Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kyyveden rantaosayleiskaavan muutos / Ylä-Salo

MliDno-2023-4079

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 12. päivänä helmikuuta 2024 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Hirvikallio Consulting Tmi maaomistajien aloitteesta.

Suunnittelualueet kuuluvat 22.7.2008 hyväksyttyyn Kyyveden rantaosayleiskaavan muutokset -kaavaan ja käsittävät koko tilan Ylä-Salo 491-451-9-312.

Kaavamuutos on tullut vireille 5.12.2023 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 5.12.2023 - 16.1.2024.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin neljä lausuntoa. Mielipiteitä ei jätetty.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että tilan rantaan rajoittuva palsta ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:n eikä kunnan rakennusjärjestyksen mukaisia rakennuspaikkaa koskevia vaatimuksia. Tämän vuoksi ko. palstalle tulisi kaavamuutoksessa sallia enintään sille jo rakennettu rakennusoikeus sekä ainoastaan nykyisten rakennusten korjaava ja korvaava rakentaminen. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan aiemmin alueella voimassa ollutta yleiskaavaa ei voida sellaisenaan käyttää perusteena kaavamuutoksen lainmukaisuutta arvioidessa.

Vastine: Muutetaan RA-paikka RA-3 paikaksi ja muutetaan sen määräys seuraavaksi: Rakennuspaikan rakennusoikeus ja rakennusten lukumäärä määräytyy kaavamuutoksen hyväksymishetkellä olevan tilanteen mukaisena. Tuhoutuneen rakennuksen saa korvata vastaavalla uudella rakennuksella.

Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ole kommentoitavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan eikä kaavaluonnokseen tilalla Ylä-Savo.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa kaavoitukseen.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta. Lajitietokeskuksen tietojen mukaan alueelta ei ole olemassa havaintoja uhanalaisista lajeista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Kyyveden rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Ylä-Salo 491-451-9-312, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaakko Väänänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Kyyveden rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Ylä-Salo 491-451-9-312, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Maankäyttö- ja kaupunkirakenne/kaavoitusinsinööri, toimistosihteeri

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.