Kaupunginhallitus, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamisesta

MliDno-2018-346

Valmistelija

  • Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on sinänsä kannatettavaa. Teatteri- ja orkesterilain soveltamisalan laajentaminen kattamaan koko esittävän taiteen kenttä tasa-arvoistaa eri taiteen lajien kohtelua. Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että toimintayksikön toiminta on ammattimaista ja vakinaista ja se harjoittaa säännöllistä ja ympärivuotista esitystoimintaa. Esityksessä edellytetään perustellusti, että toimintayksikön laskennallisten toteutuneiden henkilötyövuosien määrä päätöstä edeltäneenä vuonna on ollut vähintään viisi. Esittävän taiteen osalta valtionosuuden määräaikaisuus on joko 3 tai 6 vuotta. Pelkkä valtionosuuden saajien vaihtuvuus ei kuitenkaan voi olla peruste valtionosuuden myöntämättä jättämiselle.

Esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuusprosentti, yhteinen yksikköhinta ja yksikköhintojen painottaminen ovat perusteltuja asioita. Svenska Teatern on syytä katsoa kansalliseksi päänäyttämöksi ja valtakunnallisesti merkittäväksi teatteriksi Kansallisteatterin rinnalla. Sen sijaan Tampereen Työväen Teatteri puolestaan on perusteltua rajata pois kansallisen taidelaitoksen ja valtakunnallisesti merkittävän teatterin ja korotetun valtionosuuden piiristä. Sen asema olisi tulevaisuudessa samanlainen kuin muilla valtionosuutta saavilla teattereilla.

Museotoiminnan tarkoituksena on kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen kokoelmien kartuttaminen ja tutkiminen, esittäminen ja elämysten tarjoaminen. Lisäksi museotoiminnan tarkoituksena on kulttuuriperintöaineistojen ja tiedon saatavuuden ja käytön edistäminen, yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen. Ammatillisen museon tulee olla sääntömääräisesti museotoimintaa harjoittava toimintayksikkö, jolla on hallinnassaan omat kokoelmat, vakituista ammatillista henkilöstöä ja joka on avoinna yleisölle. Ammatillinen museo on valtion, kunnan, kuntayhtymän taikka muun yhteisön tai säätiön ylläpitämä. Se ei siten voisi olla luonnollisen henkilön ylläpitämä. Museot ovat myös alueellisesti kattavasti saavutettavilla oleva kulttuuripalvelu.

Ammatillisten museoiden käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön kattavaa tallentamista sekä monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta. Valtionosuuden saamisen edellytykset arvioi ministeriö perustuen kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon valtionosuuden tarpeellisuus monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuuden kannalta.

Museolain muutoksen yhteydessä uusitaan myös nykyinen aluetaidemuseo- ja maakuntamuseojärjestelmä sekä valtakunnallinen erikoismuseojärjestelmä. Nämä korvataan alueellisilla ja valtakunnallisilla vastuumuseoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää museon hakemuksesta alueelliseksi vastuumuseoksi. Nimeämispäätöksessä määritellään museon toimialue ja museon vastuulla olevat tehtävät. Alueellisen vastuumuseon tehtävät ovat museotoiminnan edistämistehtävä, kulttuuriympäristötehtävä ja taidemuseotehtävä. Yksi museo voi hoitaa maakunnan alueella kaikkia kolmea tehtävää tai tehtävät voidaan jakaa useammalle museolle. Tehtävien laajuuden huomioiden on todennäköistä, että maakunnassa tehtävät jakaantuvat usealle toimijalle, minkä työryhmän ehdotus mahdollistaa. Alueellisten vastuumuseoiden toimialueen osalta noudatetaan maakuntien rajoja, mutta toimialue voi olla myös useamman maakunnan laajuinen. Alueellisen vastuumuseon ja valtakunnallisen vastuumuseon tehtävät on kirjattu työryhmän ehdotukseen selkeästi. Edellytykset museon nimeämiselle alueelliseksi vastuumuseoksi tai valtakunnalliseksi vastuumuseoksi on kirjattu työryhmän ehdotukseen selkeästi. Valtionosuuteen oikeutetuksi ja alueelliseksi tai valtakunnalliseksi vastuumuseoksi hakeminen tapahtuu kolmen vuoden välein. Museoiden ei tarvitse määrävuosin hakea valtionosuuden pariin, mutta niiden toimintaa ja valtionosuuskelpoisuutta arvioidaan määrävuosin. Vastuumuseot raportoivat kolmivuosittain ministeriölle tehtävän hoidosta ja neuvottelevat Museoviraston johdolla seuraavan kolmivuotiskauden suunnitelmasta.

Museoiden perusrahoituksen määräytymisperusteet ja valtionosuusprosentti ovat selkeät ja perustellut. Alueellisten vastuumuseoiden rahoituksen määräytymisperusteet ja valtionosuusprosentti ovat selkeät ja perustellut. Työryhmän ehdotuksen mukaan on perusteltua, että valtionosuus kattaa pääosan alueellisen vastuumuseotehtävän kustannuksista, koska tehtävien hoito ulottuu ylläpitäjäkuntaa laajemmalle alueelle. Lähtökohtana toimialueiden määrittelyssä ovat maakuntien rajat.

Työryhmän ehdotus esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi on tavoitteiltaan hyvä ja kannatettava, kun kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan ja valtionosuuden tarpeellisuus tulee huomioiduksi. Oleellista on myös huomioida alueelliset erityispiirteet kokonaisarvioinnissa.

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi on laadittu kustannusneutraalisti. Uudistuksen tavoitteiden toteutumista joustavasti ja vaikuttavasti edistäisi kuitenkin merkittävästi, mikäli järjestelmään voitaisiin kohdentaa lisärahoitusta. Järjestelmän piiriin on tulossa uusia toimijoita. Riittääkö rahoitus jatkossa kaikille toimijoille ilman lisärahoitusta? Onko uudistuksen yhteydessä arvioitu kuinka paljon uusia toimijoita on tulossa rahoituksen piiriin? Mikäli järjestelmään ei ole osoitettavissa lisärahoitusta uudistusta ei tule siinä tapauksessa toteuttaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä olevan taide, kulttuuri ja tapahtumat tulosalueen laatiman lausunnon Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamisesta.

 

Päätös

Puheenjohtaja Markku Aholainen esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että Mikkelin kaupunki ei ota lausunnossaan kantaa Svenska Teatern ja Tampereen työväenyhdistyksen jatkoa koskeviin kysymyksiin:

  • Svenska Teatern on nykylaissa katsottu valtakunnallisesti merkittäväksi ja saa korkeampaa valtionosuutta. Kannatatteko sitä, että Svenska Teatern katsottaisiin tulevaisuudessa kansalliseksi taidelaitokseksi?
  • Tampereen Työväen Teatteri on nykylaissa katsottu valtakunnallisesti merkittäväksi ja saa korkeampaa valtionosuutta. Kannatatteko sitä, että Tampereen Työväen Teatterin asema tulevaisuudessa olisi samanlainen kuin muilla valtionosuutta saavilla teattereilla?

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Muilta osin esittelijän esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö