Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus / Moisiontie 5-11

MliDno-2021-2622

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 14. päivänä kesäkuuta 2022 päivätyn Moisiontie 5 – 11 asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnoksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaava koskee 15. kaupunginosa (Pursiala), 25. kaupunginosa (Tuukkala) ja 29. kaupunginosa (Annila) asemakaavoittamattomia osia ja asemakaavan muutos koskee 25. kaupunginosan (Tuukkala) kortteita 35 ja 37 sekä katu- ja suojaviheralueita / Moisiontie 5 – 11.

Kaavahanke on lähtenyt liikkeelle Porrassalmen Kehitys Oy:n aloitteesta. Taustalla on Moision sairaalan alueen kehittäminen ja kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015 § 215. Valtuusto hyväksyi osakassopimuksen alueen kehittämisestä tavoitteena luoda alueelle hoiva-, vapaa-ajan-, matkailu- ja terveyspalveluiden keskittymä, johon yhdistyy sekä loma- että vakituinen asuminen. Osakassopimuksessa kaupunki on sitoutunut asemakaavoittamaan kaupunkirakenteeseen soveltuvan ja toteutettavissa olevan alueen.

Sairaalan rakennukset ja lähiympäristö muodostavat n. 24 ha suuruisen tilan 491-406-3-39. Sitä ympäröivät alueet kuuluvat Metsähallitukselle, joka ilmoitti halukkuutensa liittyä mukaan asemakaavaan. Kaupunki omistaa maata pohjoisessa ja kaava-alueen lounaisosassa mm. Moision koulun ympäristössä. Nämä kolme osapuolta ovat n. 160 ha asemakaavoitettavan alueen suurimmat maanomistajat. Lisäksi alueella on suuri joukko pienempiä maanomistajia.

Porrassalmen Kehitys Oy on aiemmin selvittänyt valtuuston päätöksen mukaisia vaihtoehtoja toteutukselle ja näistä vapaa-ajan ja vakituinen asuminen osoittautuivat taloudellisesti parhaiksi. Vuonna 2020 Studio Puisto Arkkitehdit laati ideasuunnitelman alueesta Porrassalmen Kehitys Oy:n toimesta, jossa visiointiin pieni mittakaavaista asuinrakentamista tavalla, joka säilytti alueen historialliset ja maisemalliset arvot. Kaavahanke tuli vireille 23.6.2021 ja ideasuunnitelmaa kehitettiin kaavaluonnoksen muotoon. Kaavaluonnoksessa kokonaiskerrosala on noin 104 000 k-m2. Rakennusoikeutta on käytetty karkeasti 1/5 kokonaisrakennusoikeudesta. Puhtaasti asuinrakentamiseen (A, AO, AP, AR) on osoitettu noin 33 000 k-m2, joka tarkoittaa n. 700 uutta asukasta. Aluetehokkuudeksi muodostuu e=0,07.

Kaavaluonnoksessa sairaalan ympäristöön ei ole esitetty korkeaa rakentamista. Korttelissa 100 sijaitseva viisi kerroksinen terveyskeskussairaala voidaan purkaa ja tilalle tulee matalaa yhtiömuotoista pientalorakentamista. Sairaalan pohjoispuolelle Moisiontien varteen on hahmoteltu tiivistä- ja matalaa rakentamista täydentämään nykyistä rakennuskantaa puistomaisessa ympäristössä. Lähiympäristössä uudisrakentaminen on osoitettu maaston muotojen sallimille korttelialueille. Valtatie 13 ja Annilantien risteyksen läheisyydessä on Tuukkalan purettava sairaala ja palveluasumista. Sairaalan tilalle on osoitettu liikerakentamista ja palvelurakennusten korttelialuetta on laajennettu.

Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavassa Karjalammentie on katkaistu siten, että läpiajoa ei sallita henkilöautoille, mutta joukko- ja kevyen liikenteen läpiajo on mahdollista. Asemakaavassa tämä rajoite on poistettu ja Karjalammentie toimii itä- länsisuuntaisena ajoreittinä, joka jatkuu uutena katuna maisemapellon pohjois- ja länsireunaa seuraten. Moisionlammen länsirannalle on osoitettu uusi kevyen liikenteen reitti.

Kaavaluonnoksesta tullaan selvittämään kaavataloudelliset vaikutukset ja kaavan tueksi laaditaan kaupungin ja muiden maanomistajien välinen maankäyttösopimus niiltä osin kuin se katsotaan tarpeelliseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että se hyväksyy alustavasti  asemakaavan, joka koskee 15. kaupunginosan (Pursiala), 25. kaupunginosa (Tuukkala) ja 29. kaupunginosan (Annila) asemakaavoittamattomia osia ja asemakaavan muutosluonnoksen, joka koskee 25. kaupunginosan (Tuukkala) kortteita 35 ja 37 sekä katu- ja suojaviheralueita / Moisiontie 5 – 11, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Mikkelin kaupungin museot, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin kaupungin infra-aluepalvelut, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta, kaava-alueen asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Aino Kortelainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suunnittelualue käsittää valtatie 13 (Ristiinantie) ja Porrassalmentien välisen alueen, joka rajoittuu pohjoisessa kantatie 62:een ja etelässä Moisionpellon eteläreunaan. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 140 ha. Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittyminen Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavassa esitettyjen tavoitteiden mukaisena asunto-, loma-asunto-, matkailu- ja palvelualueena. Alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on asuminen. Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2014. Moisiontie 5-11 asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu kesäkuussa 2021. Kaavaluonnoksen valmisteluprosessin aikana on järjestetty yleisötilaisuus ja kaksi viranomaisneuvottelua. 

Asemakaavassa on osoitettu uutta, lähinnä pientalovaltaista rakentamista (AO ja AP) Moisionlammen ja Karjalammen ympäristöihin. Historiallinen sairaalakokonaisuus on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelualueeksi (AL). Suunnittelualueella on merkittäviä maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoja. Suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle Pursialan pohjavesialueelle. Kaavaluonnoksen laadinnassa on hyödynnetty yleiskaavaa varten tehtyjä selvityksiä. Lisäksi uutena selvityksenä luonnoksessa on mukana Moisio-Tuukkala alueen liikenneselvitys (Ramboll 2022). Luontoselvitys, kulttuuriympäristöselvitys ja meluselvitys ovat tekeillä mutta eivät vielä valmiit.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Moision kaavaluonnoksessa esitetään uuden asutuksen sijoittumista tieliikenteestä aiheutuvan melun meluhaitta-alueelle (Leq > 55 dB päivällä ja > 45 dB yöllä) Moisionlammen pohjoispäähän ja Moision koulun tontille sekä Moisionlammen itärannalle. Valtatie 13 varressa on olemassa vanhaa asutusta meluhaitta-alueella. Näitä alueita ei ole vielä suojattu. Uutta melulle altistuvaa asuinaluetta ei saa päästä syntymään ilman asianmukaisia meluntorjuntatoimia. On myös huomattava, että kun kaupunki tuo kaavalla asuntoja olemassa olevan valtatien ja kantatien melualueelle, joutuu se vastaamaan meluntorjunnan kustannuksista ilman valtion mukaan tuloa. Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavassa on osoitettu melualueet. Kaavamääräysten mukaan uudet asuinalueet voidaan ottaa osoitettuun käyttöön, kun melusuojaus on toteutettu. Melumallinnus on tarkoitus tehdä myös asemakaavan osana. Mallinnuksen antamien tulosten mukaisesti tulee suunnitella riittävät meluntorjuntatoimenpiteet tai jättää riittävät suojaetäisyydet tien ja pihojen välille.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää, että asemakaavassa ei tuoda uutta asutusta Moisionlammen pohjoisosaan (uudet AO alueet ja AP alueet) melualueelle. Lisäksi Moisionlammen pohjoispuolella Anttolantien ja Ristiinantien risteyksessa oleva AP-tontti on sijoitettu yleiskaavan vastaisesti yleiskaavaan merkitylle suojaviheralueella (EV-alue). EV -alue toimii rajaavana alueena lammen pohjois- ja itärannan asuinalueiden ja liikennealueen välissä. Entisen Moision koulun ja Vt13:n (Ristiinantie) väliin tulee myös sijoittaa EV-alue, joka antaa suojaa asuinalueelle tiealueelta. Lisäksi tulee varmistaa, että kantakaupungin osayleiskaavan viheraluekartassa Moisionlammen lounaisrannalle Moision koulun ja lammen väliin merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue tulee riittävällä tavalla huomioiduksi (ks. liitemateriaali, kuva 2, kantakaupungin osayleiskaavan viherrakennekartta, punaisella rajattu alue, nro 61).

