Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Mikkelin kaupungin vakuutusten hankinta

MliDno-2017-1828

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on pyytänyt tarjouksia kaupungin vakuutuksista siten, että vakuutukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Kilpailutuksen suoritti vakuutusmeklari Marsh Oy, joka arvioi tarjousten kelpoisuuden, sisällön tarkistamisen ja tarjousten vertailun. Ensimmäinen vakuutuskausi on 1.1.2018 – 31.12.2018.

Hankintailmoitus julkaistiin 7.7.2017 julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA, www.hankintailmoitukset.fi). Tarjoukset saatiin 11.8.2017.

Kilpailutukset tehtiin kolmeen osaan jaettuna siten, että erikseen oli mahdollisuus tarjota:

 • työtapaturma-, matka- ja ryhmätapaturmavakuutus
 • omaisuus-, keskeytys-, rakennus- ja asennustyö-, kuljetus-, metsä-, julkisyhteisön vastuu- ja  hallinnon vastuu- sekä alusvakuutukset. Lentokenttätoiminnan vastuuvakuutus osalta vakuuttajille annettiin mahdollisuus optiona.
 • liikenne- ja autovakuutukset.

Tarjouspyyntö, Marsh Oy:n esittelymateriaali ja suositukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Työtapaturma-, matka- ja ryhmätapaturmavakuutus

Tarjousten vertailu suoritettiin seuraavien valinta- ja arviointiperusteiden sekä niiden saaman painoarvon mukaisesti:

 • vapaaehtoiset henkilövakuutukset (painotus 10 %)
 • työtapaturmavakuutus (painotus (85 %)
 • vakuutuksenantajan tarjoamat sähköiset palvelut (5 %).

Tähän osaan tarjouksen jättivät vakuutusyhtiöt Fennia, If, LähiTapiola, OP Vakuutus ja Protector. Tarjouspyynnössä pyydettiin toimittamaan tarjouksen liitteenä vakuutusmaksuskenaariot taulukoituna Exceliin vuosilta 2018 - 2027 + jälkiseurannat. If:n tarjouksesta puuttui pyydetyt vakutuusmaksuskenaariot. Näin ollen If:n tarjous joudutaan hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. Muut tarjoajat täyttivät kelpoisuusehdot ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Vertailussa suurimman pistemäärän sai Protector Forsikring ASA ja Marsh Oy suosittaa, että työtapaturma-, matka- ja ryhmätapaturmavakuutusten osalta valitaan tarjouskilpailun voittanut Protector. Työtapaturma-, matka- ja ryhmätapaturmavakuutusten vakuutusmaksut ovat 182 881 euroa vuonna 2018.

Omaisuus-, keskeytys-, rakennus- ja asennustyö-, kuljetus-, metsä-, julkisyhteisön vastuu- ja hallinnon vastuu-, alusvakuutukset sekä lentokenttätoiminnan vastuuvakuutus

Tarjousten vertailu suoritettiin seuraavien valinta- ja arviointiperusteiden sekä niiden saaman painoarvon mukaisesti:

 • vakuutusmaksut (painotus 85 %)
 • vakuutusten sisältö ja palvelut (painotus 15 %).

Tähän osaan tarjouksen jättivät If, OP Vakuutus ja Protector. Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusehdot ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Lentokenttätoiminnan vastuuvakuutusta pyydettiin tarjoamaan optiona. Vain OP Vakuutus tarjosi vakuutusta, joten tämä vakuutus pitää vakuuttaa erillisenä.

Vertailussa suurimman pistemäärän sai Protector ja Marsh Oy suosittaa, että omaisuus-, keskeytys-, rakennus- ja asennustyö-, kuljetus-, metsä-, julkisyhteisön vastuu- ja hallinnon vastuu- sekä alusvakuutuksien osalta valitaan tarjouskilpailun voittanut Protector. Omaisuus-, keskeytys-, rakennus- ja asennustyö-, kuljetus-, metsä-, julkisyhteisön vastuu- ja hallinnon vastuu- sekä alusvakuutuksien vakuutusmaksut ovat 122 740 euroa vuonna 2018.

Liikenne- ja autovakuutus

Liikenne- ja autovakuutusten osalta hinnan painotus oli 100 %.

Tähän osaan tarjouksen jättivät vakuutusyhtiöt Fennia, If, LähiTapiola, OP Vakuutus ja Protector. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoamaan liikenne- ja ajoneuvovakuutuksia tarjouspyynnön liitteenä olevan ajoneuvoluettelon mukaan. If:n tarjouksesta puuttui osa ajoneuvoluettelon ajoneuvoista. Näin ollen If:n tarjous joudutaan hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. Muut tarjoajat täyttivät kelpoisuusehdot ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Vertailussa suurimman pistemäärän sai Protector ja Marsh Oy suosittaa, että liikenne- ja autovakuutusten osalta valitaan tarjouskilpailun voittanut Protector. Liikenne- ja autovakuutusten vakuutusmaksut ovat 41 254 euroa vuonna 2018.

Vakuutusten hankintasopimusluonnos on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupungin vakuutukset hankitaan toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneelta tarjoajalta, Protector Forsikring ASA:lta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan vakuutussopimukset.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Minna Pöntinen (palvelussuhde vakuutusyhtiö Fenniaan) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Marsh Oy:lle ote ja valitusosoitus edelleen tarjoajille toimitettavaksi. Etelä-Savon pelastuslaitos, hankintapalvelut ja talouspalvelut.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10
Sähköposti: kirjaamo@mikkeli.fi
Faksinumero: 015 194 2040
Puhelinnumero: 015 1941
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11
Sähköposti: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika:  klo 9-15

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:
Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Faksinumero: 015 194 2040
Kirjaamon aukioloaika: 9-15

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi