Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Paikallinen sopimus luottamusmiesjärjestelyt JHL 525 kaudelle 2022-2025

MliDno-2021-779

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n 1 mom. mukaan paikallisesti voidaan sopia poikettavaksi kulloinkin voimassa olevan valtakunnallisen virka- tai työehtosopimuksen määräyksistä, jos siihen on olemassa paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy ja ellei valtakunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa ole erikseen rajoitettu paikallista sopimismahdollisuutta.

Paikallisten erityisolosuhteiden edellyttäessä luottamusmiesten lukumäärästä ja ajankäytöstä voidaan tehdä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VII luvun 13 §:n, 3 §:n 2 mom. sekä 8 §:n mukainen paikallinen sopimus kunnan ja kunnallisten pääsopijajärjestöjen tai niiden rekisteröityjen alayhdistysten välillä. 

HR päällikköon neuvotellut Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL 525) pääluottamusmiehen kanssa luottamusmiesten ajankäytöstä sekä lukumääristä ja valmistellut pääluottamusmiehen kanssa liitteenä olevan sopimuksen luottamusmiesten lukumäärästä, ajankäytöstä sekä toimintaedellytyksistä.

KVTES:n VII luvun 8 §:n 5 mom. soveltamisohjeissa todetaan mm. että "kiinteää vapautusaikaa arvioitaessa otetaan huomioon edustettavien lukumäärän lisäksi pääluottamusmiehen vastuualueella sovellettavien virka- ja työehtosopimusten lukumäärä, kunnan tai muun yksikön koko ja niissä harjoitettavan toiminnan luonne ja laajuus, edustettavien ammattiryhmien lukumäärä, käytössä olevat palkkaus- ja työ-aikajärjestelmät ja palvelussuhdelajit, työpisteiden lukumäärä ja sijainti, seudullinen yhteistyö sekä luottamusmiehen työolosuhteet". Paikallisen sopimuksen laadinnassa ja neuvotteluissa on otettu huomioon Mikkelin kaupungin erilaiset paikalliset olosuhteet, joista poikkeavina painotuksina huomioidaan palkkaryhmien sekä työ- ja virkaehtosopimusten määrät. Lisäksi on huomioitu hyvinvointialueen valmistelu paikallista sopimusta neuvoteltaessa.

Paikallisessa sopimuksessa on ajankäytön sekä luottamusmiesten lukumäärän lisäksi myös pääluottamusmieslukumäärän vähentäminen kahdesta yhteen.  Henkilöstöpalvelut esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan paikallisen sopimuksen JHL 525 luottamusmiesten lukumäärästä ja ajankäytöstä sekä toimintaedellytyksistä kaudelle 2022-2025.

Mikkelin kaupunki on tehnyt paikalliset sopimukset pääsopijajärjestöjen kanssa luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan paikallisen sopimuksen JHL 525 luottamusmiesten lukumäärästä ja ajankäytöstä sekä toimintaedellytyksistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, JHL 525/ pääluottamusmies Sirpa Hakkarainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.