Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 311 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta, Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutos

MliDno-2019-395

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 18.5.2020 § 34 koskien Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutosta tilalla Somee 491–546-1-142 on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen (lähete 5781/20 15.7.2020, Dnro 01400/20/4102). Hallinto-oikeus on kehottanut kaupunkia antamaan valituksesta oman lausuntonsa.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginvaltuuston päätökseen ja kaikkiin sen perusteena olleisiin lausuntoihin sekä kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja ehdotusvaiheessa jätettyihin mielipiteisiin ja niistä annettuihin vastineisiin.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa seuraavaa.

Someen tilan alueelle on rakennettu entinen kanavan huoltorakennus (240 k-m2), jossa on keittiötilat ja sopivia tiloja esim. kahvila- yms. toimintaa varten sekä pesu- ja wc–tilat. Tilalla on lisäksi uusi vuosina 2018–2020 rakennettu varastorakennus (408 k-m2) veneiden säilytykseen talvikaudella sekä mahdollisten kesätapahtuminen pitopaikaksi sekä entinen polttoainevarasto (20 k-m2). Näin ollen varastohallia voidaan käyttää mm. monitoimihallina kesällä ja erilaisten tapahtumien mm. taidenäyttelyt yms. pitopaikkana.

Kaikkia osallisia ja naapurialueiden maanomistajia on kuultu niin osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävänä oloaikana 7.2.–11.3.2019, kuin myös kaavaehdotuksen nähtävänä oloaikana 12.12.2019–13.1.2020. Muun muassa tilan 491-546-1-24 maanomistajia on kuultu erikseen OAS:n yhteydessä ja ehdotusvaiheessa.

Kaavan laatija on ollut lisäksi puhelinyhteydessä 6.3.2019 tilan 491-546-1-24 maanomistajaan OAS:n nähtävänä oloaikana. OAS:n mukana olleessa luonnoksessa rakennusalan raja oli piirretty niin, että molemmat rakennukset olivat sen sisällä. Tilan 491-546-1-24 maanomistaja oli ilmoittanut olevansa rakennusinsinööri ja ymmärtävänsä kaavoista sekä edellytti rakennusalan jakamista kahdeksi alueeksi käsittämään nykyiset rakennukset. Tämä hänen mukaansa sen vuoksi, ettei näkymä kanavan suulle esty. Kaavaehdotukseen korjattiin rakennusalat käsittämään molemmat rakennukset erillisinä tilan 491-546-1-24 maanomistajan toiveen mukaisesti.

Kaikki kuulemisvaiheissa esitetyt kannanotot on otettu asianmukaisesti huomioon kaavamuutoksen valmistelussa, vaikka kaikkia niissä esitettyjä vaatimuksia ei ole voitukaan sisällyttää lopulliseen kaavaan.

Someen tilalla on ollut venelaituri nykyisessä paikassa pitkän ajan Suomen valtion/liikenneviraston Varkaantaipaleen kanavan huoltotukikohdan käytössä.

Vesiliikenne kanavassa tapahtuu kuten aikaisemminkin nopeusrajoituksia noudattaen. Kiinteistön uusi käyttötarkoitus voi lisätä myös veneliikennettä kiiinteistön edustalla ja kanavassa, mutta alueella voimassa olevia vesiliikennesääntöjä noudatettaessa siitä ei voi katsoa aiheutuvat sellaista onnettomuusriskien tai aaltohaittojen kasvua, joka estäisi kaavamuutoksen hyväksymisen.

Someen tilalla on oma liittymä ja tieyhteys tilan kautta Suurlahdentielle, yhdystielle 4323. Sen osalta ei olemassa olevaan tilanteeseen tapahdu muutosta.

Someen tilalla ei ole polttoaineen jakelua eikä sitä ole suunnitteilla. Huoltotukikohdan aikana kyseistä toimintaa oli.

Someen tilan vesihuolto järjestetään ja jätevedet käsitellään asianmukaisesti kiinteistökohtaisesti. Entisen kanavan huoltorakennuksen jätevedet kootaan erilliseen tyhjennettävään tiiviiseen varastosäiliöön.

Nykyistä laituria ei ole tarkoitus eikä tarve laajentaa ja sen paikka on merkitty kaavaehdotukseen. Sen osalta ei olemassa olevaan tilanteeseen tapahdu muutosta.

Mikkelin kaupunki katsoo, että Yövesi-Louhivesi rantayleiskaavan muutos koskien tilaa Somee 491–546-1-142 on laadittu ja sen käsittely on tapahtunut voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain- ja asetuksen mukaisesti sekä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien alueen maanomistajien ja –haltijoiden suhteen sekä luonnonolosuhteet huomioiden.

Edellä olevaan viitaten Mikkelin kaupunki katsoo, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista, joka estäisi rantayleiskaavan muutoksen toteuttamista kaupunginvaltuuston yksimielisesti hyväksymässä muodossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 18.5.2020 § 34 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi), ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään,​ että kaupunginjohtaja Timo Halosen poissa ollessa tämän pykälän esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.