Kaupunginhallitus, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Valtuustoaloite tonttien vuokrahintojen ja lunastamisien hinnoittelun uudelleentarkastelusta

MliDno-2017-782

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jaana Strandman ym. esittivät 27.3.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tekninen toimi käynnistää vuokratonttien hinnoitteluperusteiden uudelleentarkastelun ja käy vuokratonttien haltijoiden kanssa keskustelun sekä ryhtyy vuokrankorotuksen ja tarkistamisen jaksottamiseen. Tällä aloitteella haluamme kaupunkimme vuokratonttien haltijoille hinnoittelu-uudistuksen tasapuolisuutta, jota nyt ei ole tapahtunut. Nykyisin samalla asuinalueella on hyvinkin erihintaisia tontteja. Nykyisessä mallissa ei huomioida asuinalueen palveluita ja viihtyvyystekijöitä. Omakotitonttien yksikköhinnan korotus on ollut monille kohtuuton, jopa 300 %. Hinnankorotus koskee siis myös tonttien lunastamisia. Kaupunkimme on korottanut viimeisen viiden vuoden aikana vuokrahintoja kaksi kertaa ja parhaillaan on valmisteilla uusi korotus, joka tulisi voimaan vuoden 2018 alusta. Monille vuokratonttien haltijoille tämä on tiheä korotustahti on tuonut huomattavat korotukset ja toisille ei. Tämä epätasapuolinen epäkohta tulee pian korjata.

Mikkelissä 27.3.2017

Valtuustoaloitteen tekijä
Jaana Strandman

Valtuutetut:
Eero Aho, Marita Hokkanen, Erkki Rantalainen,
Vesa Himanen, Pertti Ruotsalainen, Jari Roivas,
Liisa Ahonen, Markku Tissari, Satu Taavitsainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.6.2017 § 38 päättänyt Mikkelin kaupungin luovuttamien tonttien hinnoittelusta sekä muista luovutusperiaatteista vuosille 2018-2020. Hinnoitteluperiaatteet muuttuivat tuon päätöksen myötä merkittävästi eikä entisen kaltaista pienipiirteistä, miltei korttelikohtaista hinnoittelua enää ole nykyisten hinta-alueiden käsittäessä jopa useamman kaupunginosan. Tämä tasa-arvoistaa naapurusten asemaa, kun pieniä hintaeroja esim. saman kadun varrella olevissa tonteissa ei enää ole.

Hinnoittelumuutoksessa hinnat keskimäärin nousivat hiukan verrattuna aiemmin voimassa olleeseen hinnoitteluun. Vuokrahintojen suuri nousu uusittaessa sopimuksia on jo aiemman hinnoittelun aikana johtunut yksinomaan siitä, että 50 vuoden takaiset alkuperäiset tontinvuokrat ovat olleet varsin matalalla tasolla eikä silloin käytetty indeksikorotusmalli ole nostanut niiden hintoja vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Siten viimeisiä vuosia voimassa olleiden vuokrasopimusten reaalinen hintataso on ollut ja on erittäin alhaisella tasolla, mikä on koitunut vuokralaisten hyödyksi.

Uuteen hinnoittelumalliin otettiin mahdollisuus joustavasti lunastaa tontti omaksi siirtymäajan puitteissa vuoden 2019 loppuun saakka siten, että noudatetaan aiemmin voimassa ollutta hinnoittelua, mikäli se on ostajalle edullisempi kuin uuden hinnoittelun mukainen hinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Keskustelun aikana Jaana Strandman esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että esitetään selkokieliset taulukot siitä, kuinka tonttien yksikköhinnat tulevat nousemaan vanhan hinnoittelun hinnoista ja kuinka tonttia uudelleen vuokrattaessa päättyvän sopimuksen vuokra tulee nousemaan vanhan hinnoittelun ja hinnoittelu-uudistuksen mukaan laskettuihin vuokriin verrattuna. Vasta tällöin selviää, kuinka suuria hinnoittelu-uudistuksen korotukset ovat ja ovat olleet. Marita Hokkanen kannatti Strandmanin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jaana Strandmanin vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Vesa Himanen, Kerttu Hakala, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Mali Soininen, Jaakko Väänänen ja Anni Pylvänäinen) ja 5 ei ääntä (Jaana Strandman, Marita Hokkanen, Hannu Tullinen, Markku Himanen ja Jaana Vartiainen).

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Jaana Strandmanin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.