Kaupunginhallitus, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Yöveden - Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos, tila Pien-Toijola 491-561-2-16 (osa)

MliDno-2017-1950

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä marraskuuta 2017 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy /Mäkelä Jarmo maaomistajan aloitteesta.

Yleiskaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin (491) Toijalan kylän (561) tilan Pien-Toijola 2-16 (osa-aluetta) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16-M602. Kohde on entisen Ristiinan kunnan alueella noin 1,5 km Kallioniemen huvilasta kaakkoon. Kulku rakennuspaikalle tapahtuu Vanamontien kautta.

Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on yhden rakennuspaikan sijainnin muuttaminen hieman etelään päin rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Muutos on täysin sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Voimassa olevan yleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka (RA/1) on sijoiteltu toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Vapaan rannan osuus säilyy ennallaan kaavamuutoksen myötä.

Alueella on voimassa Ristiinan kunnanvaltuuston hyväksymä ja  Etelä-Savon ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaava.

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa, rakennuskieltoja tai suojelupäätöksiä.

Kyseisellä yleiskaava-alueella uuden lomarakennuspaikan etäisyydet rantaviivasta yms. perustuvat Mikkelin kaupungin uuden rakennusjärjestyksen määräyksiin (hyväksytty Mikkelin kaupunginvaltuustossa 22.5.2017, tullut voimaan 1.7.2017).

Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheessa (MRL 62 ja 63§) jätetty palaute on pyritty ottamaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaluonnoksesta ei jätetty huomautuksia.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa 20.10.2017 todetaan mm. seuraavaa: Lähtökohtaa kaavamuutokselle voidaan pitää perusteltuna; voimassa olevan kaavan mukaisen rakentamisen kannalta maastonmuodoiltaan haastavan, jyrkähkön ja kallioisen rakennuspaikan siirtäminen rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Siirto ei aiheuta rakentamisesta vapaan yhtenäisen rantaosuuden pirstoutumista ja on muutenkin pääosin sopusoinnissa alkuperäisen kaavan mitoitusperiaatteiden ja muiden tavoitteiden kanssa. Muutoksen kohteena olevassa yleiskaavassa uuden rakennuspaikan alue on pääosin osoitettu tavanomaisena maa- ja metsätalousalueena ilman erityisiä merkintöjä tai arvoja.

Lausunnossa pyydetään perustelemaan alkuperäisestä kaavasta poikkeava rakennusoikeuden kokonaismäärää.

ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta. Kaavamuutoksen ehdotuksesta ei jatkossa tarvitse pyytää ELY-keskuksen lausuntoa (Maankäyttö- ja rakennusasetus 20 §).

Kaavan laatijan vastine: Maltillinen kokonaisrakennusoikeuden nosto perustuu maasto-käyntiin, lomarakennuspaikkojen lisääntyneisiin tilatarpeisiin nykyaikana sekä kaupungin uuteen 22.5.2017 hyväksyttyyn rakennusjärjestykseen. (vastine kaavaselostuksen kohdassa 4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen)

Laadittava osayleiskaavan muutos on luonteeltaan lähinnä tekninen eikä muuta voimassa olevan alueen osayleiskaavan periaatteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Pien-Toijola 491-561-2-16 (osaa) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16-M602), asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Pien-Toijola 491-561-2-16 (osaa) sekä kyseisen tilan määräalaa 491-561-2-16-M602), asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 18.1.-19.2.2018 välisen ajan. Muistutuksia ei jätetty. Lausunnot saatiin Etelä-Savon maakuntaliitolta, rakennusvalvonnalta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Heillä ei ollut huomautettavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalle Pien-Toijola 491-561-2-16 (osa).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.