Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Tontin 491-25-24-6 uudelleen vuokraaminen / Ulla Laasonen

MliDno-2017-1414

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Tuukkalassa osoitteessa Haahkalantie 22 sijaitsee pinta-alaltaan 976 m2 suuruinen Mikkelin kaupungin omistama kioskitontti 491-25-24-6 (asemakaavassa KL-2 eli liikerakennusten tontti, jolle saa rakentaa kioskin). Tontin rakennusoikeus on 150 k-m2. Tontin maanvuokrasopimus on päättynyt, mutta tontin aiemman vuokraoikeuden haltija/ tontilla sijaitsevan rakennuksen omistaja Ulla Laasonen on ilmaissut halukkuutensa jatkaa kioskitoimintaa kyseisellä paikalla.

Tontti 491-25-24-6 voidaan vuokrata uudelleen tavanomaisin kioskitonttien vuokrauksessa sovelletuin ehdoin. Vuokrakausi olisi tällöin osin takautuvasti 1.5.2017-30.4.2032.

Tontin uudeksi vuokran määräksi, joka perustuu liiketontin hintaan 200 € / k-m2, esitetään 2.250 € / vuosi päätöshetkellä voimassa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun 7/2017 = 1922 sitoen.

Mikkelin kaupungin luovuttamien liiketonttien osalta noudatetaan aina tapauskohtaista hinnoittelua.  Kaupungin noudattamista kioskitonttien hinnoitteluperusteista on pyydetty kahden kiinteistöarvioitsijan lausuntoa.  Saatujen lausuntojen mukaisesti kaupungin noudattamilla hinnoitteluperusteilla määritetty tontin vuokrahinta on liiketonttien markkinaperusteisen vuokratason mukainen. Lausunnot ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää vuokrata kioskitontin 491-25-24-6 Ulla Laasoselle.

Vuosivuokra on 2.250 € sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1922.

Vuokra-aika on 1.5.2017-30.4.2032.

Vuokrasopimuksen muut ehdot ovat tavanomaiset.

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan lopullinen  allekirjoitettava vuokrasopimus.

Päätös

Hyväksyttiin.
 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi