Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Asemakaavanmuutosehdotus / Porrassalmenkatu 1

MliDno-2022-4033

Valmistelija

  • Kalle Räinä, asemakaavapäällikkö, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 14. päivänä helmikuuta 2024 päivätyn Porrassalmenkadun 1 asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan (Savilahti), korttelia 18.

Suunnittelualue

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Mikkelin keskustassa Porrassalmenkadun ja Mannerheimintien risteyksen tuntumassa. Alue käsittää kiinteistön osoitteessa Porrassalmenkatu 1 ja osan katualuetta.

Porrassalmenkatu 1:n kiinteistössä sijaitsee liike- ja toimitilaa. Kaavaan kuuluvalla katualueella sijaitsevat kokoojakatuna toimivan Mannerheimintien eteläpää ja puustoinen viheralue.

Porrassalmenkadun 1 rakennus on valmistunut vuonna 1944 ja rakennus on suojeltu Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavassa 2040. Voimassa olevassa kaavassa korttelin käyttötarkoitus merkintä on osoitettu liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi (ALT).

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 7 277 m2.

Kaavalle asetetut tavoitteet

Asemakaavan muutoksen on tarkoitus mahdollistaa alueelle kaupunkikuvallisesti laadukas kerrostalorakentaminen huomioiden alueella sijaitseva entinen Hankkijan varasto- ja konttorirakennus. Korttelin eteläkärkeen on osoitettu rakennusala 14-kerroksiselle kerrostalolle. Toteutuessaan rakennus tulee muodostamaan Mikkelin ruutukaava-alueen eteläkärkeen uuden maamerkin, joka näkyy mm. Kuopiontieltä. Näkyvälle paikalle rakentamisesta johtuen kaavamääräyksillä ohjataan rakentamisen laatua ja kaupunkikuvaan sopimista.

Kaavaprosessi

Asemakaavan muutos on tullut vireille 10.8.2022, ja siitä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 10.8 - 12.9.2022. OAS:sta saatiin 7 lausuntoa.

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 28.6- 25.8.2023 ja määräaikaan mennessä saatiin 6 lausuntoa. Luonnosvaiheen jälkeen on laadittu selvitys ilmastovaikutuksista. Vastineet lausuntoihin löytyvät liitteestä 9.

Saadun palautteen pohjalta asemakaavaan muutoksen on tehty tarkistuksia kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Lisäksi suunnittelualueen pinta-alaa on supistettu.

Kaavaratkaisun sisältö

Korttelin 18 pääkäyttötarkoitus muutetaan nykyisestä liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueesta (ALT-1) keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 6 050 kerrosneliömetristä 15 000 kerrosneliömetriin. Asemakaavan muutos mahdollistaa enintään 8- ja 14- kerroksisten uusien kerrostalojen rakentamisen alueelle. Hankkijan vanha toimisto‐ ja varastorakennus osoitetaan suojelumerkinnällä (sr).

Autopaikkoja tulee rakentaa 1 autopaikka 150 asuinkerrosneliömetriä kohti ja 1 autopaikka 50 toimisto-, liike- ja myymälätilan kerrosneliömetriä kohti. Suurin osa autopaikoista on mahdollista sijoittaa Hankkijan varastorakennuksen kellari- ja 1-kerroksiin.

Maankäyttösopimus

Alueen kehittämisestä on sovittu maanomistajaan välillä. Mikkelin kaupunki ja kiinteistön omistajat solmivat maankäyttösopimuksen ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 18 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Väylävirasto, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Mikkelin Yrittäjät ry, Etelä-Savon yrittäjät, Riihisaari - Savonlinnan museo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne/asemakaavapäällikkö, toimistosihteeri

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.