Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma (PATU-ohjelma)

MliDno-2022-78

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä 13.12.2021 § 187 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat periaatteet:

 • Kaupunginvaltuusto asettaa kaupungille sitovan velvoitteen ja tavoitteen vuodelle 2022 ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttamiseksi,​
 • Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupungin johtoa valmistelemaan 31.3.2022 mennessä leikkaavan lisätalousarvion,​ jossa on kuvattu ne toimenpiteet,​ joilla ylijäämäinen tulos saavutetaan sekä
 • Kaupunginvaltuusto asettaa sitovat velvoitteet myös vuosille 2023-​2025,​ joiden tulee olla kunkin vuoden osalta tulokseltaan positiivisia,​ ilman meneillään olevaa isoa omaisuuden järjestelyä.


Lisäksi hyväksytyssä talousarviokirjassa vuodelle 2022 todetaan kohdassa 4.4. seuraavaa:

”Kaupunginhallitus on talousarviokäsittelyn yhteydessä päättänyt käynnistää välittömästi työskentelyn strategisen toimenpideohjelman eli Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman (PaTu) laatimiseksi. Työskentelyssä tähdätään palvelurakenteen uudistamiseen ja elinvoiman vahvistamiseen. Palvelutuotantoa uudistamalla ja henkilöstöpolitiikkaa kehittämällä tavoitellaan koko kaupunkikonsernille taloudellisesti kestävämpää toimintamallia. Työssä yhteensovitetaan paitsi aiemmat tasapainotusohjelmat, myös konkretisoidaan uuteen valtuustostrategiaan perustuvien elinvoima- ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanoa valtuustostrategian valmistelutyössä tehdyn linjauksen mukaisesti. Kokonaisuus toimii ohjenuorana strategisiin tavoitteisiin ja talouden tasapainoon pyrkimisessä. Toimenpideohjelmia päivitetään valtuustokauden puolivälissä. Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmalla tavoitellaan 7,5 miljoonan euron vuositason käyttötaloussäästöä, vuoden 2022 osalta tavoite on 3,7 miljoonaa euroa.”

Kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman (PaTu) valmistelu on käynnistynyt ja työn tueksi on järjestetty kilpailutus konsulttiavusta. Kilpailutuksen voitti FCG, jonka konsultti Eero Laesterä on aloittanut työnsä.

Ohjelmatyössä hyödynnetään seuraavia kokousaikatauluja, joista konserni- ja elinvoimajaoston osalta esitetyt päätetään jaoston 11.1. kokouksessa.

 • Kaupunginhallitus: 10.1., 17.1., 31.1., 7.2., 21.2., 7.3. ja 14.3
 • Konserni ja elinvoimajaosto: 11.1., 26.1., 8.2., 22.2.ja 8.3.
 • Kaupunginvaltuusto: 17.1., 14.1 ja 28.3. (päätöskokous)


Lisäksi kaupunginvaltuustolle järjestetään asiaan liittyvä iltakoulu torstaina 24.2.2022.

Muuten valmistelussa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman laatiminen on konsultin tukema prosessi, jolle kaupungin johtoryhmä työstää/valmistelee materiaaleja.
 • Konsultin työtä ohjaa kaupunginhallitus, joka toimii ohjelmatyön ohjausryhmänä.
 • Pääluottamusmiehiä pyydetään nimeämään 2 edustajaa, jotka kutsutaan puhe ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen kokouksiin PaTu-ohjelman käsittelyn ajaksi.
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden, Kasvatus ja opetus- ja Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajat kutsutaan puhe ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen kokouksiin PaTu-ohjelman käsittelyn ajaksi.
 • YT-neuvottelukunnan jokaisessa kokouksessa kerrotaan mikä on PaTu-ohjelman valmistelutilanne ja ennen viimeistä kaupunginhallituksen kaupunginvaltuustolle tekemää esitystä järjestetään virallinen YT-neuvottelukunnan PaTu-ohjelman käsittely.
 • Henkilöstölle tiedottamisen osalta hyödynnetään ns. ”keskiviikkoinfoja”.
 • PaTu ja samanaikaisesti käynnistyvien strategisten toimenpideohjelmien ohjelmatyö yhdessä on samalla vastaus Minna Pöntisen tekemään valtuustoaloitteeseen ”Valtuustoaloite talouden ja elinvoiman kehittämisohjelman laatimiseksi”.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy esittelytekstissä mainitut periaatteet Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman valmistelun pohjaksi ja päättää, että kaupunginhallitus toimii Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman ohjausryhmänä.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää kaupungin pääluottamusmiehiä nimeämään kaksi edustajaa, jotka kutsutaan osallistumaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen kokouksiin PaTu-ohjelman käsittelyn ajaksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan siten, että myös valtuustoryhmien puheenjohtajat, jotka eivät ole kaupunginhallituksen jäseniä tai kaupunginvaltuuston puheenjohtajia, kutsutaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksen kokouksiin PaTu-ohjelman käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

 

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin pääluottamusmiehet

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.