Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Konserni- ja elinvoimapalvelujen toimintasäännön muuttaminen

MliDno-2017-1416

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 4.10.2021 § 140 muuttaa kaupungin hallintosääntöä siten, että tulosyksiköiden esimiesten toimivaltaa laajennettiin oikeudella valita välittömät alaisensa viranhaltijat ja työntekijät. Samalla tarkennettiin palvelualuejohtajan määrittelyä.  Tulosyksiköiden esimiesten toimivalta on konserni- ja hallintopalveluiden tulosyksiköiden esimiehillä toimintasäännön delegoinnin perusteella. Hallintosäännön muutoksen vuoksi delegointi voidaan poistaa toimintasäännöstä.

Lisäksi toimintasääntöön tulee tehdä jo aikaisemmin toteutettu organisatorinen muutos. Talous- ja elivoimapalveluissa ollut palvelukehitystiimi on lakkautettu vuonna 2021 ja samassa yhteydessä strategia- ja kehityspäällikkö ja hänen vastuulle kuuluvat mm. elinvoimaan liittyvät tehtävät on siirretty hallintopalveluihin. Tästä johtuen ko. tulosyksiköiden nimet olisi jatkossa elinvoima- ja hallintoapalvelut sekä talouspalvelut.

Edelleen toimintasääntöön esitetään tehtäväksi muita pienempiä muutoksia. 

Toimintasääntöä esitetään muutettavaksi seuraavasti:

2 § Johtaminen

2 § 1 mom.

Voimassa oleva muotoilu

Kaupunginjohtaja on koko virasto-organisaation johtaja ja konserni- ja elinvoimapalveluiden osalta kaupunginjohtaja rinnastetaan hallintosäännössä palvelualuejohtajaan. Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden toimintaa ja huolehtia toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Uusi muotoilu

Kaupunginjohtaja on koko virasto-organisaation johtaja ja konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualuejohtaja. Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden toimintaa ja huolehtia toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

2 § 3 mom.

Voimassa oleva muotoilu

Kaupunginjohtajan välittömät alaiset ovat palvelualuejohtajat ja konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosalueiden johtajat. Kaupunginjohtaja käy kehityskeskustelut konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosalueiden ja hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosyksiköiden esimiesten kanssa, jotka myös vastaavat toiminnastaan kaupunginjohtajalle.

Uusi muotoilu 

Kaupunginjohtajan välittömät alaiset ovat palvelualuejohtajat ja konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden johtajat. Kaupunginjohtaja käy kehityskeskustelut konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosalueiden ja hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosyksiköiden esimiesten kanssa, jotka myös vastaavat toiminnastaan kaupunginjohtajalle.

5 § Hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosyksiköt

Voimassa oleva muotoilu

Hallintopalvelut
Hallintopalveluiden esimiehenä toimii hallintojohtaja. Hallintojohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on kaupunginlakimiehellä.

Hallintopalvelut -yksikön tehtävänä on vastata:

 • kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa tilapäisten toimielinten valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä,
 • lainopillisista asioista,
 • ystävyyskaupunkitoiminnasta,
 • asiakirjojen hallintajärjestelmästä ja arkistoinnista,
 • yleisestä tiedotus- ja suhdetoiminnasta,
 • hallinnon kehittämistoimista,
 • yhteispalvelujen
 • kaupunkimarkkinoinnista ja matkailusta,
 • työllisyyden hoidosta.


Talous- ja elinvoimapalvelut

Talouspalveluiden esimiehenä toimii talousjohtaja. Talousjohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on taloussuunnittelupäälliköllä.

Talouspalvelut -yksikön tehtävänä on:

 • vastata talouden ohjauksesta,
 • vastata talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta,
 • vastata talouden seurannasta ja raportoinnista,
 • vastata tilitoimistopalveluista (kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontran hoidosta, tilinpäätöksestä, maksuvalmiudesta ja maksuliikenteestä)
 • vastata rahoituksen järjestämisestä,
 • vastata vakuutuksien ja riskienhallinnan koordinoinnista,
 • vastata kaupungin hankintatoimesta,
 • vastata tietohallintopalveluiden järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • vastata saatavien perinnästä,
 • koordinoida kaupungin strategista ohjausta sekä kehittämis- ja elinvoimatoimintaa,
 • koordinoida alue-, innovaatio- ja elinkeinoympäristön kehittämistä sekä
 • huolehtia seutuhallinnosta seutufoorumin ja -valiokunnan osalta.


Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden esimiehenä toimii henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjohtajan sijaisena toimii HR-suunnittelija.

Uusi muotoilu

Elinvoima- ja hallintopalvelut
Elinvoima- ja hallintopalveluiden esimiehenä toimii hallintojohtaja. Hallintojohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on kaupunginlakimiehellä.

Elinvoima- ja hallintopalvelut-yksikön tehtävänä on vastata:

 • kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarvittaessa tilapäisten toimielinten valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä,
 • lainopillisista asioista,
 • kaupungin strategisen ohjauksen sekä kehittämis- ja elinvoimatoiminnan koordinoinnista,
 • alue-, innovaatio- ja elinkeinoympäristön kehittämisen koordinoinnista,
 • työllisyyden hoidosta
 • asianhallintajärjestelmästä ja arkistoinnin ohjauksesta
 • yleisestä tiedotus- ja suhdetoiminnasta,
 • hallinnon kehittämistoimista,
 • yhteispalvelujen järjestämisestä,
 • kaupunki- ja matkailumarkkinoinnista,
 • huolehtia seutuhallinnosta seutufoorumin ja -valiokunnan osalta sekä
 • ystävyyskaupunkitoiminnasta.


