Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Paikallinen sopimus maatalouslomittajien kilometrikorvaus

MliDno-2024-555

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maatalouslomittajien matkakustannusten korvaukseen sovelletaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) liitettä 16. KVTES:n liitteen 16 § 5 mukaan kilometrikorvausten euromäärä laskee 5 000 ensimmäisen kilometrin jälkeen. KVTES pöytäkirjamerkinnän mukaan kilometrirajaa on 1.5.2022 lukien muutettu 7 000 kilometriin. Pöytäkirjamerkintä on voimassa sopimuskauden 1.5.2022-30.4.2025.

Etelä-Savon Jyty ry, Maatalouslomittajat ry, Etelä-Savon JHL ry ja Mikkelin kaupunki ovat käyneet pääsopimuksen mukaiset paikallisneuvottelut maatalouslomittajien alentamattoman kilometrikorvausrajan nostamisesta 7 000 kilometristä 15 000 kilometriin. Paikallinen sopimus koskee vuoden 2024 maksettavia kilometrejä. Sopimuksen mukaan yli 7 000 km:n ajetuista matkoista maksettava km-korvaus voi olla enintään samansuuruinen, kuin mitä ensimmäiseltä 7 000 ajokilometriltä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan korvataan. Alentamaton kilometrikorvaus maksetaan enintään 15 000 ajokilometriin saakka.

Paikallisen sopimuksen tarkoitus on tarve turvata lomittajien saatavuus ja siten varmistaa lakisääteisten lomituspalvelujen järjestäminen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (20.12.1996/1231) mukaisesti. Mikkelin kaupungin lomituksen paikallisyksikkö on laaja kolme maakunnan kokoinen alue ja maatalouslomittajien työmatkat ovat työkohteitten vähentyessä laajemmalla alueella, mikä lisää päivittäisen työmatkan pituutta. Kaakkois-Suomen lomituspalveluissa on ollut alkuvuoden ajan avoimena useita määräaikaisia, sekä vakituisia maatalouslomittajien työpaikkoja ja niitä ei ole saatu täytettyä. Paikallisella sopimuksella pyritään turvaamaan lakisääteisten lomituspalvelujen toteutuminen ja turvaamaan maatalouslomittajien saatavuutta. Maatalouslomittajilla ei ole mahdollisuutta käyttää työnantajan yhteiskäyttöautoja työmatkojen tekemiseen.

Mikkelin kaupunki on pyytänyt Melalta 23.2.2024 ennakkoratkaisua (LPL 37 §) KVTES:n mukaisen 7 000 km korvausrajan nostosta 15 000 km:iin vuonna 2024 ajettujen kilometrien osalta ja syntyvien kustannusten korvaamiseen valtion varoista. Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) on asiasta antanut ennakkoratkaisun liitteenä olevan ennakkoratkaisun 5.3.2024. Ennakkoratkaisussa todetaan, että mikäli Mikkelin kaupunki maksaa paikalliseen sopimukseen perustuen maatalouslomittajille matkakorvausta ennakkoratkaisupyynnön mukaisesti KVTES:n velvoittamaan korvausta suurempana, kulut voidaan korvata valtion varoista. Mikkelin kaupungille ei näin synny kustannuksia paikallisesta sopimuksesta.

Esityslistan liitteenä on paikallinen sopimus maatalouslomittajien kilometrikorvauksesta ja Melan vastaus ennakkoratkaisupyyntöön.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 6 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako 28 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta kohdan 6 mukaan kaupunginhallitus hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset, ellei se ole tältä osin siirtänyt päätösvaltaansa kaupungin muulle viranomaiselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy paikallisen sopimuksen voimaantulevaksi liitteen mukaisesti välittömästi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan paikallisen sopimuksen. Paikallinen sopimus on voimassa ajalla 1.1.-31.12.2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maaseutu- ja lomituspalvelut/maaseutujohtaja ja lomituspalvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.