Hulevesien hallinta asemakaavan alueella on tärkeää sekä Moisionlammen pintaveden että Pursialan pohjaveden laadun kannalta. Moisionlampi on tulouomaton lampi, jossa veden viipymä on useita vuosia, ja jolla on pohjavesiyhteys Pursialan pohjavesialueeseen. Pursialan pohjavesialueen pohjaveteen päässeiden aineiden kulkeutumistodennäköisyyksiä Pursialan vedenottamolle on arvioitu pohjavesimallinnuksen avulla mm. POAKOR -hankkeessa vuonna 2020 (ks. liite, kuva 3). Moisionlammen pohjoispään alueelta (punainen alue liitteen kuvassa 3) mahdollisesti pohjaveteen päätyneiden haitta-aineiden kulkeutuminen vedenottamolle on todennäköistä. Tämän johdosta alueen teiltä ja muilta pinnoitetuilta alueilta koottavien hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan tulee olla riittävästi järjestetty huomioiden pohjaveden muodostuminen. Niillä tonteilla, joilla hulevesiä ei voi johtaa painovoimaisesti kaupungin hulevesiverkostoon, hulevesiä tulee viivyttää pääsääntöisesti tonteille rakennetavilla kiinteistökohtaisilla hulevesien hallintarakenteilla.  Hulevesien hallintaa ja johtamista koskeva suunnitelma esitettään hyväksyttäväksi rakentamista koskevan MRL lupahakemuksen yhteydessä. Pyydetään merkitsemään tästä kaavamääräyksenä MRL 103j§ mukainen määräys. Kunnan hulevesijärjestelmään liittyvät johdot, uomat ja johtamissuunnat tulee suunnitella siten, että hulevesien viivyttäminen ennen vesistöön päätymistä on mahdollista, kuitenkin siten, että hulevedet eivät pääse imeytymään suoraan varsinaiseen pohjavesimuodostumaan. Pyydetään varaamaan kaavakarttaan yleisille alueilla asianmukaiset hulevesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan käytettävät aluevaraukset.

Alueen liiallinen pinnoittaminen voi olla uhka luontaisesti muodostuvan pohjaveden määrälle. Pursialan vedenottamon vedestä noin 75 % on pintavesilähtöistä ja loput noin 25 % on sadannan kautta muodostuvaa pohjavettä. Todennäköisesti iso osa sadannan kautta muodostuvasta pohjavedestä tulee vedenottamon lähialueilta ja Moision alueelta. Alueen liiallinen pinnoittaminen voi johtaa luonnollisesti muodostuvan pohjaveden vähenemiseen. Pohjaveden muodostumisen kannalta olisi parasta välttää liian tiivistä rakentamista liitteenä olevan kartain punaisilla alueilla (Moisionlammen pohjoisosan ranta-alueet). 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta pitää hyvänä, että Moisiontien ja Porrassalmen museotien varteen on jätettu laaja viheralue. Porrassalmen museotiellä on paitsi kulttuurihistoriallista myös maisemallista arvoa. Museotien maisemallisiin arvoihin liittyy oleellisesti puustoinen harjumaisema. Kaavamääräyksissä tulisi erikseen huomioida puuston säilyttäminen Porrassalmen museotien varressa (maisematyölupavelvoite ja avohakkuukielto). Karjalammenkujan ja Axelinkujan itäpuolelle sijoittuvat AO-tontit tulevat Porrassalmen museotien välittömään läheisyyteen, ja vaikuttavat heikentävästi maisemakuvaan. Harjun päälle Karjalammenkujalle sijoitettavaa asutusta tulisi muutenkin tarkastella maisemmallisten vaikutusten vuoksi kriittisesti. Liian kapea puustoinen kaistale on myös altis myrskytuhoille.

