Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2023

MliDno-2024-716

Valmistelija

 • Mari Komulainen, vs. taloussuunnittelupäällikkö, mari.komulainen@mikkeli.fi
 • Tiina Viskari, controller, tiina.viskari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalaki 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Vuoden 2023 talousarvioon kohdistuvat seuraavat tulojen alitukset, menojen ylitykset ja määrärahamuutokset (siltä osin, kun määrärahamuutoksia ei ole hyväksytty jo aiemmin kaupunginvaltuustossa talouden seurannan käsittelyn yhteydessä).

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tulojen alitukset

 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintatuottojen alitus 39 363 euroa, joka johtuu saamatta jääneistä avustuksista.
 • Tuloslaskelman kohtaan ”valmistus omaan käyttöön” on talousarviossa asetettu sitovaksi tavoitteeksi 914 100 euroa. Toteuma oli 716 546 euroa, joten tavoite alittui 197 554 eurolla.


Menojen ylitykset

 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan menojen ylitys 354 361euroa. Ylitys aiheutui kesken budjettivuoden tehdystä palvelusetelihinnan korotuksesta sekä uuden yksityisen päiväkodin perustamisen ja tämän johdosta kasvaneen palveluseteliasiakasmäärän vuoksi.
 • Vaalien menojen ylitys 4125 euroa. Ylitys johtuu arvioitua enemmän maksetuista vaalitoimielimien kokouspalkkioista ja vaalivirkailijoiden palkkioista.

 

Talouden seuranta 10/2023, määrärahamuutokset

Valtuustossa 11.12.2023 § 136 hyväksyttyihin määrärahamuutoksiin tulevat tarkennukset:

 • Esityksestä puuttui erillinen maininta Lomituspalveluiden määrärahamuutoksesta. Yksikön määrärahoihin tehty tulomäärärahojen vähennys saatiin katettua lautakunnan sisäisillä määrärahasiirroilla. Vastaava tulojen alitus 400 000 euroa on viety kirjanpitoon määrärahojen vähennyksenä. Muutoksilla ei ole nettovaikutusta yksikön toimintakatteen.
 • Sisäisiin vuokriin tehtiin energiakustannuksista johtuva lisälaskutus. Lopulliseen laskutukseen Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuli 700 euroa enemmän vuokramenoa, joka lisää tehdyn määrärahamuutoksen määrää summan ollessa 1 897 700 euroa (alkuperäinen 1 897 000e). Muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

 

1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle siirtyneen pelastustoimen osalta kirjautui vuodelle 2022 kohdistuvia eriä sekä hanketoimintaan kohdistuvia oikaisuja. Nämä kustannukset on huomioitu pelan jäsenkuntien tasauslaskutuksessa vuonna 2023.

Vesiliikelaitoksen liikealijäämätavoitteen muutos

 • Mikkelin Vesiliikelaitoksen talousarvion liikealijäämätavoite oli 1 591 500 euroa. Alijäämä toteutui 328 003 euroa suurempana, tilikauden alijäämän ollessa 1 919 503 euroa. Arvioitua suurempana toteutuneisiin kustannuksiin vaikutti pääasiassa veden puhdistamisessa käytettyjen kemikaalien sekä lämmitys- ja sähköenergian hintojen nouseminen talousarviossa huomioitua enemmän.

 

TULOSLASKELMAOSA

 • Valtionosuudet alittivat talousarvion 24 529 euroa.

 

INVESTOINTIOSA

Koko kaupungin alkuperäisen talousarvion investointimenot olivat 24,476 miljoonaa euroa ja investointitulot 2,485 miljoonaa euroa. Muutetussa talousarviossa investointimenot olivat 32,049 miljoonaa euroa ja investointitulot 2,516 miljoonaa euroa. Toteutuneet investointimenot olivat 25,773 miljoonaa euroa ja investointitulot 2,712 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena investointimenot alittuivat 6,276 miljoonaa euroa ja tulot ylittyivät 196 000 euroa.

