Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 310 Kaupunginlakimiehen viran täyttäminen

MliDno-2020-1667

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginlakimiehen virasta on julkaistu hakuilmoitus siten, että hakuaika on päättynyt 15.9.2020 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saatiin neljä hakemusta.Yhdistelmä hakijoista on oheismateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta. 

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haastatteluryhmä kutsui kaikki hakijat haastateltaviksi. Yhdistelmä hakijoista on esityslistan liitteenä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi yliopistollinen oikeustieteellinen tutkinto. Viranhakuilmoituksessa on todettu, että valinnassa arvostetaan käytännön kokemusta sopimus- ja yritysjuridiikasta, työkokemusta julkishallinnossa sekä suoritettua tuomioistuinharjoittelua. 

Haastatteluryhmä esittää hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja tehtyjen haastattelujen kokonaisvertailun perusteella, että kaupunginlakimieheen virkaan valitaan Tarja Tarkiainen. Viranhakuilmoituksessa eduksi katsottavia ominaisuuksia ei ole valinnassa erikseen painotettu vaan jokaisella osa-alueella on ollut sama painoarvo. Perusteena valinnalle haastatteluryhmä pitää Tarja Tarkiaisen työkokemusta sopimus- ja yritysjuridiikasta, vahvaa julkishallinnon tuntemusta sekä haastattelussa saatua vahvistusta hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan.

Lisäksi haastatteluryhmä esittää, että vastaavan kokonaisvertailun perusteella varalle valitaan Anne Kolari. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valitsee edellä esitetyillä perusteilla kaupunginlakimiehen virkaan Tarja Tarkiaisen.

Vaali on ehdollinen ja Tarkiaisen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 13.11.2020 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Lisäksi kaupunginhallitus valitsee varalle Anne Kolarin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa tämän pykälän esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Tiedoksi

Virkaa hakeneet Kuntarekry -ohjelman kautta, henkilöstöpalvelut, Meidän IT ja talous/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.