Kaupunginhallitus, kokous 12.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Esitys kaupunginhallitukselle, vanhusneuvoston toiminnan tehostaminen / Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry

MliDno-2018-303

Aikaisempi käsittely

Päätös

Sihteeri valmistelee kaupunginhallitukselle asian, jossa kuvataan nykytila vanhusneuvoston toiminnasta. Valmistelussa tuodaan esille, että vanhusneuvoston kokouksiin voi aina osallistua myös varajäsenet, nettilinkin tai videovälitteisen osallistumisen mahdollisuutta ei ole tarjolla. Vanhusneuvostossa edustettuina olevat eläkeläisjärjestöt ovat saaneet tiedoksi esityksessä (suositus 2) esiin tuodun vanhusneuvoston toiminnan tehostamisehdotuksen: Jokaisen vanhusneuvoston jäsenen ja varajäsenen tulisi keskustella oman eläkeläisjärjestönsä kanssa käytännöistä, joilla varmistettaisiin sujuva ja oikea-aikainen tiedonkulku. Keksityistä keinoista tulisi mahdollisuuksien mukaan tehdä pysyviä ja ottaa ne osaksi eläkeläisjärjestöjen normaalia viestintää vanhusneuvostoedustajien kanssa.

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry on tehnyt Mikkelin kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen esityksen vanhusneuvoston toiminnan tehostamisesta:

"Suositus 1

Paikalliset huomioon ottaen, olisi suositeltavaa ottaa käytännöksi, että varajäsenillä olisi yhtäläinen oikeus osallistua vanhusneuvoston kokouksiin vaikka varsinainen jäsen olisi paikalla. Toimittaessa tällä tavoin varmistetaan entisestään tiedon ja tärkeiden viestien kulku.

Esimerkiksi Kauniaisten kaupungin vanhusneuvostolla on ollut tämä käytäntö ja heidän kokemuksensa ovat olleet positiivisia. Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla tai vanhusneuvostoissa, joissa on vähän jäseniä, käytäntö olisi erityisen suositeltavaa.

Suositus 2

Jokaisen vanhusneuvoston jäsenen ja varajäsenen tulisi keskustella oman eläkeläisjärjestönsä kanssa käytännöistä, joilla varmistettaisiin sujuva ja oikea-aikainen tiedonkulku. Keksityistä keinoista tulisi mahdollisuuksien mukaan tehdä pysyviä ja ottaa ne osaksi eläkeläisjärjestöjen normaalia viestintää vanhusneuvostoedustajien kanssa.

Ikäihmisten määrän jatkuvasti lisääntyessä on käytäntö osoittanut, että palvelujen järjestämisestä ja hoidosta vastaava organisaatio on entistä haasteellisimman tehtävän edessä. Toimihenkilöiden ohella keskeinen merkitys on vanhusneuvostolla, joka edustaa alueen väestöä.

Neuvoston kokoustoiminnassa havaitsiemme puutteiden johdosta esitämme seuraavaa parannusta, josta esim. Kauniaisissa on saatu rohkaisevia kokemuksia.

Peruste:

Vanhusneuvoston varajäsenten osallistuminen vanhusneuvoston kokouksiin. Mikkelin vanhusneuvoston nykyisen käytännön mukaan, varajäsenet osallistuvat nettilinkin kautta ja videon välityksellä vanhusneuvoston kokouksiin. Poikkeuksena on ainoastaan se, jolloin varsinaisen jäsenen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä osallistumaan vanhusneuvoston kokoukseen.

Katsomme yhdistyksemme edustajan, varajäsen Kaija Rautiaisen henkilökohtaisen osallistumisen vanhusneuvoston kokouksiin olevan käytännössä minimaalista.  Katsomme, ettei videoseuranta korvaa missään tapauksessa henkilökohtaista osallistumista vanhusneuvoston kokousiin. Esitämme, että varajäsenille lähetetään kokouskutsu samoilla menettelytavoilla kuin kutsut varsinaisille vanhusneuvoston jäsenille."

Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston varajäsenet saavat aina varsinaisten jäsenten kanssa yhdenvertaisesti kokouskutsut sekä muun tiedotuksen. Varajäsenillä on läsnä - ja puheoikeus kaikissa vanhusneuvoston kokouksissa. Varajäsenen ollessa varsinaisen jäsen kanssa samanaikaisesti kokouksessa, hänelle ei makseta kokouspalkkiota eikä kulukorvauksia. Korvaukset maksetaan vain silloin, kun hän on varsinaisen jäsenen tilalla kokouksessa. Vanhusneuvoston kokouksiin ei ole mahdollisuus osallistua netti-/videoyhteydellä.

Suositus vanhusneuvoston jäsenten/varajäsenten ja omien eläkeläisjärjestöjen välisen sujuvan ja oikea-aikaisen tiedonkulun ja niihin liittyvien käytäntöjen parantamisesta on viety tiedoksi vanhusneuvostolle. Vanhusneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 31.1.2018 § 14 Muut asiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry:lle esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry, vanhusneuvosto