Kaupunginhallitus, kokous 12.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 448 Lupaus 2016 loppuraportti

MliDno-2016-2479

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus 31.3.2014 § 155 Lupaus 2016 kehittämisohjelman toteuttamissuunnitelma

Mikkelin kaupunki luovutti valtioneuvostolle 24.8.2012 lupausasiakirjan, jossa kaupunki määritteli tavoitteekseen on olla kuntatalouden tuottavuuskehityksen johtava kaupunki Suomessa siten, että toiminta on samalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti sopusointuista ja minimoi luonnolle ja ympäristölle aiheutuvan rasituksen. Lupausasiakirjan vastaanotti elinkeinoministeri Jyri Häkämies.
Lupauksen toteuttamiseksi Mikkeli lupasi uudistaa hallintorakenteensa sekä palvelut ja niiden tuottamisprosessit. Uudistamistyössä hyödynnetään uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä kehittyy ensimmäinen digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa. Mikkelin kaupunki teki 13.12.2012 päätöksen erillisen nelivuotisen (2013-2016) kehittämisohjelman (Lupaus 2016) perustamisesta ja kutsui Miktech Oy:n varatoimitusjohtaja Juha Ropposen johtamaan tätä ohjelmatyötä. Ohjelmajohtajan työsopimus on 2 + 2 vuotinen.

Lupaus 2016 ohjelman tavoitteet
Kehitysohjelman perustamisasiakirjassa määriteltiin ohjelmalle tavoitteet, jotka vielä tarkentuvat ohjelman edetessä. Ohjelman perustamisasiakirjan mukaiset tavoitteet kahdelle ensimmäiselle vuodelle ovat: Toimialarajat ylittävät pääprosessit sekä alaprosessit on tunnistettuja, nykyisiä toimintamalleja on muutettu palvelemaan tuottavuuskehitystä, uudistetut asianhallintajärjestelmä ja www-sivut on otettu käyttöön ja ne tukevat ohjelman tavoitteita käytännön työssä, Aspa (asiakaspalvelukeskus) on vakiinnuttanut asemansa ja palvelee asiakkaita ja toimialoja, SAP:n toiminnanohjausjärjestelmän perusselvitystyö on tehty, ohjelma on osa keskeisten sidosryhmien kuten Otavan Opisto, Esedu ja MAMK sekä Kuntien Tiera Oy:n toimintaa ja tavoitteita ja ohjelmalle on saatu kansallinen status ja kansallista rahoitusta.

Ohjelman toteuttaminen
Ohjelman toteuttaminen on rakennettu kaupungin kokonaisarkkitehtuurin nykytila-analyysin ja tavoitetilan väliseksi vaiheittain eteneväksi systemaattiseksi ohjelmaksi. Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat ovat toiminta, tiedot, tietojärjestelmät ja teknologia. Jokaiseen näistä näkökulmista sisältyy tietoturva- ja integraatioratkaisuja. Lupaus 2016 kehittämisohjelman toteuttaminen on jaettu 24 osakokonaisuuteen, jotka toteutetaan vuosien 2013 – 2016 aikana Lupaus 2016 kehittämisohjelma on olennainen osa Mikkelin kaupungin uutta kesällä 2013 vahvistettua kestävän kasvun ja hyvinvoinnin kaupunkistrategiaa ja se on yksi sen toteuttamisohjelmista. Uuden strategian toteuttamisohjelmia ovat 1) Kuntalaisten hyvinvointi ja osallisuus, 2) Elinkeinojen hyvinvointi, 3) Ympäristön hyvinvointi, 4) Lupaus 2016 ja 5) Talouden tasapainotus.

