Kaupunginhallitus, kokous 11.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitys

MliDno-2015-1870

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginhallituksen 6/2015 antamaan talousarvioraamiin tehdään seuraavat muutokset:
- valtionosuuksiin lisätään 1 miljoona euroa
- eläköitymiset hyödynnetään 70 %:sti  (säästötavoite yhteensä 2,45 miljoonaa
  euroa)
- perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta saatava
  synergiahyöty on 1,7 miljoonaa euroa
- lukiokoulutusta tehostaan 0,1 miljoonaa euroa
- sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta hakee talousarvioesityksensä
  lisäksi toiminnastaan säästöjä (1,5 miljoonaa euroa)
- toimintakuluja leikataan (yhteensä 1,7 miljoonaa euroa)
- toimintatuottoja kasvatetaan koko kaupungin osalta (1 miljoonaa euroa).

Eläköitymisen säästötavoite ja toimintakulujen leikkaustavoite on jaettu toimialoille henkilöstömäärän ja muiden toimintakulujen suhteessa.

Sivistystoimessa toimialan säästötavoite (eläköitymisten säästötavoite 927.206 euroa) ja muiden toimikulujen säästötavoite (333.600 euroa) on jaettu kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan kesken henkilöstömäärän ja muiden toimintakulujen suhteessa.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisten tulosalueiden eläköitymisten säästötavoite on 112.433 euroa ja muihin toimintakuluihin osoitettiin aluksi (kaupunginjohtajan talousarvioesitys) 52.100 euron säästötavoite. Muiden toimintakulujen vähennys poistui kaupunginhallituksen esitettyä ja valtuuston osoitettua lautakunnalle 200.000 euron määrärahalisäys. Kaupunginhallitus ohjeisti ko. määrärahan osoitettavaksi kansankulttuuriin ja kansan liikuttamiseen. Valtuusto tarkensi ohjeistusta toteamalla, että Mikkelin Teatterin avustusta ei leikata. Näin ollen ko. määräraha tullaan kohdistamaan Mikkelin Teatterin avustuksen palauttamiseen vuoden 2015 tasolle ja loput määrärahasta kohdistetaan liikuntapalveluihin.

Eläköitymisten säästötavoite lautakunnan alaisessa toiminnassa tarkoittaa puuttumista palveluverkkoon, palvelujen aukioloaikoihin ja palvelun laatuun. Tulosaluejohtajat esittävät alustavat suunnitelmat siitä, miten tulosaluekohtaiset säästötavoitteet saavutetaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta käy keskustelua eläköitymisten säästötavoitteen kohdistamisesta ja evästää tulosaluejohtajia käyttötaloussuunnitteluun.

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan palveluverkkoselvitys päivitetään ja kaupunginhallitus asettaa työryhmän tekemään päivityksen.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus, aluejohtokunnat, tekninen toimi, henkilöstöjärjestöt ja nuorisovaltuusto nimeävät omat edustajansa työryhmään.

Lisäksi lautakunta päätti, että lautakunnasta työryhmään kuuluvat Marianne Huoponen, Jari Sihvonen ja Hannu Toivonen.

Valmistelija

Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluverkkopäivitystyöryhmään.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää aluejohtokuntia, teknistä toimea, henkilöstöjärjestöjä ja nuorisovaltuustoa nimittämään omat edustajansa työryhmään.

Päätös

Keskustelun aikana Hannu Toivonen esitti työryhmään valittavaksi Juha Vuoren, Kati Kähkönen esitti valittavaksi Veli Liikasen ja Petri Pekonen esitti valittavaksi Marja Kaupin.

Puheenjohtaja totesi, että edustaja nimetään kättennostoäänestyksellä, siten, että eninten ääniä saanut valitaan kaupunginhallituksen edustajaksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluverkkopäivitystyöryhmään.

Äänestyksessä Juha Vuorelle annettiin 6 ääntä (Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Hannu Toivonen, Seija Kuikka, Sari Teittinen), Veli Liikaselle annettiin 5 ääntä (Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen, Kati Kähkönen, Vesa  Himanen, Veli Liikanen) ja Marja Kaupille annettiin 2 ääntä (Jaakko Väänänen, Petri Pekonen).

Puheenjohtaja totesi, että edustajaksi nimettiin Juha Vuori ja hänen varalle Veli Liikanen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että palveluverkkopäivityksen on oltava valmis helmikuun 2016 loppuun mennessä.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2015/§ 384, että kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen palveluverkkopäivitys on oltava valmis helmikuun 2016 loppuun mennessä.

Päivitystyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja 22.1.2016 kokouksessaan työryhmä yksimielisesti päätti pyytää kaupunginhallitukselta lisäaikaa selvityksen luovuttamiseen.

Työryhmän esittää, että se valmistelee päivityksen niin, että palveluverkkopäivitys esitellään kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa 23.3.2016, jonka jälkeen se luovutetaan kaupunginhallitukselle  seuraavan hallituksen kokouksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää  kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen palveluverkkopäivitystyöryhmälle lisäaikaa niin, että päivitys esitellään kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa 23.3.2016, jonka jälkeen se luovutetaan kaupunginhallitukselle seuraavan kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitys valmistuu kaupunginhallituksen kokoukseen. Palveluverkkopäivitystyöryhmän puheenjohtaja Hannu Toivonen luovuttaa ja esittelee selvityksen hallituksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitystyöryhmän puheenjohtaja Hannu Toivonen esittelee ja luovuttaa Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivityksen kaupunginhallitukselle. Selvitys liitetään osaksi pöytäkirjaa.

Kaupunginhallitus lähettää selvityksen lausunnolle aluejohtokuntiin ja nuorisovaltuustolle sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle talousarviovalmisteluun toimenpiteitä varten.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että palveluverkkopäivitystyöryhmän puheenjohtaja Hannu Toivonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.