Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Tontin 491-9-123-1 uudelleen vuokraaminen / Oy Teboil Ab

MliDno-2017-1415

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Oy Teboil Ab:lla on ollut hallinnassaan  ns. kylmä polttoaineiden jakeluaseman tontti 491-9-123-1 Peitsarissa osoitteessa Peitsarinkuja 1. Tontin vuokrasopimus on loppunut 30.6.2017 ja se tulisi pikaisesti uusia, sillä Oy Teboil Ab on esittänyt pyynnön tontin uudelleen vuokrauksesta. Aiempi sopimus on ollut 15-vuotinen ja sopimus voidaan uusia toiseksi 15-vuotiskaudeksi, koska kysymyksessä on alueella voimassa olevan asemakaavan mukainen toiminta. Vuokrakausi olisi tällöin osin takautuvasti 1.7.2017-30.6.2032.

Vuokrattujen polttoaineiden jakeluasemien tonttien osalta on noudatettu hinnoittelua, jonka mukaan vuokra muodostuu kiinteästä osasta (maapohja) ja polttoaineen myyntimäärään sidotusta osasta. Tontin uudeksi perusvuokraksi, joka perustuu voimassa olevaan teollisuus- ja varastotonttien maapohjan hinnoitteluun, esitetään 1.901 € / vuosi päätöshetkellä voimassa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun 7/2017 = 1922 sitoen. Polttoaineiden myyntiin sidotuksi vuokran osaksi esitetään 0,0057 € / litra, joka tarkistetaan aina kolmivuotiskausittain.

Mikkelin kaupungin luovuttamien liiketonttien osalta noudatetaan aina tapauskohtaista hinnoittelua.  Kaupungin noudattamista polttoaineiden jakeluasemien tonttien hinnoitteluperusteista on pyydetty kahden kiinteistöarvioitsijan lausuntoa.  Saatujen lausuntojen mukaisesti kaupungin noudattamilla hinnoitteluperusteilla määritetty tontin vuokrahinta on liiketonttien markkinaperusteisen vuokratason mukainen. Lausunnot ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää vuokrata tontin 491-9-123-1 Oy Teboil Ab:lle.

Perusvuokra on 1.901 € / vuosi päätöshetkellä voimassa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun 7/2017 = 1922 sitoen. Polttoaineiden myyntiin sidottu vuokran osa on 0,0057 € / litra ja se tarkistetaan aina kolmivuotiskausittain.

Vuokra-aika on 1.7.2017-30.6.2032.

Vuokrasopimuksen muut ehdot ovat tavanomaiset.

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava vuokrasopimus.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Juha Vuori esitti mm. Markku Aholaisen ja Armi Salo-Oksa kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko asia jättää pöydälle yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.