Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman hyväksyminen

MliDno-2024-699

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Yli-Halkola, liikennesuunnittelija, eija.yli-halkola@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kuntien alueelle on laadittu seudullinen kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä linjaava poikkihallinnollinen ohjelma. Suunnittelualue käsittää kuntien keskustaajamien lisäksi Mikkelin alakeskukset (Anttola, Haukivuori, Otava, Ristiina ja Suomenniemi). Työ toteutettiin vuorovaikutteisesti viranhaltijoiden, asukkaiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman taustalla on aiesopimus Mikkelin seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä. Aiesopimuskauden 2022–2025 yhtenä toimenpidekokonaisuutena on kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Toimenpiteenä vuodelle 2023 on aiesopimuksessa esitetty seudullisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatiminen. Aiesopimus on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 22.2.2022.

Mikkelin kaupunki laati vuonna 2017 kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman ”Kävelystä ja pyöräilystä potkua, suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla”.  Aiemman Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteiden toivottua hitaampi edistyminen ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden pysyminen paikallaan ovat nostaneet esiin tarpeen päivittää kävelyn pyöräliikenteen kehittämisohjelma. Lisäksi tieliikennelaki 729/2018 toi 1.6.2020 voimaan tullessaan myös Väyläviraston uudet jalankulun ja pyöräliikenteen suunnitteluohjeet. Suunnitteluohjeet toivat pyöräliikenteeseen paljon muutoksia mm. uudet pyöräliikenteen väylätyypit.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on viime vuosina noussut yhä tärkeämmäksi keinoksi hillitä ilmastonmuutosta ja kohentaa kansanterveyttä. Kävely ja pyöräily ovat meluttomia ja saasteettomia liikkumistapoja, ja niihin perustuvat yhdyskunnat koetaan myös sosiaalisesti turvallisiksi, viihtyisiksi ja tasa-arvoisiksi. Lihasvoimin tapahtuva liikkuminen tukee keskustojen elävöitymistä ja lähipalveluiden käyttöä – hyödyt ovat moninaiset ja laaja-alaiset. Mikkelissä 10 % väestöstä asuu 15 min kävelymatkan ja 49 % 15 min pyöräilyetäisyyden päässä kaupungin keskustasta, mikä antaa erinomaisen mahdollisuuden kävelyn ja pyöräilyn suosion lisääntymiselle arjen matkoilla.

Terveys- ja ilmastotavoitteita tukevan ohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa vuodenajat huomioiden kävelyn ja pyöräliikenteen houkuttelevuutta ja turvallisuutta parantamalla kulkutapojen käytön edellytyksiä. Työssä korostuvat arkiliikkumisen tarpeet. Kausiasutukseen ja matkailuun liittyen käsitellään virkistyksen ja vapaa-ajan erityiskysymyksiä. Infran ja olosuhteiden parantamisen lisäksi työssä määritettiin poikkihallinnollisesti toteutetun ja jatkuvan edistämistyön kulmakivet, joilla on kiinteä yhteys hyvinvointityöhön ja elinkeinopalveluihin.

Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laadinnassa hyödynnettiin asukkaiden ja alueella liikkuvien näkemyksiä. Asukaskyselyyn vastasi seudulta 695 henkilöä tavoittaen etenkin 25–64-vuotiaita. Kysely tuotti lähes 1 900 karttamerkintää liikenneympäristön koetusta nykytilasta ja kehittämistarpeista. Vastaajat ilmoittavat pyöräilevänsä ja kävelevänsä nykyisin pääasiassa vapaa-ajalla ulkoilu- ja hyvinvointisyistä. Nykyisten kävely- ja pyöräreittien laadun ja hoidon parantaminen ja uusien reittien toteuttaminen koetaan tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Pyöräilyn turvattomuus nousee erityisenä huolen aiheena esiin.

Edistämisohjelman painopisteiksi valittiin asennemuutoksen tukeminen, kävelyn ja pyöräilyn ympärivuotisuus, turvalliset, esteettömät ja loogiset reitit eri käyttäjäryhmät huomioiden ja kestävän matkailun edistäminen. Tavoitealueita tukevana ylätason tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi ja liikkuminen. Ohjelmaan kirjattiin 21 toimenpidekokonaisuutta, joista kukin muodostuu kokonaisuutta jäsentävistä alatoimenpiteistä. Toimenpidekokonaisuuksista viisi on määritetty ns. ensivaiheen kärkitoimenpiteiksi, joiden valmistelu ja toteutus aloitetaan vuosina 2024–2026.

Kuntien liikenneturvallisuustyöryhmät ja Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmä toteuttavat kuntatasolla toimia edistämistyön vuosikellon mukaisesti. Edistämisohjelman toteutusta ohjaa seudun liikennejärjestelmätyöryhmä, joka koordinoi ja seuraa seudullista kestävän liikkumisen edistämistyötä.

Liikenne- ja viestintäministeriön avustusten hakuohjeessa todetaan, että avustusta voidaan myöntää niille hakijoille, jotka ovat osoittaneet sitoutumisensa jalakulun ja pyöräliikenteen edistämiseen. Osoitukseksi sopii poliitisella tasolla esim. kunnanhallituksessa hyväksytty jalankulun ja/tai pyöräliikenteen edistämisen strategia, ohjelma tai vastaava suunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että liikennesuunnittelija Eija Yli-Halkola ja kaupungininsinööri Pekka Kammonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Eija Yli-Halkola, liikennesuunnittelija, eija.yli-halkola@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.