Kaavaluonnoksen tarkempaan arviointiin olisi tullut olla käytettävissä valmiit luontoselvitykset ja melumallinnuksen tulokset, jotka eivät ole vielä kaavan luonnosvaiheeseen mennessä valmistuneet. Luontoarvojen ja melun huomioon ottaminen on mahdollista arvioida tarkemmin vasta kaavaehdotusvaiheesa, jolloin em. selvitykset tulee olla käytettävissä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 20. päivänä helmikuuta 2024 päivätyn Moisiontie 5–11 asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaava koskee 15. kaupunginosa (Pursiala), 25. kaupunginosa (Tuukkala) ja 29. kaupunginosa (Annila) asemakaavoittamattomia osia ja asemakaavan muutos koskee 25. kaupunginosan (Tuukkala) kortteita 34–37 sekä maantie-, katu-, virkistys- ja suojaviheralueita / Moisiontie 5–11.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 14.9-17.10.2022 ja määräaikaan mennessä saatiin 5 lausuntoa ja 8 huomautusta. Asukastilaisuus järjestettiin Moisiossa 22.9.2022. Luonnosvaiheen jälkeen on laadittu mm. pohjavesiselvitys, katujen yleissuunnitelma, vesihuollon yleissuunnitelma, arkeologinen selvitys, kulttuuriympäristöselvitys, meluselvitys ja luontoselvityksen päivitys.

Saadun palautteen ja tehtyjen selvitysten pohjalta kaavaa kaavarajausta on muutettu, korttelialueiden sijoittelua ja rajauksia tarkistettu, mitoitusta täsmennetty ja tehty lukuisia pienempiä tarkistuksia kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

Maisemallisesti arvokas Moisiontien ja Moisinlammen välinen harjualue on osoitettu virkistysalueeksi ja pohjoisin AP kortteli muutettu suojaviheralueeksi. Moisionlammen koillisosan rannan virkistysaluetta on laajennettu ja Karjalammen eteläpuolinen maa- ja metsätalousalue on muutettu virkistysalueeksi.

Olemassa olevien teiden ja uusien katujen linjauksia on päivitetty. Asukkaiden toivomuksesta pohjoisosassa sijaitseva Tammistonraitti on osoitettu yksityistieksi. Sen liittymää Porrassalmentiehen siirrettiin etelään liikenteellisesti turvallisempaan paikkaan. Karjalammentien läpiajo on sallittu vain joukko- ja kevyelle liikenteelle ja sen läntinen osa on osoitettu hidaskaduksi. Karjalammen linjausta on tarkistettu museoviranomaisten toiveiden mukaisesti. Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnon pohjalta kaava-aluetta laajennettiin pohjoiseen ja Anttolantien sekä Porrassalmentien liittymän länsipuolelle osoitettiin kevyen liikenteen alikulku. Samalla Saimaankadun yhteys kantatielle päättyi ja kadulle pääsee ajamaan ainoastaan Pursialankadun kautta. Etelään on lisätty Kapalammenkatu ja kaavan etelärajan liike- ja toimistorakennusten korttelialueen pinta-alaa on kavennettu, jonka seurauksena korttelialueen ja Kapalammen väliin jää leveämpi suojavyöhyke.

