen.

Jalkautumispäivä
Miksei järjesti syksyllä 2015 tempauksen, jossa henkilöstö jalkautui yhden päivän aikana kaupungin yrityksiin. Käyntejä kirjattiin lähes 500.

Mikserit
Miksei käynnisti uuden ajankohtaistilaisuuksien sarjan, joka nimettiin Mikseriksi. Parin tunnin mittaiset, vapaamuotoiset ja keskusteluun kannustavat iltatilaisuudet ovat tavoittaneet hyvin yrityksiä ja niitä on järjestetty kuluvana vuonna jo 5 kpl.

Aktiivisuuden lisääntyminen ei ole jäänyt vaille huomiota, sillä Miksei saavutti keväällä 2016 jaetun toisen sijan valtakunnallisessa kyselyssä, jossa yritykset arvioivat kehitysyhtiön onnistumista tehtävässään. Mikkeli myös paransi kaikista kaupungeista eniten sijoitustaan imagotutkimuksessa.

3.2. Uudet kehittämishankkeet

Rysä
Miksei käynnisti talvella 2016 toimet uuden vetovoimakohteen saamiseksi kaupunkiin. Tavoitteena oli sekä 5-tiellä liikkujien tehokkaampi pysäyttäminen että Mikkeliin suuntautuvaa matkustamista lisäävä kohde. Suunnittelutyöhön kutsuttiin mukaan merkittävimmät kiinteistöalan ja kuluttajabisneksen toimijat Mikkelistä ja konsultiksi kilpailutuksen voittanut Sweco Oy. Työn 1-vaihe on valmistumassa ja jatkotyö käynnistymässä. 1-vaiheen tuotokset palvelevat sellaisenaan meneillään olevaa sataman alueen kaavoitusta.

Datacenter
Miksei käynnisti keväällä selvitystyön, jonka perusteella Mikkeli on erittäin potentiaalinen sijaintipaikka. Meneillään on parhaan vaihtoehdon markkinointiaineiston tuottaminen.

4. Muu toiminta, joka on tuonut ylimääräisiä kustannuksia

Kansainvälisen yhteistyön ylläpidosta ja kehittämisestä syntyy kustannuksia, joita ei voida kattaa käynnissä olevissa hankkeissa.

Yhtiö on saavuttanut pitkäjänteisen työn ansiosta aseman kansallisena ja enenevässä määrin myös kansainvälisenä CBRN-yhteistyöverkoston koordinaattorina. Yhtiö on ollut keskeisessä roolissa kokoamassa valtakunnallista konsortiota, joka tarjoaa osaamista suoraan EU-komission hankkeisiin.

5. Uusia toimenpiteitä loppuvuodelle 2016

Kireästä taloustilanteesta huolimatta syksyn aikana on varattava henkilöresursseja tärkeiksi arvioitujen uusien hankkeiden suunnitteluun.

5.1. Memory Park –konseptin jatkokehitys

Varmistetaan pitkäjänteisen työn jatkuminen sähköiseen arkistointiin liittyvän osaamis- ja liiketoimintakeskittymän luomiseksi Mikkeliin. Tähän tarpeeseen valmistellaan hanke, jolla Memory Park –konsepti viedään seuraavaan vaiheeseen.

5.2. Yhteinen tiedonkeruu-/ennakointityökalu

Esille on noussut tarve (Kaupungin hallintopalveluiden työllisyysjaos) kehittää kaupungin toimijoille yhteinen tiedonkeruu- ja ennakointityökalu, jolla voidaan kerätä määrämuotoista tietoa mm. työllistämismahdollisuuksien ja –tarpeiden kehittymisestä kaupungin ja lähiseudun yrityksissä. Miksei vastaa konseptisuunnittelusta ja työkalun vaatimusmäärittelystä loppuvuoden 2016 aikana.

5.3. Talouskriisissä olevien yritysten tervehdyttäminen

Tervehdyttämistoimia vaativien yritysten määrä yrityspalveluiden asiakkaana on vuoden aikana kasvanut ja vaatii jatkossa lisää resursointia. Tähän tarpeeseen tullaan valmistelemaan erillinen hanke.

6. Talouden vakauttaminen 2016

6.1. Yhteenveto syksyn 2016 tilanteesta

Edellä kuvatun mukaisesti yhtiön rasitteena on aiempia fuusiokustannuksia 145.000 e ja kuluvana vuonna vielä 6.000 e. Kuntien rahoitus on pienentynyt ennen fuusiota vallinneesta tasosta 145.000 e. Kumppanuussopimuksen ulkopuolisten, tehtäväksi tulleiden toimenpiteiden kustannukset vuonna 2016 (kuvattu edellä kohdissa 3 ja 4, kustannuksiin sisältyy sekä henkilöstökuluja että palveluhankintoja) ovat olleet n. 90.000 e. Näistä eristä yhteensä on syntynyt vajetta lähes 390.000 e. Loppuvuonna käynnistettävien uusien hankevalmisteluiden kanssa vajeen loppusumma ylittää jo 400.000 e.

6.2. Jo tehtyjä säästötoimenpiteitä

Säästöjä on jo saatu aikaan yhdessä henkilöstön kanssa ideoiduilla toimenpiteillä. Kulukuria on lisätty ja esimerkiksi matkustukseen, ICT-kuluihin, tarjoiluihin ym. liittyvä ohjeistus on uusittu. Henkilöstöä kannustettiin pitämään kesän aikana palkattomia vapaita. Uusiin hankkeisiin ei ole rekrytoitu yhtiön ulkopuolelta, vaan tehtävät on täytetty sisäisin järjestelyin. Viestintäsuunnittelijan tehtävää ei jatkettu suunnittelijan siirryttyä opintovapaalle.

6.3. Lisätuloja ja säästöjä

Yhteistyökumppaneiden kanssa käydään neuvotteluja laskutettavasta asiantuntijatyöstä. Tällä pyritään saamaan kokoon lisätuloja n. 28.000 e.

Henkilöstökuluissa saavutetaan säästöjä siirtämällä kumppanuussopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä väliaikaisesti hankkeisiin. Yhteensä näillä saadaan aikaan n. 33.000 e säästö.

Miksein hallinnoimissa tiloissa on huoneita, joita pyritään vuokraamaan ulkopuolisille yrityksille.

Miksein hallitus edellyttää yhtiöltä 0-tulosta kuluvalta vuodelta. Yhtiössä käynnistettiin 4.7. YT-neuvottelut, jotka päättyivät 30.8. Tappiollisen tuloksen välttämiseksi joudutaan käyttämään myös lomautuksia. Nämä pyritään mitoittamaan ja kohdentamaan niin, että toiminnot pystytään ylläpitämään ja myös uudet hankevalmistelut käynnistämään.

6.4. Esitys lisämäärärahaksi

Yhtiö esittää kaupungille 250.000 euron lisämäärärahan myöntämistä kattamaan vuoden 2016 kustannuksia. Yhdessä säästöjen ja arvioitujen lisätulojen sekä lomautusten kanssa tällä voidaan estää tappiollinen tulos ja turvata toiminnan jatkuminen.

Haettavalla lisämäärärahalla voidaan kattaa seuraavat erät:

Kustannukset ja rahoitusvaje 2016, jonka kattamiseen ei ole osoitettu rahoitusta

Fuusiokustannukset     6 000
Kuntarahoituksen vähenemä 145 000
Sovittu ja tehty lisätyö   90 000
Uusien hankkeiden valmsitelutyö (9-12/2016)     9 000
 Yhteensä 250 000

 

 

7. Laadukkaan toiminnan turvaaminen jatkossa

7.1. Yrityspalveluiden ja kehittämisen tarve ei häviä

Yksityisten ja julkisten palveluiden välissä on kenttä, jossa kehittämisyhtiöllä on tärkeä tehtävä yritysten neuvonnassa, aktivoinnissa ja ohjaamisessa erilaisten palveluiden piiriin. Yritysverkostojen kokoaminen ja julkisen rahoituksen kanavointi tunnistettuihin kehittämistarpeisiin ovat niin ikään työtä, jolla vaikutetaan myös Mikkelin seudulla yritysten kasvuun, elinvoimaisuuteen ja uudistumiseen. Kuntauudistuksen myötä kehitysyhtiöiden roolin elinkeinoelämän kehittämisessä ja kuntien elinvoiman lisäämisessä odotetaan entisestään korostuvan.

Mikseillä on laaja asiakaskunta ja yhteistyöverkosto. Tulosten aikaansaaminen perustuu pitkäjänteiseen työhön, luottamukseen ja hyviin henkilökohtaisiin suhteisiin. Jatkuvuus asiakas- ja kumppanuussuhteiden hoitamisessa on ensiarvoisen tärkeää. Palvelu- ja kehittämistyöhön suunnatut resurssit on pidettävä vähintään nykyisellä tasolla, jotta tarpeisiin ja kysyntään voidaan vastata.

7.2. Toiminta kestävälle pohjalle

Kesällä 2016 aloitettiin yhtiön strategian tarkistus. Tämä työ saatetaan loppuun, mistä saadaan pohjaa vuoden 2017 toiminnan suunnittelulle. Suuria muutoksia strategiaan ei syksyn aikana tehdä, vaan lähinnä tarkistetaan painotuksia eri toimialojen ja kehittämisteemojen välillä. Toiminnan onnistumista kuvaavat mittarit tarkistetaan ja sovitaan niihin liittyvistä tavoitteista.

Strategian tarkistus tuottaa tietoa siitä, mitä osaamista yhtiössä tarvitaan ja miten se kohdennetaan. Kaupungin kanssa käytävän kumppanuussopimusneuvottelun pohjalta suunnitellaan resursointi sopimuksen piirissä olevan toiminnan osalta.

Taloushallinnon järjestelmien kilpailutus tapahtuu syksyn aikana siten, että ne voidaan ottaa käyttöön vuoden alusta. Tällä haetaan tehokkuutta ja säästöjä nykyiseen tilanteeseen nähden. Myös muiden kiinteiden kulujen osalta haetaan pitkävaikutteisia säästöjä.

Syksyn aikana laaditaan suunnitelma siitä, miten yhtiön toiminta saatetaan kestävälle pohjalle. Kolmen vuoden aikajänteelle tehtävä suunnitelma sisältää strategian päivityksen, mikä synkronoidaan kaupungin strategiatyön kanssa."

Mikkelin kaupungin kumppanuussopimuksen muuttaminen

Mikkelin Kaupunki hankkii Mikseiltä elinkeinotoimen ja yrityselämän edistämiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyviä palveluja 1.1.2016 lukien erillisellä sopimuksella, joka on vahvistettu kaupunginhallituksessa keväällä 2016.

Sopimuksen mukaan Miksei tuottaa Kaupungille seuraavat elinkeinotoimen hoitamiseen liittyvät palvelut:

 • Elinkeinopoliittisen markkinoinnin siten, että Kaupungin elinkeinopolitiikkaan ja yrityspalveluihin liittyvä markkinointi hoidetaan keskitetysti Mikseissä.
 • Yritysneuvonnan ja palveluohjauksen siten, että Miksei vastaa yritysneuvonnasta, konsultoinnista, kehittämistarpeiden arvioinnista ja lausuntojen antamisesta.
 • Yritysten toimintaedellytysten kehittämisen siltä osin kun toimintaa ei rahoiteta muista lähteistä.
 • Matkailun markkinoinnin ja matkailun toimintaedellytysten kehittämisen, siltä osin kun toimintaa ei rahoiteta muista lähteistä. 

Sopimuksella tilatut elinkeinotoimen ja yritystoiminnan edistämistä, kehittämistä ja toteuttamista koskevat palvelut koostuvat kahdestatoista osakokonaisuudesta:

 1. Strategia ja toiminnan kehittäminen
 2. Yrityksen perustamisneuvonta
 3. Pk-yritysten neuvontapalvelut (nuoret, tyypillisesti alle 3v yritykset) ja
 4. Pk-yritysten neuvontapalvelut (toiminta vakiintunut, tyypillisesti yli 3v yritykset)
 5. Sijoittumispalvelut
 6. Uudistumisen ja kasvun palvelut (siltä osin kun ne eivät sisälly erillisen hanke-rahoituksen piiriin)
 7. Kansainvälistymispalvelut
 8. Konserni- ja Mikkeli-yhteisöpalvelut sisältäen hankintatoimen kehittämisen
 9. Mikkelin kaupungin matkailuneuvonta
 10. Mikkelin kaupungin matkailumarkkinointi ja kaupungin matkailun kehittäminen
 11. Palvelupisteen (Piste!) palvelut
 12. Taloushallinto liittyen em. palveluihin

Miksei tuottaa mainitut sopimukseen sidotut palvelutehtävät seuraavasti: kohta 1: Strategia ja toiminnan kehittäminen johdon toimesta, kohdat 2-8 Yrityspalvelut -yksikön toimesta, joka koostuu yrityksille suunnatuista elinkaaripalveluista (2-7), ja Mikkelin kaupungille suunnatuista konserni- ja Mikkeli yhteisö-palveluista.  Palveluiden toteuttamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä useiden Miksein hankkeiden kanssa, erityisesti kohdissa 6, 7 ja 10. Näin saadaan yhtiössä oleva osaaminen ja verkostot tehokkaasti käyttöön. Palveluita tuotetaan myös yhteistyössä Suomen Yrityskummit Ry:n kanssa ja alihankintana Mikkelin Uusyrityskeskus Dynamo Ry:n ja European Enterprise Network -verkoston neuvontapalvelut Turku Science Parkin kanssa. Kohtien 9-11 palvelut tuotetaan Matkailu-yksikön toimesta ja kohdan 12 Hallinto- ja tukipalveluiden toimesta, sopimuksen perusteella tuotettavien palveluiden osalta.

Vuoden 2016 aikana on selvinnyt, että solmittu kumppanuussopimus ei riitä kattamaan yhtiön vuoden 2016 toiminnan kuluja. Yhtiön selvityksen mukaan syynä tilanteeseen on mm. vuonna 2015   toteutettu Miset Oy:n ja Miktech Oy:n fuusio, lähikuntien rahoitusosuuksien puuttuminen uuden yhtiön  perusrahoituksesta sekä projektirahoituksesta ja kaupungin erikseen tilaama kumppanuussopimuksen ulkopuolella tehty työ (mm. tilaisuudet ja uudet kehittämishankkeet).

Tilanteen selvittyä yhtiö on jo alkuvuoden aikana käynnistänyt omat toimenpiteet kulujen hillitsemiseksi, mutta tietyiltä osin kumppanuussopimusta on tarkoituksenmukaista tarkistaa siten, että aiemmin syntyneet, yhtiöstä riippumattomat kertaluontoiset kustannukset katetaan lisärahoituksella ja  jatkossa yhtiö voi keskittyä tehtäväänsä ilman aiemmin syntyneitä taloudellisia rasitteita.

Yhtiön vt. toimitusjohtaja Juha Kauppinen selvittää tilannetta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Miksei Oy:n esityksen 4.4.2016 § 115 hyväksytyn kumppanuussopimuksen kohdan 4. sopimussumman korottamisesta 250.000 eurolla vuodelle 2016 edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää ko. tarkoitusta varten lisämäärärahan.

Sopimusmuutoksen mukainen lisämääräraha viedään kaupunginvaltuuston kokoukseen 10.10.2016 talousarvioseurannan 7/2016 yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Veli Liikanen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että yhtiön vt. toimitusjohtaja Juha Kauppinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Miksei Oy, talouspalvelut