Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Muodostettavan tontin 491-28-58-1 myyminen SV Kiinteistöt Oy:lle

MliDno-2024-937

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kuvaus

SV Kiinteistöt Oy on etsinyt raskaan ajoneuvokaluston huoltoon ja varaosamyyntiin soveltuvaa toimipaikkaa Mikkelin taajama-alueelta. Parhaiten tarkoitukseen soveltuvaksi on osoittautunut vt5 Visulahden liittymän eteläpuolella sijaitseva Katajalahdentien alue. Ponssen toimipaikan eteläpuolelta voidaan muodostaa SV Kiinteistöjen toiminnalle tarpeellinen noin 1,7 ha suuruinen tontti. Kysymyksessä on Mikkelin kaupungin Visulahden kaupunginosassa sijaitseva 16 989 m2 suuruinen määräala kiinteistöistä 491-410-1-99, 491-410-1-114 ja 491-410-3-45, joka vastaa muodostettavaa tonttia 491-28-58-1. Määräala ilmenee kauppakirjan liitteenä olevasta kartasta.

Tontin hinnoittelu määräytyy kaupunginvaltuuston 12.6.2023 § 80 mukaisesti. Tontin kokonaishinnaksi muodostuu laskentakaavasta (2311/2282) * 39,5 euroa/k-m2 * 0,44 * 16 989 m2 = 299 021 euroa.

Myytävälle tontille liittymisen järjestelyt vaativat pienimuotoisia järjestelyjä Katajalahdentien liikenneympäristössä. Lisäksi alustavan tontinkäyttösuunnitelman mukaan tonttiliittymä tulee sijoittumaan asemakaavan mukaiseen liittymäkieltokohtaan.

Kaupan toteuduttua ostaja velvoitetaan hakemaan poikkeamislupaa liittymän sijoittelusta ja kaupunki näkee, että liittymä voidaan sijoittaa suunnitellusti siten, että liittymäkohdan lopullinen paikka ja töiden kustannusjako selvitetään neuvotteluissa kaupunkiympäristön tulosalueen asiantuntijoiden kanssa. Tontinomistaja vastaa normaaliin tapaan liittymärakenteista aina kadun reunalinjaan saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myydä SV Kiinteistöt Oy:lle 16 989 m2 suuruisen määräalan kiinteistöistä 491-410-1-99, 491-410-1-114 ja 491-410-3-45, joka vastaa muodostettavaa tonttia 491-28-58-1. Kauppahinta on 299 021 euroa. Muodostettavan tontin alue ja kaupan muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta.

Kaupunginhallitus oikeuttaa maankäyttöjohtajan valmistelemaan lopullisen kauppakirjan ja allekirjoittamaan sen.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

SV Kiinteistöt Oy, maankäyttöjohtaja, maankäyttöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.