Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, Valkola 491-469-1-82

MliDno-2020-1481

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 9. päivänä maaliskuuta 2021 päivätyn yleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy maaomistajan aloitteesta.

Alueella on voimassa Mikkelin maalaiskunnan aikainen Saimaan rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty 19.10.1998 § 49 Mikkelin maalaiskunnan kunnanvaltuustossa. Kaava-alue sijoittuu Mikkelin kaupunkialueen ulkopuolelle, Mikkelin keskustasta noin 8 kilometriä etelään, kohti Ristiinaa Valkolan alueelle. Alue sijaitsee Saimaan Ukonveden rannalla ja rannan tausta-alueella. Kaava-alueen sijainti on esitetty tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehdellä.

Kaavamuutos on tullut vireille 9.3.2021 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 9.3.2021 – 8.4.2021.

Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin yksi lausunto. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus) ei ole huomautettavaa OAS:n takia. Etelä-Savon ELY-keskus kuitenkin muistuttaa, että kaavamuutos tulee laatia siten, ettei se salli rantarakentamista enempää, eli esim. am-merkinnälle osoitetulle maatilan talouskeskukselle ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tule sallia esim. rantasaunan rakentamista. VASTINE: Kaavassa ei tulla osoittamaan rannan maa- ja metsätalousalueelle erillistä saunan rakennuspaikkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen, Valkola 491-469-1-82, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 18.01-18.04.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen, Valkola 491-469-1-82, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 9.6-9.8.2021. Nähtävilläoloaikana saatiin lausunnot Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon ELY-keskukselta. Heillä ei ollut huomautettavaa.

Kaavaehdotuksesta tuli yksi muistutus.

Yksityisen maanomistajan muistutus 4.8.2021. Muistutuksessa vastustetaan tilan Valkola 1:82 osoittamista uudeksi rakennuspaikaksi, jolloin alueella oleva rakennettu rakennuspaikka muutettaisiin maa- ja metsätalousalueeksi.  Perusteluina esitetään mm. että yhdestä rakennuspaikasta tulee kaksi rakennuspaikkaa ja muodostaa uuden rantarakennuspaikan Valkolan emätilan alueelle. Muistutuksen mukaan päätila, joka sijaitsee 200-220 metrin etäisyydellä rantaviivasta, sekä rantasauna muodostavat yhden rantarakennuspaikan. Muistutuksessa vastustetaan jakamista kahdeksi paikaksi. Muistutuksessa viitataan Mikkelin kaupungin rakennusjärjestykseen, missä määritellään ranta-alueen leveydeksi noin 150 metriä. Etäisyys voi rakennusjärjestyksen mukaan olla suurempikin, jos tapauskohtaisesti arvioidaan maisemaa, maasto-olosuhteita ja rakentamistiheyttä.

VASTINE: Valkolan tilan päärakennusta pihapiireineen ei ole katsottava rantarakentamiseksi, koska pihapiiri sijaitsee reilusti yli 200 metrin päässä rantaviivasta, pihapiiristä ei ole näköyhteyttä rantaan ja päätilan pihapiirin ja rannan välissä on yksityistie, joka katkaisee rantayhteyden. Alkuperäisen kaavan mukaan AO-alue ulottuu rantaan saakka ja alueelle on jo toteutunut rantasauna. Kyse ei siis ole rakentamattomasta rantaosasta, jolle rakentaminen kaavaratkaisulla suuntautuisi ja siten tulisi tulkita puhtaasti uudeksi rantarakentamiseksi. Valkolan ja muistutuksen tekijän maa-alueiden välimatkan (n.600 m) perusteella todellista haittaa muistuttajalle ei esitetystä kaavamuutoksesta ole.

Muistutuksessa esitetään myös, että muistuttajan kaavamuutoksesta (tila Iida, kv. 9.12.2020), joka on saman rantaosan alueella Valkolan tilan eteläpuolella, on tehty hallinto-oikeuteen valitus. Muistutuksen mukaan Valkolan tilan omistaja olisi tehnyt valituksen mm. sillä perusteella, että alueella olisi liian suuri rakentamistiheys. Hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa, jossa valitus on hylätty. Korkein hallinto-oikeus ei ole osaltaan antanut ratkaisua valituslupa-asiassa. Muistutuksessa esitetään, että kaavamuutoksen valmistelusta tulisi kokonaan luopua, eikä muutoksen vaikutuksia muiden maanomistajien oikeusasemaan ole kaavatyön kuluessa arvioitu tai otettu huomioon millään tavoin.

VASTINE: Muistuttajan kaavamuutos ja nyt käsillä oleva kaavamuutos sijaitsevat yli 600 metrin päässä toisistaan. Nyt tekeillä olevassa kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia tai rajoituksia huomautuksen tekijän rakentamismahdollisuuksiin tai valituksenalaiseen asiaan.

Valkolan tilan maanomistaja antoi myös oman selvityksensä huomautuksen tekijän kaavamuutosta koskevasta valitusasiasta:

”Valkolan tilan omistaja oli tehnyt muistutuksen tekijän alueen (tila Iida) kaavoitusasioissa KH:n päätöksistä, ei valitusta hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muistutukset eivät olleet tarkoitettuja suoranaisesti muistutuksen tekijän alueen rakennusoikeuden saamista vastaan, vaan antamaan Valkolan tilan maanomistajalle selkeämmän aseman sen ymmärtämiseksi, miten hänen tulisi itse menetellä oman alueensa kehittämisessä. Valkolan tilan maanomistajan kannalta on yhdentekevää, rakennetaanko muistuttajan tontille mökki vai ei, kunhan Valkolan tilan maanomistajalla on perusteet uskoa, että häntä kohdellaan kaavamuutosprosessissa samoin kriteerein kuin muistuttajaa.”

Edellä mainituin perustein voidaan todeta, etteivät annetut lausunnot ja muistutus anna aihetta muuttaa kaavaratkaisua, vaan se voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn sellaisenaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Valkola 491-469-1-82.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että maankäyttöjohtaja Topiantti  Äikäs poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.