Hankekohtaiset menojen määrärahaylitykset (yli 5 %)

 • Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus, menojen ylitys 34 000 euroa
 • Jalkaväkimuseon vesikatto, menojen ylitys 15.000 euroa
 • Naisvuoren tornin kunnostus, menojen ylitys 35 000 euroa
 • Sähköautolataus, menojen ylitys 19.000 euroa
 • Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, julkiset rakennukset, menojen ylitys 16 000 euroa
 • Koneet ja kalusto, Sivistyksen palvelualue, Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, menojen ylitys 36 000 euroa
 • Osakkeiden hankinta, menojen ylitys 48 000 euroa

 

Hankekohtaiset menojen ylitykset ovat yhteensä 203 000 euroa. Määrärahojen ylitykset tulevat kuitenkin kokonaisuutena katetuiksi muiden hankkeiden määräraha-alitusten kautta, sillä kokonaisuutena investointimenot alittuivat 6,3 miljoonaa euroa suhteessa muutettuun talousarvioon.

1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle siirtyneen pelastustoimen EU-hankkeeseen liittyvän tuen takaisinperintä aiheutti vuoden 2022 investointeihin oikaisuja investointimenoihin 39 000 euroa ja rahoitusosuuden palautusta 4 000 euroa. Pelastustoimen osalta ei ollut varattu investointimäärärahoja vuodelle 2023. Määrärahojen ylitykset tulevat katetuksi investointiohjelman sisällä.

Hankekohtaiset tulojen alitukset:

 • Maa- ja vesialueiden, tulojen alitus 314 000 euroa
 • Jalkaväkimuseon vesikatto, tulojen alitus 25 000 euroa
 • Energiataloudelliset investoinnit, tulojen alitus 100 000 euroa
 • Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen, tulojen alitus 200 000 euroa
 • TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT, tulojen alitus 80 000 euroa

 

Tulojen alitukset ovat yhteensä 719 000 euroa. Kokonaisuutena investointien tuotot ylittyivät 196 000 euroa suhteessa muutettuun talousarvioon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2023 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden, Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen muutoksen sekä muut sitovien tavoitteiden muutokset seuraavasti:

 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, tulojen alitus 39 363 euroa
 • Valmistus omaan käyttöön, alitus 197 554 euroa
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta, menoylitys 354 361 euroa
 • Vaalit, menojen ylitys 4 152 euroa
 • Lomitus, menomäärärahan muutos -400 000 euroa
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta, menomäärärahan muutos 1 897 700 euroa (alkuperäinen 1 897 000e)
 • Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen muutos -328 003 euroa
 • Valtionosuudet, tulojen alitus 24 529 euroa
 • Investointimenot, Lukiorakennuksen ilmanvaihdon saneeraus, menojen ylitys 34.000 euroa
 • Investointimenot, Jalkaväkimuseon vesikatto, menojen ylitys 15.000 euroa
 • Investointimenot, Naisvuoren tornin kunnostus, menojen ylitys 35 000 euroa
 • Investointimenot, Sähköautolataus, menojen ylitys 19.000 euroa
 • Investointimenot, Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt, julkiset rakennukset, menojen ylitys 16 000 euroa
 • Investointimenot, Koneet ja kalusto, Sivistyksen palvelualue, Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, menojen ylitys 36 000 euroa
 • Investointimenot, Osakkeiden hankinta, menojen ylitys 48 000 euroa
 • Pelastustoimen vuoden 2022 investointien oikaisut, investointimenot +39 000 euroa ja investointitulot – 4 000 euroa.
 • Investointitulot, Maa- ja vesialueet, tulojen alitus -314 000 euroa
 • Investointitulot, Jalkaväkimuseon vesikatto, tulojen alitus -25 000 euroa
 • Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen, tulojen alitus 200 000 euroa
 • Energiataloudelliset investoinnit, tulojen alitus 100 000 euroa
 • Investointitulot, TKI tilan varustelu (BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila, tulojen alitus -80 000 euroa


Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vs. talousjohtaja Janne Skott selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.