Talouspalvelut

Talouspalveluiden esimiehenä toimii talousjohtaja. Talousjohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on taloussuunnittelupäälliköllä.

Talouspalvelut -yksikön tehtävänä on:

 • vastata talouden ohjauksesta,
 • vastata talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta,
 • vastata talouden seurannasta ja raportoinnista,
 • vastata tilitoimistopalveluista (kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontran hoidosta, tilinpäätöksestä, maksuvalmiudesta ja maksuliikenteestä)
 • vastata rahoituksen järjestämisestä,
 • vastata vakuutuksien ja riskienhallinnan koordinoinnista,
 • vastata kaupungin hankintatoimesta,
 • vastata tietohallintopalveluiden järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • vastata saatavien perinnästä.


Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden esimiehenä toimii henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjohtajan sijaisena toimii HR-suunnittelija HR-päällikkö.

Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on:

 • vastata kaupungin henkilöstöstrategiasta ja –politiikasta sekä työnantajapolitiikasta,
 • johtaa kaupungin henkilöstösuunnittelua, henkilöstön ja työyhteisön kehittämistä sekä
 • vastata työsuojelun ja –turvallisuuden kehittämisestä.


6 § Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimihenkilöiden ratkaisuvalta

Voimassa oleva muotoilu

Hallintojohtaja päättää

 • ei-harkinnanvaraisista ja enintään yhden vuoden mittaisista harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa oleville viranhaltijoille, (hallintosääntö 59 §)
 • kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa olevien viranhaltijoiden vuosilomista
 • tulosyksikköönsä otettavasta henkilöstöstä ja heidän palkkauksestaan sekä
 • hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosalueen ja tulosyksikkönsä hankinnoista käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen puitteissa


Henkilöstöjohtaja, palvelujohtaja, talousjohtaja päättää:

 • tulosyksikköönsä otettavasta henkilöstöstä ja heidän palkkauksestaan
 • tulosyksikkönsä hankinnoista käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen puitteissa.


HR-suunnittelija

 • edustajaa työnantajaa kunnallisen pääsopimuksen mukaisissa paikallisissa neuvotteluissa ja
 • toimii henkilöstöjohtajan lisäksi yhteyshenkilönä KT Kuntatyönantajiin


Talousjohtaja päättää 

 • valtionosuustulojäämien poistoista 50.000 euron rajaan asti ja muiden saatavien tileistä poistoista 10.000 euron rajaan asti,
 • lainojen ottamisesta, antamisesta ja sijoitustoiminnasta
 • käteiskassavarojen myöntämistä kaupungin virastoille ja laitoksille.


Palvelupäällikkö

 • valitsee työllisyydenhoitoa tukevien toimintojen (työllistämisperustaiset määräaikaisuudet, oppisopimukset, kesätyöntekijät) henkilökunnan ja päättää heidän palvelussuhteisiin liittyvistä keskeytyksistä sekä
 • hyväksyy kaupungin puolesta siviilipalvelussitoumukset.


Palvelupäällikön poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on kehityspäälliköllä.

Uusi muotoilu

Hallintojohtaja päättää

 • ei-harkinnanvaraisista ja enintään yhden vuoden mittaisista harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa oleville viranhaltijoille sekä elinvoima- ja hallintopalveluiden henkilöstölle, (hallintosääntö 59 §)
 • kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa olevien viranhaltijoiden vuosilomista sekä
 • hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosalueen ja tulosyksikkönsä hankinnoista käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen puitteissa


Henkilöstöjohtaja, palvelujohtaja, talousjohtaja päättää:

 • tulosyksikkönsä hankinnoista käyttösuunnitelmaan varattujen määrärahojen puitteissa
 • ei-harkinnanvaraisista ja enintään yhden vuoden mittaisista harkinnanvaraisista virkavapauksista ja työlomista oman yksikkönsä henkilöstölle, (hallintosääntö 59 §)


Talousjohtaja päättää 

 • valtionosuustulojäämien alaskirjauksista 50.000 euron rajaan asti ja muiden saatavien tileistä alaskirjauksista 10.000 euron rajaan asti,
 • lainojen ottamisesta, antamisesta ja sijoitustoiminnasta
 • käteiskassavarojen myöntämistä kaupungin virastoille ja laitoksille.


HR-päällikkö

 • edustajaa työnantajaa kunnallisen pääsopimuksen mukaisissa paikallisissa neuvotteluissa ja
 • toimii henkilöstöjohtajan lisäksi yhteyshenkilönä KT Kuntatyönantajiin


Työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö

 • valitsee työllisyydenhoitoa tukevien toimintojen (työllistämisperustaiset määräaikaisuudet, oppisopimukset, kesätyöntekijät) henkilökunnan ja päättää heidän palvelussuhteisiin liittyvistä keskeytyksistä sekä
 • hyväksyy kaupungin puolesta siviilipalvelussitoumukset
 • toimii työllisyyden kuntakokeilun kokeilujohtajana.


Palvelupäällikön poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on asiakaspalveluvastaavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasäännön muutettavaksi esityksen mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan heti.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

 • elinvoima- ja hallintopalvelut muutetaan muotoon hallinto- ja elinvoimapalvelut
 • kaupunki- ja matkailumarkkinointi muutetaan muotoon kaupunkimarkkinointi


Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.