Moision sairaala korttelialuetta on laajennettu Moisionlampeen asti ja ranta-alueelle on osoitettu matkailua palvelevaa uudisrakennusoikeutta. Sairaalan kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä koskevia kaavamääräyksiä on tarkistettu museoviranomaisten toiveiden mukaisesti säilyttäen mahdollisuus täydennysrakentamiseen. Moision ja Annilanrantaa koskevassa kulttuuriympäristöselvityksessä jokaisesta kohteesta laadittiin yksityiskohtaiset inventointikortit viranomaiskäyttöä varten. Yleinen selvitysosa on asemakaavan selostuksen liitteenä. Karjalammentien ja sairaalan alueen vanhoja puita on tarkistusmitattu ja merkitty kaavaan, osa suojelumerkinnöillä.  Moisiontien eteläosan huonokuntoinen puurivistö korvataan uudella.

Päivitetty melumallinnuksen osoittaa, että uudisrakentamiselle osoitetut alueet ovat pääosin melutasoltaan normien mukaiset. Moisionlammen länsirantaan kohdistuu liikaa liikennemelua ja se on jouduttu kaavassa osoittamaan suojaviheralueeksi. Moisionlammen vanhat huvilarakennukset sijoittuvat osin normit ylittävälle melualueelle, toisaalta ranta-alueella melu laskee ja huolellisella suunnittelulla täydennysrakentaminen on mahdollista.

Pohjavesiselvityksessä todettiin, että Moision alueelta kulkeutuu pohjavesiä Pursialan suuntaan ja hulevesien laatuun tulee kiinnittää huomiota. Kaavassa on määrätty, että epäpuhtaat hulevedet tulee käsitellä ennen niiden imeyttämistä tai johtamista lampiin.

Yksityisten maanomistajien ja taloyhtiöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta asemakaava vahvistaa mm. vanhojen vuokrasopimusten määrittämät rajat tonteille ja joiltakin osin niitä on päivitetty osapuolten esittämien toiveiden mukaisesti. Moisionrannan isoille vanhoille huvilatonteille on esitetty jakomahdollisuutta enintään kahteen pienempään tonttiin.

Alueen rikas historia näkyy kaavan nimistössä alkaen vuoden 1530 Kiialan kartanosta aina 1960 luvun sairaalan rakennusten suunnittelijoihin.

Asemakaavaehdotuksen kokonaisrakennusoikeus on n. 127 000 kerrosneliömetriä, josta asuinrakentamista on n. 83 000 k-m2, liikerakentamista n. 35 000 k-m2 ja palvelurakentamista n. 8 000 k-m2. Uusia asuintontteja saadaan n. 100 kpl.

Alueen kehittämisestä on sovittu kolmen suurimman maanomistajaan välillä. Metsähallitus, Porrassalmen Kehitys Oy ja kaupunki solmivat maankäyttösopimuksen ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Rakennusoikeuden lisäys pienten maanomistajien kohdalla ei edellytä maankäyttösopimusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 15. kaupunginosa (Pursiala), 25. kaupunginosa (Tuukkala) ja 29. kaupunginosa (Annila) asemakaavoittamattomia osia ja asemakaavan muutosluonnoksen koskien 25. kaupunginosan (Tuukkala) kortteita 34-37 sekä maantie-, katu-, virkistys- ja suojaviheralueita / Moisiontie 5 – 11, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin kaupungin infra-aluepalvelut, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta, asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 15. kaupunginosa (Pursiala), 25. kaupunginosa (Tuukkala) ja 29. kaupunginosa (Annila) asemakaavoittamattomia osia ja asemakaavan muutosluonnoksen koskien 25. kaupunginosan (Tuukkala) kortteita 34-37 sekä maantie-, katu-, virkistys- ja suojaviheralueita / Moisiontie 5 – 11, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin kaupungin infra-aluepalvelut, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta, asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Petri Mattila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Maankäyttö- ja kaupunkirakenne/kaupunginarkkitehti, toimistosihteeri

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.