Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Mikkelin koulujen tietoteknisten ratkaisujen uudistaminen, Kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2017-1741

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin perusopetuksen tietotekniset ratkaisut uudistetaan vuoden 2017 aikana ottamalla käyttöön Chromebook-tietokoneet ja Google Suite for Education –pilvipalvelu. Samalla luovutaan nyt käytössä olevista Microsoftin sovelluksista ja Windows-tietokoneista sekä siirretään ympäristön ylläpito ja hallinta Kuntien Tiera Oy:lta kaupungin omaksi toiminnaksi. Lukion tarpeet (mukaanlukien yhteensopivuus sähköisten ylioppilaskirjoitusten kanssa) ja edellytykset siirtymälle selvitetään ja asiasta päätetään erikseen, kun perusopetuksen kokemukset uudesta ympäristöstä ovat tiedossa.

Käyttöön tulevaa toimintamallia ja työkaluja on aiemmin käytetty oma-aloitteisesti yksittäisissä kouluissa useita vuosia sekä vuoden 2017 aikana Tietohallinnon organisoimassa pilottiympäristössä. Kummassakin tapauksessa käyttäjiltä tullut palaute on ollut yksinomaan positiivista ja käytön laajentamista on toivottu.

Muutoksen seurauksena:

  1. Kouluissa käytössä olevat tietokoneet ja perussovellukset yhdenmukaistuvat
  2. Ympäristön käyttökulut laskevat
  3. Ylläpidon työmäärä vähenee, joten Kuntien Tiera Oy:lta ostettavan työn määrä pienenee
  4. Ohjelmistojen lisenssikustannukset pienenevät
  5. Käytettävät laitteet ovat aiempaa halvempia

Uudistuksen edellytyksenä on nyt käytössä olevien Windows–koneiden korvaaminen uusilla Chromebook-koneilla, mikä vuonna 2017 tarkoittaa noin 1100 uuden laitteen hankintaa. Yhden laitteen hankintahinta ja lisenssikustannukset ovat arviolta 270 euroa. Jos laitteet hankitaan 36 kuukauden leasing-rahoituksella, vuosittaiset laitevuokrat ovat noin 107 000 euroa.

KL Kuntahankinnat on kilpailuttanut Ict-laitteiden leasingrahoituksen ja elinkaarenhallinnan palvelut. Huhtikuuhun 2018 asti voimassa olevassa puitesopimuksessa toimittajana on 3 Step IT.

Tietohallintopäällikkö Tuomas Fjällström on kokouksessa kertomassa asiasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus ja opetuslautakunta päättää liittyä KL Kuntahankintojen kilpailuttamaan puitesopimukseen Ict-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallinta (KLKH080) ja valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään pieniä sopimusmuutoksia sekä tilaamaan laitteet Kuntien Tiera Oy:lta. Sopimus rajataan koskemaan koulujen opetus- ja oppilaskäyttöön tarkoitettuja laitteita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Tuomas Fjällström poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.29

Tiedoksi

kasvatus- ja opetusjohtaja, peruskoulujen rehtorit, tietohallinto, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi