Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 456 Yrittäjien ja maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäminen Essotelle

MliDno-2016-2532

Valmistelija

  • Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Essote) siirtyy Mikkelin kaupungin terveyspalvelujen järjestämisvastuu 1.1.2017 lukien. Työterveyshuollon palvelut eivät kuulu kuntayhtymän perussopimuksen piiriin ja työterveyspalvelujen järjestämisvastuu jää edelleen kuntien vastuulle.

Terveydenhuoltolain 18 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.

Kunnan järjestämisvastuu on toteutettu siten, että kunnalla ja työterveyshuollon palvelutuottajalla on sopimus työterveyshuollon järjestämisestä. Kunnan sopimuksen perusteella yrittäjä tai maanviljelijä on voinut hankkia työterveyshuollon palvelut kunnan osoittamalta palveluntuottajalta, joka Mikkelin kaupungin osalta on ollut Etelä-Savon työterveys Oy. 

Yleisesti työterveydenhuollon palvelujen kustannusten korvaukset haetaan vuosittain jälkikäteen Kelalta. Yrittäjien ja maanviljelijöiden osalta on kuitenkin käytäntönä ollut se, että he maksavat palvelujen käytöstä vain omavastuun palveluntuottajalle.  Palveluntuottaja hoitaa tilityksen Kelan lomakkeen mukaisesti kuntaan ja kunta toimittaa sen Kelaan ja Kela maksaa sen ensin kuntaan, josta se tilitetään palveluntuottajalle. Järjestelyn taustalla on sairausvakuutuslain 8 §, jonka mukaan terveyskeskusta ylläpitävällä kunnalla on oikeus saada Kansaneläkelaitokselta korvausta työterveyshuoltopalvelujen kustannuksista, jos palvelut on annettu yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle terveydenhuoltolain 18 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti.

Kustannusten korvausten hakemisen takia on jouduttu tekemään ns. kolmikantasopimus. Yrittäjällä tai maanviljelijällä on sopimus kunnan kanssa ja siinä samassa sopimuksessa on myös palveluntuottaja allekirjoittajana ja siinä myös todettu sovitusta Kela-korvausten tilityksestä.

Terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyessä Essotelle 1.1.2017 Mikkelin kaupunki ei enää ylläpidä terveyskeskusta, jolloin sairausvakuutuslain 8 §:n mukaisen tilityskäytännön jatkaminen ei ole mahdollista. Yritysten osalta terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen ei vaikuta tilanteeseen millään tavalla.

Kelan tulkinnan mukaan 1.1.2017 Essotea käsitetään kuntana, koska kunnat ovat siirtäneen sosiaali- ja terveyspalvelunsa sille.

Yrittäjien ja maanviljelijöiden korvauskäytännön jatkamiseksi on perusteltua, että näiden ryhmien osalta työterveyshuollon järjestämisvastuu siirtyy Essotelle. Kuntien tulisi päättää siirtää määräajaksi 1.1.2017 alkaen yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon järjestämisvelvoitteen Essotelle 31.12.2018 saakka. Lisäksi kuntien tulisi siirtää yrittäjien ja maatalousyrittäjien kanssa tekemänsä sopimukset Essotelle. Muu työterveyshuollon järjestäminen jää kuntiin eikä perussopimuksen muutosta tarvita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että yrittäjien ja maanviljelijöiden työterveydenhuollon järjestämisvastuu päätetään siirtää Essotelle 1.1.2017 - 31.12.2018. Muu työterveydenhuollon järjestämisvastuu jää edelleen Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupungin kanssa tehdyt työterveydenhuollon kolmikantasopimukset siirretään Essotelle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat