Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Ryhmäperhepäiväkoti Varaviikarin lakkauttaminen ja siirtäminen Rantakylän päiväkodin ryhmäksi

MliDno-2018-1188

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Rantakylätalossa on omassa kodissaan toimivien perhepäivähoitolasten varahoitopiste/ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari. Varaviikarissa työskentelee yksi lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa, joista toisella on lastenhoitajan pätevyys. Ryhmässä on kirjoilla yhdeksän vakinaista lasta, joista kaksi on subjektiivisella varhaiskasvatusoikeudella 20 t/vko olevaa lasta ja käyttävät samaa paikkaa. Paikkoja varahoidolle on neljä. Iältään lapset ovat 1- 4 vuotta. Varaviikarin ryhmän toiminta on suunniteltu siirrettävän ja muutettavan Rantakylän päiväkodin lapsiryhmäksi 6.8.2018 alkaen, jolloin Rantakylän päiväkoti on siirtynyt väistötiloihin Rantakylän koulun läheisyyteen.

Suunnitelmissa on ollut, että Varaviikari siirtyy uuteen Rantakylän päiväkotiin sen valmistuessa. Asia on kuitenkin aikaistunut, kun Rantakylätalon tiloja on kerrottu tarvittavan muuhun käyttöön jossakin vaiheessa. Rantakylän päiväkoti siirtyy väistötiloihin syksyllä 2018 ja Varaviikarinkin ryhmän on jo tässä vaiheessa mahdollista siirtyä päiväkotiin. Toisaalta myös perhepäivähoidon varahoito Rantakylän alueelta keskitetään Vuorikadulle syksystä 2018 alkaen.

Perhepäivähoitaja siirtyy hoitamaan lapsia omaan kotiin. Lastenhoitajan koulutuksen saaneilla on myös alustavat sijoitussuunnitelmat Rantakylän päiväkotiin ja perhepäivähoidon varahoitajaksi.

Varaviikarin henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset neuvottelut 21.5.2018.

Vanhempien kuulemistilaisuus pidettiin 24.5.2018. Tilaisuudesta on kirjoitettu muistio, joka on liitteenä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Varaviikari lakkautetaan ja perustetaan Rantakylän päiväkodin ryhmä 6.8.2018 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jenni Kolmisoppi Petri Tikkasen kannattamana esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Eero Aho Juha Hakkaraisen kannattamana teki vastaehdotuksen, että Varaviikareiden toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa toistaiseksi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään kättennostoäänestyksellä asian käsittelyn jatkamisesta siten, että ne jotka kannattavat Jenni Kolmisopin esitystä asian pöydälle jättämisestä,  äänestävät Kyllä ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät Ei ja sen jälkeen, mikäli asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa äänestetään esittelijän esitys Eero Ahon esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa kättennostoäänestyksessä annettiin 2 Kyllä ääntä (Jenni Kolmisoppi ja Petri Tikkanen) ja 9 Ei ääntä (Juha Hakkarainen, Hanne Vainio, Janne Strengell, Eero Aho, Kirsi Pokkinen, Saara Vauhkonen, Taina Harmoinen, Ulla Yli-Karro ja Juuso Lahikainen)

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät Kyllä ja ne, jotka kannattavat Eero Ahon esitystä äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 Kyllä ääntä (Saara Vauhkonen, Taina Harmoinen ja Ulla Yli-Karro) ja 8 Ei ääntä (Juuso Lahikainen, Jenni Kolmisoppi, Juha Hakkarainen, Hanne Vainio, Janne Strengell, Petri Tikkanen, Eero Aho ja Kirsi Pokkinen).

Puheenjohtaja totesi, että Eero Ahon esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, Heidi Juuti, Pirjo Laakso-Vartiainen, Pirjo Vartiainen, Seija Manninen, Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.