Ohjelman johtaminen, organisointi ja rahoitus
Ohjelman johtamisesta ja sen tavoitteiden saavuttamisesta vastaa ohjelmajohtaja. Ohjelmajohtaja raportoi kaupungin hallitukselle ja kaupunginjohtajalle. Kaupungin johtoryhmä toimii kaupunginjohtajan antamin valtuuksin ohjelman johto-/ohjausryhmänä. Tiiviisti ohjelmajohtajan kanssa työskentelee Lupaus -ydintiimi ja Lupaus -laajennettu ydintiimi. Ydintiimi on kaupunginjohtajan nimeämä. Laajennetun Ydintiimin jäsenet on kutsuttu kaupungin omasta organisaatiosta tai sidosryhmistä. Molempien tiimien jäsenet on nimetty tai kutsuttu heidän kunkin henkilökohtaisen osaamisensa vuoksi.

Ehdotus  Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy Lupaus 2016 kehittämisohjelman toteuttamissuunnitelman

Päätös Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

______________________________________________

Kaupunginhallitus 12.12.2016 §

Mikkelin kaupunki teki lupauksen elokuussa 2012, että Mikkeli uudistaa hallintorakenteensa ja palvelujen tuottamisprosessit. Uudistamistyössä hyödynnettäisiin uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä kehittyy ensimmäinen digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa.

Lupausta lunastamaan perustettiin kehittämisohjelma ”Lupaus 2016”. Mikkelin kaupungin nelivuotien kehittämisohjelma Lupaus 2016 päättyy 31.12.2016.

Mikkeli on väkiluvultaan ja pinta-alaltaan tasan 1 % Suomesta. Prosentti Suomesta ajatuksella Lupaus ohjelman puitteissa kerrottiin valtiolle, että Mikkeli kokonsa puolesta sopisi koko kaupungin mittaiseksi kokeilu- ja kehittämisalustaksi, jossa kehitetään tulevaisuuden kuntapalveluita. Näin on myös toimittu. 

Digitalisaatio ei ole Mikkelille ollut mikään itse tarkoitus. Fokus on koko ajan ollut tuottavuudessa ja sen parantamisessa. Pitää pystyä tekemään vähemmällä enemmän. Koko ajan on suhtauduttava kriittisesti tekemiseen ja kyseenalaistettava toimintamalleja. Pohdittava myös miten asiakas tämän kokee ja kysyttävä myös heiltä.

Automaattinen tietojen käsittely ja asiakkaiden itsepalvelu on ollut päämäärä johon koko ajan on tinkimättömästi pyritty. Kuntalaiset odottavat oikeutetusti, että myös kunnan palvelut löytyvät tietoverkosta ja niitä voi käyttää aika/paikka riippumattomasti.

Toinen elokuussa 2012 tehty lupaus oli hallintorakenteen uudistaminen. Tällä lupauksella pyrittiin hallinnon keventämiseen ja toiminnan sujuvoittamiseen. Tarkoitus oli siirtää päätöksentekoa lähemmäksi sitä, missä asiakkaat eli kuntalaiset kohdataan. Tämä lupaus on osoittautunut visaiseksi toteuttaa. Uutta hallintorakennetta ja –sääntöä on puitu pitkään, onneksi nyt aletaan olla loppusuoralla. Kaupunki alkaa luoda nahkaansa asiakaspalveluorganisaation suuntaan.

Ohjelman talouden seuranta 1.1.2013 - 31.12.2016 on liitteenä

Lupaus 2016 kehittämisohjelman päätösseminaari pidettiin 24.11.2016 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa, jossa esiteltiin osa ohjelman aikana toteutetuista projekteista.

Seminaarin taltiointi on ladattavissa osoitteesta https://www.youtube.com/playlist?list=PLqTTkea2szujr2dZkIUfrXVD5qUFpYCQV

Lupaus 2016 ohjelman Loppuraportti on ladattavissa osoitteesta https://issuu.com/mikkelinkaupunki/docs/lupaus2016_loppuraportti

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Lupaus 2016 loppuraportin tiedoksi ja toteaa ohjelman päättyvän 31.12.2016.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.


Käsitellyt asiat