Kaupunginhallitus, kokous 12.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 325 Anttolan eteläisen rantayleiskaavan muutos/ Väätämönsalmi

MliDno-2016-379

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17.3.2016 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Kaavamuutos alue käsittää tilat Väätämönsalmi 491-485-3-24, Lahdenpohja 491-485-3-1 ja Lahdenkaarre 491-485-3-2.

Kaavamuutoksen on laatinut maanomistajan toimeksiannosta insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy.

Viranomaisneuvottelu pidettiin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa( ELY) 23 .9.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 3.2.-11.3.2016, ja osallisille sekä viranomaisille tiedotettiin asiasta kirjeellä.

Alueella on voimassa Etelä-Savon ympäristökeskuksen (nyk. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) 19.6.2000 hyväksymä Anttolan eteläinen yleiskaava.

Kaavan muutoksen tavoitteena on siirtää Taikinalahden ranta-alueelta yksi lomarakennuksen rakennuspaikka Väätämönsalmen alueelle ja muuttaa matkailupalvelujen RM-1 rakennuspaikka, johon voi rakentaa voimassa olevan yleiskaavan mukaan myös omakotitalon. Kaavaehdotuksessa matkailupalvelujen RM-1 rakennuspaikka on merkitty omakotitalon rakennuspaikaksi AO-1 ja veneranta-alue LV lomarakennuksen RA rakennuspaikaksi. Taikinalahdelta siirrettävän rakennuspaikan alue on muutettu maa- ja metsätalousalueeksi M kuin myös veneranta-alueen LV osa.

Siirron kohteena olevilla alueilla ei ole erityisiä luonto- tai maisema-arvoja. Luonnonolot eivät oleellisesti muutu; kaavamääräys maiseman peruspiirteet säilyvät Ja M- alue lisääntyy voimassa olevaan kaavaan verrattuna.

Rakentamispaikoille on helppo muodostaa tieyhteydet nykyisiltä teiltä.

Rantayleiskaavan muutos on luonteeltaan lähinnä tekninen eikä muuta millään tavalla voimassa olevan kaavan periaatteita.

Rantayleiskaavan muutosehdotus selostuksineen on luettavissa ohessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Anttolan eteläisen rantayleiskaavan muutoksen, joka koskee tiloja Väätämönsalmi 491-485-3-24, Lahdenpohja 491-485-3-1 ja Lahdenkaarre 491-485-3-2 ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Liikennevirastolta sekä Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Anttolan eteläisen rantayleiskaavan muutoksen, joka koskee tiloja Väätämönsalmi 491-485-3-24, Lahdenpohja 491-485-3-1 ja Lahdenkaarre 491-485-3-2 ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, pelastustoimelta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Liikennevirastolta sekä Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Rantayleiskaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.5.-13.6.2016 välisen ajan.

Muistutuksia ei tullut.

Lausuntoja saatiin kolme kappaletta.

Liikennevirastolla ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan seuraavaa: ”Voimassa olevan kaavan luonto- ja maisemaselvityksen mukaan Väätämönsalmi on maisema-aluetta, jonka pääasiallinen katselusuunta on Väätömönsalmen sillalta käsin. Maisemallisten vaikutusten minimoimiseksi ELY-keskus yhtyy kaupungin aiemmin lausumaan käsitykseen siitä, että kaavan AO-1 –alueella tulee olla selkeä määräys siitä, että nykyistä peltoa ympäröivä rantapuusto on säilytettävä. Kaavaehdotukseen sisältyvä yleismääräys ei ELY-keskuksen mielestä riittävällä tavalla turvaa oleellisia maisema-arvoja Väätämönsalmen alueella.”

ELY-keskuksen lausunnon perusteella kaavaehdotuksen yleismääräykseen ”Maisemaa tulee käsitellä siten, että vesistöltä ja Väätämönsillalta käsin katsottuna maiseman peruspiirteet eivät oleellisesti muutu” lisätään tarkennus ”Rantapuuston säilyminen on turvattava rakentamisen ja metsänkäsittelyn yhteydessä”.

Tällä lisäyksellä turvataan nykyistä peltoa ympäröivän rantapuuston säilyminen.

Tarkistus on vähäinen eikä edellytä kaavaehdotuksen laittamista uudelleen nähtäville.

Rantayleiskaavan muutosehdotus selotuksineen on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Anttolan eteläisen rantayleiskaavan muutoksen koskien tiloja Väätämönsalmi 491-485-3-24, Lahdenpohja 491-485-3-1 ja Lahdenkaarre 491-485-3-2.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.