Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 31.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutus Otavan Opistossa

MliDno-2018-1008

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Kuntalitto:
Pääministeri Sipilän hallitus sopi heti syksyllä 2015, että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla järjestetty luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirretään osaksi koulutusjärjestelmää. Tarkoituksena on luoda pysyvät, rahoitukseltaan ennakoitavat ja muuhun koulutusjärjestelmään joustavalla tavalla kytkeytyvät mallit luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun.
Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että maahanmuuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymistä nopeutetaan ja että kotoutumiskoulutuksen ja sitä seuraavien koulutusten raja-aitoja madalletaan.  
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus uudistuu linjausten mukaisesti vuoden 2018 alusta alkaen.

Hallituksen esitys, HE, 140, 2017, vp:
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla aikuisille maahanmuuttajille on järjestetty luku- ja kirjoitustaidon opetusta kotoutumiskoulutuksena. Opetus perustuu Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei ole omassa kotimaassa saatua riittävää koulutusta, jotta he voisivat selviytyä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii suomen tai ruotsin kielen alkeet sekä luku- ja kirjoitustaidon perusteet ja kykenee kommunikoimaan yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa. Koulutuksen aikana pyritään vahvistamaan myös muita kotoutumisvalmiuksia.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä oman tilanteensa ja valmiuksiensa mukaisesti esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen, aikuisten perusopetukseen tai kolmannen sektorin tarjoamaan toimintaan. Opiskelijalle sopivia tavoitteita arvioidaan yksilöllisesti opintojen edetessä.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen kesto on keskimäärin 160—200 päivää (laajuus 32—40 opintoviikkoa). Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka avulla opiskelija ohjataan sopivaan koulutusosioon ja/tai opetusryhmään.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä on sovittu, että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla järjestetty luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuoden 2018 alusta lukien. Koulutus siirtyy osaksi uudistettua oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta niiden opiskelijoiden osalta, joilla ei ole peruskoulun oppimäärän mukaista osaamista.

Laki perusopetuslain 1 ja 46 §:n muuttamisesta (1507/2016), valtioneuvoston asetus, Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161507

Vapaan sivistystyön lainsäädäntöön on tehty vuoden 2018 alusta muutokset, joilla mahdollistetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille entistä vahvempi rooli maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opiskelussa ja kotoutumisessa.

Jatkossa aikuiset, joilta puuttuu suomalaista perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot, ohjataan pääsääntöisesti oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen. Uudistettu koulutus sisältää erityisen lukutaitovaiheen. Tämä polku on ensisijainen vaihtoehto erityisesti nuorille, 17 vuotta täyttäneille, joille perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintokelpoisuus on koulutus- ja työurien kannalta tärkeää.

Perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai sen osan voi suorittaa myös aikuisena joko aikuislukiossa tai kansanopistossa, jolla on lupa tarjota aikuisten perusopetusta. Mikkelin kaupungilla on lupa järjestää perusopetusta ja lukiokoulutusta.

Kuntaliiton mukaan kunta voi vapaan sivistystyön oppilaitoksessaan järjestää nyt kehitettävää koulutusta.
Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin ylläpitämä kansanopisto (Päätös: OKM/13/532/2015).

Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän, suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina, korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja suorittaa muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot tai niiden osia.

TE-toimistot ja kunnat ovat vastuussa kotoutumislain mukaisten alkukartoitusten järjestämisestä (työllistymis-, opiskelu- ja muiden kotoutumisvalmiuksien arviointi ml. kielitaidon kartoitus ja palveluiden tarpeen arviointi) sekä kotoutumissuunnitelmien laatimisesta. Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon maahanmuuttajan lähtökohdat ja tavoitteet ja arvioidaan erilaisten vaihtoehtojen soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Otavan Opisto on järjestänyt jo useamman vuoden ajan aikuisten perusopetusta. Luku- ja kirjoitustaitovaiheen lisääminen osaksi aikuisten perusopetusta Otavan Opistossa on luonteva jatko jo järjestettävään aikuisten perusopetukseen ja vastaa kansallista koulutuspoliittista linjausta.

Koulutukseen tulee sadan prosentin valtionosuus silloin kuin koulutus on hyväksytty osaksi henkilön kotoutumissuunnitelmaa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta esittää Kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että Otavan Opisto järjestää aikuisten perusopetuksen lisäksi aikuisten lukutaitovaiheen koulutusta.

Päätös

Hyväksytään.

Jere Liikanen esitti eriävän mielipiteen.

Esteellisyys

Kasvatus- ja opetuslautakunnan edustaja Janne Strengell jääväsi itsensä keskustelusta.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Otavan Opisto järjestää aikuisten perusopetuksen lisäksi aikuisten lukutaitovaiheen koulutusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Otavan Opisto, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, johtava rehtori Jari Kinnula

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.