Kaupunginhallitus, kokous 11.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleiden 24, 26, 28, 29 ja 30 sekä katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutos / Vanha kasarmialue (lisäpykälä)

MliDno-2016-122

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 16. päivänä joulukuuta 2014 päivätyn ja 15.1.2016 tarkennetun asemakaavamuutosehdotuksen kaupungin hallituksen hyväksyttäväksi.

Asemakaavan muutosehdotus (päiväys 16.12.2014) oli nähtävillä ajalla 21.1. – 20.2.2015. Asemakaavaehdotuksesta saatiin yhdeksän lausuntoa ja kaksi muistutusta. Kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen on laadittu vastineet, jotka ovat selostuksen liitteessä 9b.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaa on muutettu lausuntojen ja muistutuksen myötä tarkentaen. Seuraavassa selvitys kaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista:

 • Vanhan kirkon aluetta koskevaa kaavamääräystä on täydennetty: Kappelin rakennusala, jolla olevat rauniot säilytetään. Arkeologisten tutkimusten tarve tutkitaan rakennusluvan yhteydessä. Rakennuslupaa varten on pyydettävä lausunto Museovirastolta ja Maakuntamuseolta.
 • Kasarminkentälle ajo on osoitettu asemakaavaan merkinnällä ajo-1, jonka määräys kuuluu seuraavasti: Väliaikainen ajoyhteys. Väliaikainen ajoyhteys kentälle alueellisen pysäköintilaitoksen valmistumiseen saakka.
 • Alueellisen pysäköintilaitoksen valmistuttua ajoyhteys varataan sisäiselle huoltoajolle.
 • Kohtaan sk (kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokas vanha kasarmialue) on lisätty määräys aitaamisesta: Kiinteän aidan tekeminen rakentamalla tai istuttamalla on kielletty, lukuun ottamatta meluaidan rakentamista tontin etelärajalle.
 • Maanalaisen pysäköintilaitoksen rajausta on muutettu siten, että se ulottuu kenttää rajaavien rakennusten ulkoseinälinjoihin saakka.
 • Lii –merkintää on täydennetty vastaamaan ajantasa-asemakaavan s-2 –merkintää:

Merkinnällä on osoitettu liito-oravan elinympäristö ja maisemallisesti suojeltava alue. Alueen suunnittelussa ja alueella suoritettavissa toimenpiteissä on huolehdittava luonnonsuojelulain 49.1 §:n mukaisesti siitä, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-paikkoja ei hävitetä tai heikennetä. Alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa niin, että liito-oravan pesimäpuut ja niitä suojaavat puut sekä ravinnonhankinnan ja liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.

Alueen maastonmuodot tulee säilyttää siten, että maiseman luonne ei muutu.

Alueen käyttöä ja hoitoa koskevista hankkeista on neuvoteltava Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden kanssa.

 • Kaavaselostuksen kohta 1.3 on korjattu seuraavasti: Yksityisten kiinteistönomistajien ja kaupungin välillä mahdollisesti laadittavia maankäyttösopimuksia voidaan tarpeen vaatiessa selvittää kaavatyön yhteydessä.
 • Ajoyhteys kortteliin 37 on indeksoitu koskemaan vain ko. korttelia ja osoitettu merkinnällä ajo-2.
 • Täydennetty yleismääräyksiin melun ja tärinän huomiointia rakentamisessa.
 • Tarkennettu selostusta liikenteen osalta ja liikenneverkkoliitettä.

Kaupunkisuunnittelun näkemyksen mukaan kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä ettei kaavaa tarvitse laittaa uudelleen nähtäville.

Asemakaavan muutosehdotus on jaetaan oheismateriaalina kaupunginhallituksen jäsenille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleiden 24, 26, 28, 29 ja 30 sekä katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutos / Vanhan kasarmialueen asemakaavan muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

 • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Alueellinen ELY-keskus on pyytänyt MRL 18 § mukaista viranomaisneuvottelua koskien Vanhan kasarmialueen asemakaavamuutosta. Kaava on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 29.3.2016 ja kaupunginhallitus päätti lähettää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Viranomaisneuvottelu järjestettiin 6.4.2016. Neuvottelussa ELY-keskus huomautti, että ns. aliupseerikerhon rakennuksesta puuttuu suojelu (sr) -merkintä. Merkinnän laittamisesta rakennukselle oli sovittu huhtikuussa 2015 kaupungin ja ELY-keskuksen välillä. Kaavamääräys kuuluu:
"Suojeltava rakennus. Rakennushistorian, kulttuurihistorian ja kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jonka suojeluarvoja ei saa heikentää korjaus- ja muutostöissä." Kaavassa on muita vanhoja rakennuksia vastaavalla merkinnällä ja Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä on antanut suostumuksensa merkinnän lisäämiselle. Kaupunkisuunnittelu esittää, että merkintä lisätään kaavaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että se hyväksyy suojelumerkinnän lisäyksen kaavaan ja esittää kaupunginvaltuustolle Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleiden 24, 26, 28, 29 ja 30 sekä katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutos / Vanhan kasarmialueen asemakaavan muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.