Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (diaarinro 121/2024) koskien valitusta Haukivuoren Keskustien asemakaavan muutosta

MliDno-2020-2377

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 11.12.2023 §140.

Valitus koskee Haukivuoren Keskustien asemakaavan muutoksen maantiemerkintöjä liittyen Keskustiehen ja Haukivuorentiehen. Kyseiset maantiet 15299 (Keskustie) ja 15300 (Haukivuorentie) ovat Suomen valtion omistamia maanteitä. ELY-keskus edellyttää, että Keskustien ja Haukivuorentien alueet osoitetaan asemakaavassa katuina. Kaupunki katsoo, että valitus tulee hylätä.

Keskustie on vuoden 1977 lainvoimaisessa asemakaavassa nro 13005 osoitettu katualueeksi. Haukivuorentie on vuoden 1993 lainvoimaisessa asemakaavassa nro 13027 osoitettu yleisen tien alueeksi LYT merkinnällä. Keskustien asemakaavan muutoksessa kyseiset tiet on merkitty maantien (yleisen tien) alueeksi LT-merkinnällä. ELY-keskus edellyttää valituksessaan, että Keskustien ja Haukivuorentien alueet osoitetaan asemakaavassa katuina.

Keskustie ja Haukivuorentie ovat tällä hetkellä Suomen valtion omistamia maanteitä. Suomen tienumerointijärjestelmä Keskustie on maantie nro 15299 ja Haukivuorentie 15300. Hallinnollisessa luokituksessa tiet yhdysteitä.

Pohjois-Savon ELY-keskus perustelee vaatimustaan mm. sillä, että maakuntakaavassa maateillä 15299 ja 15300 ei ole yhdysteitä koskevia merkintöjä, vaan ne näkyvät vain taustakartalla. Kaupunki toteaa, että maakuntakaavassa ei esitetä kaikkia maanteitä, koska kaavan esitystavan tulee olla sellainen, että se vastaa maakuntakaavan tehtävää yleispiirteisenä alueiden käyttöä koskevana suunnitelmana. Maakuntakaavan pohjalta ei näin ollen voida tehdä päätelmää, että maantiet 15299 ja 15300 olisivat kaupungin vastuulla.

Yleiskaavojen osalta Pohjois-Savon ELY-keskus tuo esille, että vuoden 2005 oikeusvaikutukseton Haukivuoren kuntakeskuksen osayleiskaava ei tarkasti määritä kyseessä olevien maanteiden hallinnollista luokkaa. Kaupunki toteaa, että sama johtopäätelmä voidaan tehdä vuoden 1987 oikeusvaikutteisen yleiskaavan osalta.

Kaupunki toteaa, että vakiintuneen tavan mukaan valtio ja kunta sopivat yhdessä mahdollisista hallinnollisista muutoksista missä maantie voidaan muuttaa kaduksi, siihen voi liittyä esim. parantamistoimenpiteistä. Sopimuksen jälkeen kaupunki sitoutuu päivittämään asemakaavan ja tekemään kadunpitopäätöksen.

Kaupunki tuo esille, että vuoden 1977 asemakaavan kaavaselostuksessa todetaan, että aloite kaavan muuttamiseksi on lähtenyt Haukivuoren kunnan kunnanhallituksen taholta, TVL:n Mikkelin piirin kehotettua kuntaa hoitamaan tarvittavan kaavamuutoksen. Lisäksi todetaan, että kaavamuutos perustuu parantamissuunnitelmaan, joka on laadittu TVL:n Mikkelin piirissä 26-05-75 sekä tarkistettu 09-01-76. Kadunpitopäätöstä ei ole tehty 40 vuoden kuluessa ja selvää, että parantamissuunnitelmaa ei ole toteutettu. Tähän viittaa mm. se, että vuonna 1990 Tielaitoksen Mikkelin tiepiiri julkaisi Visio 95 suunnitelman (2905 tie_Visio95), missä valituksen alaiset maantiet ovat yhä yhdysteitä (2905tie_Visio95_karttaliite 2). Lisäksi valtio ei ole tuonut esille muutostarpeita ennen vuotta 2020, kun alueen kaavoja on päivitetty.

Kaupungin tavoitteena oli saada yhteisymmärrys Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa kadunpitopäätöksen pohjaksi ja sitä ennakoiden kaavan luonnosvaiheessa maantiet olivat esitetty katualueina. Kaavan edetessä ehdotusvaiheeseen keskusteluissa ei ollut edetty. Kaupunki toteaa, että Keskustien asemakaavassa tulee esittää valtion maantien alueet sitä koskevalla LT-merkinnällä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.