Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudessa

MliDno-2017-2290

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 3.11.2017 kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausuntoa asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 15.12.2017 mennessä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä. Lausuntoajan lyhyttä kestoa perustellaan sillä, että hallituksen esityksen luonnoksen runkona on jo aiemmin lausunnolla ollut HE47/2017. Nyt lausuttavana olevaan esitysluonnokseen on tehty eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja muita välttämättömiä muutoksia. Lisäksi on laadittu uusi vaikutusarviointi yhteistyössä eri asian tuntijoiden kanssa. Kuntaliiton 22.11.2017 antama lausunto sekä vastaus STMn lausuntopyyntöön ovat oheismateriaalina.

Lausuntopyyntö on kyselymuotoinen ja siinä on 39 kohdennettua kysymystä luonnoksesta. Lausuntopyynnön materiaalit sekä lakiluonnos löytyvät Internet-osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017

Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä Essoten kanssa ja lisäksi valmistelussa on otettu huomioon Kuntaliiton antama lausunto. Lausunnossa on erityisesti otettu kantaa lain 24 §:ään koskien asiakasseteleitä. Asiakassetelien tuominen polikliinisesti toteutettaviin kirurgisiin toimenpiteisiin sekä kiireettömään leikkaustoimintaan voi vaarantaa maakunnallisen liikelaitoksen toimintaedellytyksiä ympärivuorokautisesti päivystävänä sairaalana. Lausuntoehdotus on liitteenä

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon valinnanvapauslain esitysluonnoksesta.

Päätös

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko asiasta käydyn keskustelun perusteella palauttaa asia uuteen valmisteluun. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että lausunnon antamisen vuoksi pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous tiistaina 12.12.2017 klo 8.00.

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Jatkovalmistelussa on otettu huomioon Etelä-Savon maakuntaliiton ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Essoten lausunnot. Mikkelin kaupunki korostaa lausunnossaan päivystävän keskussairaalan toimintaedellytysten turvaamista ja suhtautuu kriittisesti asiakasseteleiden käyttöön ottamiseen erikoissairaanhoidossa. Kaupunki tuo myös esille, että maakunnalle kaavailtu uusi  järjestäjän roolin haltuun otto on uudistuksen kannalta kriittinen samoin kuin toimivat tietotekniset ratkaisut, jotka mahdollistavat tiedon siirron eri palvelutuotantoyksiköiden ja järjestäjän välillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon valinnanvapauslain esitysluonnoksesta

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Armi Salo-Oksa esitti muutettavaksi kohtaan 9c vastaukseksi "a) liian laaja".

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja esitti asian ratkaistavaksi kättennostoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 kyllä ääntä (Markku Aholainen, Jarno Strengell, Soile Kuitunen, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen) ja 5 ei ääntä (Juha Vuori, Armi Salo-Oksa, Pekka Pöyry, Jyrki Koivikko, Liisa Ahonen). Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Jarno Strengell poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Pöytäkirjantarkastajaksi Jarno Strengellin tilalle kokouksen loppuajaksi valittiin Liisa Ahonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat