Kaupunginhallitus, kokous 10.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kiinteistötoimitustaksa vuodelle 2022

MliDno-2021-4271

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Piispa, maankäyttöpäällikkö, Jukka.Piispa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistötoimitustaksan mukaan peritään kaupungille maksut kaupungin toimesta suoritetuista tonttien lohkomisista, rasitetoimituksista ym. maanmittaustoimituksista sekä eräistä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksistä. Nykyisen taksan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2020 § 109 ja se on tullut voimaan 1.1.2021.

Taksa perustuu kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4 §:ään ja Kuntaliiton ohjeeseen. Taksan rakenteeseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Uudessa taksassa hintoja on korotettu keskimäärin noin 2 %.

Kiinteistötoimituslain 4 §:n mukaan taksan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa hyväksytään liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jukka Piispa, maankäyttöpäällikkö, Jukka.Piispa@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa hyväksytään liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.