Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 463 Valtuustoaloite vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta

MliDno-2016-2363

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Markku Turkia esitti 14.11.2016 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Jotta laadukas vanhustenhoito toteutuu, pitää olla riittävästi hoitajia. Juha Sipilän (kesk) hallitus on laskemassa vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstön vähimmäismitoitusta nykyisestä 0,5:stä 0,4:ään, vaikka jo nykyinenkin minimimitoitus 0,5 on osoittautunut usein riittämättömäksi.

Mikäli mitoitusta lasketaan 0,4:ään, ei päivittäistä perushoitoa kuten peseytymistä, ruokailussa, WC- käynneillä, pukeutumisessa ja riisuutumisessa auttamista sekä terveydentilan seurantaa ja hoidon tarpeen arviointia pystytä turvaamaan. Myös vanhusten turvallisuus vaarantuu, kun henkilökuntaa ei ole riittävästi. Vanhusten oikeus hyvään hoitoon ei tällöin toteudu.

Sivistysvaltion eettisyys ja moraalisuus mitataan siinä, kuinka huolehdimme heikoimmista kansalaisistamme, vanhuksista, lapsista, vammaisista ja sairaista. Tämän päivän hoitoa tarvitsevat vanhukset ovat meille työllään rakentaneet hyvinvointivaltion. On moraalisesti väärin säästää vanhustenhuollosta.

Mikkeli on mukana ESSOTE kuntayhtymässä ja SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Mikkelin kaupunki vaatii, että vanhuksille taataan hyvä hoito ja henkilöstömitoitus säilytetään ESSOTE:ssa vähintään 0,5 tasolla, eikä maan hallituksen mahdollisia vanhusten hoitoa heikentäviä päätöksiä oteta käyttöön.

Myös 1102 mikkeliläistä on jättänyt asiasta kaupungille kuntalaisaloitteen.

Mikkelissä 14.11.2016

SDP:n valtuustoryhmä
Markku Turkia
Leena Teittinen, Hannu Tullinen, Arto Seppälä,
Jorma Harmoinen, Heikki Pyrhönen, Osmo Ukkonen,
Kalle Nieminen, Sirkka Härkönen, Tapani Korhonen,
Paavo Barck, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen,
Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 18.11.2016 seuraavan tiedotteen:

"Hallitus on sopinut, että jatkossakin ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoituksen pitää olla vähintään 0,5 hoitajaa asukasta kohden. Siltä osin tilanne säilyy nykyisen vanhuspalveluiden laatusuosituksen mukaisena.

Hallitus sopi, että hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoitusta yhdenmukaistetaan siten, että mitoitus on jatkossa sama yksityisillä ja julkisilla palvelutuottajilla. Henkilöstömitoitukseen lasketaan jatkossa mukaan joustavammin perustein hoitoon osallistuva henkilökunta. Muutokset kohdistuvat mitoitusperusteisiin kaikilla tasoilla.

Hallitusohjelman mukaan henkilöstömitoituksen täsmentämisellä ja hoitajamitoitukseen laskettavan henkilöstön uudelleenmäärittelyllä haetaan julkiseen talouteen 70 miljoonan euron säästöä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vanhuspalvelulain mukaan henkilöstön mitoituksen perusteena on aina oltava asiakkaiden hoidon ja palvelujen tarve. Nyt tehtävä muutos joustavoittaa toimintaa niin, että asiakkaiden hoitoisuus ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan paremmin huomioon.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä on meneillään laatusuosituksen uudistaminen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tämän työn yhteydessä pohditaan laajasti keinoja, joilla hoitoon osallistuvan henkilöstön määrään voidaan sisällyttää muita työtekijäryhmiä sekä ottaa huomioon esimerkiksi turvateknologiaa. Tarkastelun kohteena ovat myös mm. tukipalveluhenkilöstöä koskevat erilliset lupavaatimukset sekä toimiluvat.

Uudistuksen ei arvioida tuottavan säästöä vielä vuonna 2017. Sen vuoksi määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 6 310 000 euroa."

Koska maan hallitus on peruuttanut suunnitelman henkilömitotuksen laskemista, aloitetta ei ole tarvetta lähettää enempää valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen Markku Turkian ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat