Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 464 Valtuustoaloite koskien juomatarjoilua kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa

MliDno-2016-2549

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 § 23

Valtuutettu Erkki Rantalainen esitti 17.2.2014 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Ehdotamme, että Mikkelin kaupunki ryhtyy kaikissa järjestämissään tilaisuuksissa tarjoilemaan vain alkoholittomia juomia. Lisäksi ehdotamme, että juomina pyritään käyttämään lähialueen tuotteita.

Menettely korostaisi Mikkelin halua edistää terveellisiä elintapoja ja lähialueyhteistyötä.

Mikkelissä 17.2.2014

Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä

Erkki Rantalainen
Liisa Ahonen
Sami Järvinen
Pekka Sippo"

Päätös: Kaupunginvaltuusto: 
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

_____________________________________________________________________

Kaupunginhallitus 3.3.2014 § 83

Ehdotus  Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kansliapalveluiden valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuun  2014 loppuun mennessä.

Päätös Kaupunginhallitus:
Hyväksyttiin.

____________________________________________________________________

Kaupunginhallitus 12.12.2016 § 464

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginjohtaja päättää kaupungin edustustilaisuuksien järjestämisestä ja vieraanvaraisuuden osoittamisesta, kaupungin edustajan nimeämisestä näihin tilaisuuksiin sekä niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymisestä, ellei kaupunginhallitus ole erikoistapauksessa toisin päättänyt. Ensisijaisesti edustustilaisuuksien järjestämisestä päättää kaupunginhallitus.

Kaupungin vastaanottojen ruoka- ja juomatarjoilun järjestämisestä on vastannut pääosin kaupungin oma ruokapalvelu. Ruoka- ja juomatarjoilussa on pyritty tuomaan esille paikallista osaamista käyttämällä lähi- ja luomutuotteita. Alkoholin tarjoamisessa on suosittu mietoja juomia sekä noudatettu tilaisuuksien luonteen ja tarkoituksen mukaista tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta. Samaa periaatetta on noudatettu silloin, kun tilaisuuden järjestämisestä on vastannut ulkopuolinen taho.

Kaupunki järjestää vuosittain kutsuvierastilaisuudet Mikkelin Musiikkijuhlien ja Päämajasymposiumin yhteydessä. Näiden tilaisuuksien luoteeseen liittyen on kutsuvieraille tarjoiltu mietoja alkoholijuomia kohtuullisuutta noudattaen. Kaupunginhallitukselle tulee säännöllisen epäsäännöllisesti pyyntöjä vieraanvaraisuuden osoittamiseksi erilaisiin tilaisuuksiin. Mikäli kaupunginhallitus on sitä osoittanut, on tarjoilut pääsääntöisesti rajoittunut kuohuviinitarjoiluun tervetulotervehdyksen yhteydessä. Edelleen kaupunginhallitus on yksittäistapauksittain tilaisuuksien luonne huomioon ottaen päättänyt, ettei tilaisuuksissa ole alkoholitarjoilua. Kaiken kaikkiaan niiden tilaisuuksien määrä, joissa alkoholia on tarjoiltu, on viime vuosien aikana vähentynyt. Lisäksi kaupungilla on ollut käytäntönä, että työneuvotteluluonteisissa tilaisuuksissa ei tarjoilla alkoholia. 

Edellä esitetyillä perusteilla konsernipalvelut katsoo, että kaupungin juhla- ja muiden vastaavanlaisten tilaisuuksien alkoholitarjoilut ovat olleet tilaisuuksien luonteen ja tarkoituksen mukaisesti tavanomaisia ja kohtuullisia eikä siten ole perusteltua siirtyä katergorisesti edustustilaisuuksissa ja vieraanvaraisuuden osoittamisissa pelkästään alkoholittomiin juomiin. Jatkossakin kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus harkitsee tapauskohtaisesti mahdollisesta alkoholitarjoilusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen Erkki Rantalaisen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat