Kaupunginhallitus, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2017

MliDno-2018-588

Valmistelija

 • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi
 • Tiina Viskari, controller, tiina.viskari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (KuntaL 110§). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Muutokset (menojen ylitysoikeudet, tulojen alitusoikeudet, toimintakatteen alitusoikeus) vuoden 2017 talousarvioon:

Käyttötalous

 • Teknisen lautakunnan menot ylittyivät 1,11 milj. euroa raakapuukartellia koskevista oikeudenkäyntikuluista (noin 0,2 milj. euroa), tapaturmavakuutusten lisäsuorituksista (noin 0,6 milj. euroa) ja joukkoliikenteen lisämenoista johtuen.
 • Tekniseen toimeen kuuluvan tilakeskuksen toimintakate alittui 5,477 milj. euroa purkuvarauksista (noin 5,3 milj. euroa) ja lisääntyneistä parakkikustannuksista johtuen.
 • Rakennuslautakunnan tulot alittuivat 0,009 milj. euroa pysäköinnin virhemaksutuottokertymästä johtuen.

Tuloslaskelmaosa

 • Valtionosuudet alittuivat 0,055 milj. euroa.

Investointiosa

 • Kyläverkko- hanke eteni suunniteltua nopeammin, hankkeen menot ylittyivät 0,212 milj. euroa.
 • Maa- ja vesialueiden ostoa koskevat menot ylittyivät 0,074 milj. euroa.
 • Moision koulun vanhan osan korvaamista koskevan suunnittelun menot ylittyivät 0,022 milj. euroa.
 • Katuja koskevat menot ylittyivät 0,395 milj. euroa.
 • Osakkeita ja osuuksia koskevat menot ylittyivät 0,27 milj. euroa Saimaa Stadiumin osakkeiden hankinnasta (0,2 milj. euroa) sekä kahden asunto-osakeyhtiön pääomavuokrien rahastoinnista johtuen.
 • Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointimenot ylittyivät 0,022 milj. euroa.
 • Rakennusten myyntitulot alittuivat talousarviomuutoksen (+2,1 milj. euroa) jälkeen 0,671 milj. euroa.
 • Kiinteistöjen rakennusautomaatiota koskevat tulot alittuivat 0,05 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2017 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen alituksen seuraavasti:

 • Teknisen lautakunnan menojen ylitys 1,11 milj. euroa,
 • Tilakeskuksen toimintakatteen alitus 5,477 milj. euroa,
 • Rakennuslautakunnan tulojen alitus 0,009 milj. euroa,
 • Valtionosuuksien alitus 0,055 milj. euroa,
 • Investoinnit Kyläverkko- hankkeen menojen ylitys 0,212 milj. euroa,
 • Investoinnit Maa- ja vesialueiden osto menojen ylitys 0,074 milj. euroa,
 • Investoinnit Moision koulun suunnittelu menojen ylitys 0,022 milj. euroa,
 • Investoinnit Kadut yhteinen määräraha menojen ylitys 0,395 milj. euroa,
 • Investoinnit Osakkeet ja osuudet menojen ylitys 0,27 milj. euroa,
 • Investoinnit Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointimenojen ylitys 0,022 milj. euroa,
 • Investoinnit Rakennusten myynnit (tulot) tulojen alitus 0,671 milj. euroa,
 • Investoinnit Kiinteistöjen rakennusautomaation uudistaminen (tulot), tulojen alitus 0,05 milj. euroa

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira ja taloussuunnittelupäällikkö Jari Laitinen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa sekä poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen.