Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Valtuustoaloite kylätalosta Otavaan

MliDno-2016-789

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Markku Turkia ym. esittivät 21.3.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

Kuntalaisten aktiivisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden kunnan tavoitteista. Omatoiminen ja -ehtoinen toiminta onnistuu, kun siihen on olemassa toimivat puitteet. Kunta pystyy usein osoittamaan nämä puitteet kuntalaisilleen.

Otava lähialueineen on noin 2000 asukkaan kaupunginosa/kylä. Otavassa ei ole tällä hetkellä toimivia tiloja kansalaistoiminnan ja kylän seurojen käyttöön. Nuorisotalo on aivan liian pieni erilaisten tilaisuuksille ja harrastuksille. Se on myös varsin heikossa kunnossa ja kaipaa kunnon peruskorjauksen. Otavalaisilla on kokoustiloina vain seurakuntatalon sali ja ravintolasali.

Otavalaisten keskuudessa on virinnyt ajatus, jonka mukaan kaupunki voisi luovuttaa Otavan koulun lähipiirissä sijaitsevan entisen päiväkodin kylätalokäyttöön. Kaupungin kiinteistötoimi on ilmoittanut, että siitä peritään vuokraa 2700 euroa kuukaudessa. Tällaista vuokraa otavalaiset eivät ymmärrettävästi pysty maksamaan.

Kylätalon tarvetta kuvaa tässä muutama esimerkki:

 1. Otavassa on n. 15 erilaista seuraa ja yhdistystä.
   
 2. Kylätaloa tultaisiin käyttämään yhdistysten kokouksiin ja juhliin, perhejuhliin, kylän joulu - ja kesäjuhliin, yhteislauluiltoihin, iltamiin, nuorten diskoihin, kirpputoreihin, myyjäisiin, vaihtotoreihin, valokuva- ja taidenäyttelyihin, askartelu- ja käsityönäyttelyihin, keittokursseihin, askartelukursseihin, jumpparyhmiin (äiti-vauva-jumppa), äitiysneuvontaan ja -jumppaan, perhe- ja nettikahvilana, tapaamispaikkana, kaupallisina kutsu- ja esittelytilana ja lisäksi puutarhaa kesätapahtuma paikkana.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki

 1. Selvittää mahdollisuudet luovuttaa em. entisen päiväkodin otavalaisille seuroille kylätaloksi.
   
 2. Tilan vuokrakustannukset sisällytetään vuoden 2017 talousarviossa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioon.
   
 3. Kaupunki tekee käyttösopimuksen tilojen käytöstä Otavassa toimivien seurojen kanssa.

Mikkelissä 21.3.2016

Satu Taavitsainen
Markku Turkia, Hannu Tullinen, Markku Aholainen
Petri Tikkanen, Leena Teittinen, Markku Lahikainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2016 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloite kylätalo Otavaan, tilakeskuksen lausunto

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Mikkelin kaupunki:

 1. Selvittää mahdollisuudet luovuttaa em. entisen päiväkodin otavalaisille seuroille kylätaloksi.
   
 2. Tilan vuokrakustannukset sisällytetään vuoden 2017 talousarviossa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioon.
   
 3. Kaupunki tekee käyttösopimuksen tilojen käytöstä Otavassa toimivien seurojen kanssa.

Taustaa
Otavan opiston pihapiirissä sijaitsevaa entistä päiväkotia (Topeliuksentie 3) on kaavailtu väistötilaksi Otavan opiston linjasaneerauksen ajaksi. Kiinteistöön majoittuisi noin 20 oppilasta syksystä 2016 - toukokuuhun 2017 saakka. Otavan opisto on alustavasti ilmaissut mielenkiintoa kyseisen kiinteistön vuokraamiseen myös jatkossa. Tilakeskus on valmis vuokraamaan kiinteistöä tai myymään sen.

Otavan keskustassa olevaan nuorisotaloon (Topeliuksentie 5) on viimeisen kolmen vuoden aikana investoitu noin 150 000 euroa. Kiinteistössä on uusittu mm. vesikatto, osa ikkunoista ja wc-tilat. Lisäksi sisäpuolen pintoja on korjattu. Nuorisotilan kiinteistöstä on tällä hetkellä vuokrattu 50m² Otavan Seudun Eläkkeensaajat ry:lle. Nuorisotoimen käytössä on n. 120m².

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on palveluverkkopäivityksessään 2016 kartoittanut toiminnan siirtämistä samaan kiinteistöön kirjaston kanssa. Tällöin nuorisotalolta vapautuu 120m² tilaa vuokrattavaksi esimerkiksi kylätalokäyttöön.  

Tilakeskuksen käyttötalousmäärärahat eivät riitä edes käytössä pidettävien kiinteistöjen välttämättömiin kunnossapitokorjauksiin ja kunnossapitovelka kasvaa koko ajan.  Tilakeskus ei näin ollen voi lähteä vuokraamaan tiloja alle omakustannushinnan.

Vastauksena valtuustoaloitteen esitykseen;

 1. Mikkelin kaupungin tilakeskus on valmis vuokraamaan entisen päiväkodin tai nuorisotalon kiinteistön kylätalokäyttöön kohtuullisella markkinahinnalla. Tilakeskus on myös valmis neuvottelemaan kiinteistöjen myymisestä, mikäli kiinteistöille ei ole käyttöä kaupungin omassa toiminnassa.
   
 2. Tilojen vuokrakustannusten sisällyttämisestä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioon päättää asianosainen lautakunta, annetun talousarvioraamin puitteissa. Asia on lautakunnan käsittelyssä vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä.
   
 3. Mikkelin kaupungin tilakeskus tekee tarvittaessa kohteesta vuokrasopimuksen. Sopimusosapuolien määrä on käytännön syistä järkevää rajoittaa yhteen vastuulliseen toimijaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto antaa edellä kuvatun tilakeskuksen lausunnon valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin.

 

Päätös

Esittelijä muutti esitystään, että teknisen lautakunnan jaosto antaa edellä kuvatun tilakeskuksen lausunnon valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin ja pyytää asiasta myös kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunnon.

Kiinteistöjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on palveluverkkoselvityksen päivityksessään keväällä 2016 päätynyt edistämään Otavan nuorisotalon toiminnan siirtämistä samaan kiinteistöön Otavan kirjaston kanssa. Otava-seuran järjestämään kirjaston ja nuorisotilan yhdistämistä koskevaan kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen 23.8.2016 osallistuivat kirjastotoimenjohtaja, tilakeskuksen vuokrauspäällikkö ja liikunta- ja nuorisojohtaja. Lautakunta on sekä asiasta laaditun kyselyn tuloksista että kuulemistilaisuuden sisällöstä kuultuaan valtuuttanut kirjaston ja liikunta- ja nuorisopalvelut valmistelemaan Otavan kirjaston yhteiskäyttöä.

Keskustelutilaisuuden jälkeen on ilmennyt uutta tietoa Otavan nuorisotalon kunnosta. Nuorisotyön käytössä olleet talon osat, eli ne tilat, joista on epätiiveyskohtia kellaritiloihin, tutkitaan ja tiivistetään ennen kuin tilaa voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Nuorisopalvelut on kuitenkin todennut tilat sellaisiksi, ettei niissä enää järjestetä nuorisotoimintaa edes väliaikaisesti, ja on irtisanonut tilan vuokrasopimuksen.

Otavan kirjaston ja nuorisotilan yhdistämistä valmistellaan niin, että yhteiskäytön voisi aloittaa vuoden 2017 alkupuolella. Otavan nuorisotalo vapautuu nuorisopalveluilta viimeistään 30.4.2017, jolloin sen voi vuokrata muuhun tarkoitukseen.

Liikunta- ja nuorisopalvelut on joutunut viime vuosina irtisanomaan useita tiloja tiukkojen talousarvioraamien, palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden sekä talouden tasapainottamisohjelmien toteuttamiseksi. Moni tila on ollut sellainen, joka olisi periaattessa voinut sopia myös aloitteen mukaiseen kylätalotoimintaan eri puolilla Mikkeliä. Näitä ovat muun muassa Tuppuralan, Norolan ja Moision nuorisotalot, Kuomapirtti, Loukeen leirikeskus sekä kerhohuone Porrassalmenkadulla. Vuoden 2017 talousarvioraamiin päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut esittää lisää tilojen irtisanomisia. Tämä tausta huomioiden liikunta- ja nuorisopalveluilla ei ole mahdollisuutta vuokrata lisätilaa kylätalotoimintaan.

Yleiset kulttuuripalvelut tukee ja avustaa harkinnanvaraisesti erilaisia kulttuuri- ja taidejärjestöjä heidän omaan toimintaan liittyen vuosittain jaettavien avustusten kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta antaa edellä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi tilakeskuksen ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunnot vastauksena valtuutettu Markku Turkian ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilatehokkuuden edistämiseksi vuokrauksen toimintamallia muokataan niin, että harrastetoiminnoille pyritään ensisijaisesti tarjoamaan käyttöaikoja olemassa olevista kiinteistöistä ja vasta toissijaisena omat tilat vain kyseistä toimintaa varten. Malli on kustannustehokas sekä vuokralaiselle, että kiinteistön omistajalle.

Kaupungilla on laaja kouluverkko, joka mahdollistaa kokoontumisten järjestämisen kouluajan ulkopuolella. Asian käyttöönotto vaatii enemmän kulttuurimuutosta ja tahtotilaa, kuin teknisiä toteutustapoja. Uudella toimintamallilla sivistystoimi on vain yksi koululuokkien käyttäjistä ja ilta-aikaan tiloissa voi kokoontua muita toimijoita, kuten järjestöjä, seuroja ja kansalaisopisto.

Sähköisen tilanvarausjärjestelmän (Timmi) laajentaminen on jo tällä hetkellä selvityksessä, niin että järjestelmän avulla saadaan kaikki kaupungin vuokrattavissa olevat tilat näkyviin yhden ohjelman kautta. Tämä mahdollistaa tilojen tehokkaan ja yksinkertaisen varaamisen. Kaupungin kiinteistöistä voidaan siis jatkossa vuokrata joko toistuvia vakiovuoroja tai satunnaisia kokoontumistiloja.

Uusi toimintamalli tukee harrastajien kokoontumistilojen saamista ja mahdollistaa vuokraamisen huomattavasti halvemmalla kuin se olisi erikseen tätä varten ylläpidettävässä kiinteistössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto antaa edellä kuvatun tilakeskuksen lausunnon valtuustoaloitteeseen Kylätalo Otavaan ja pyytää asiasta myös kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mm. liikuntapalvelujen ja koulujen edustajat ovat mukana kehittämässä kaupungin tilojen vuokraamisen toimintamallia ja sähköistä tilavarausjärjestelmää. Toimintamallin ja sähköisen tilavarausjärjestelmän kehittämisen rinnalla on valmisteltava ohjeistukset ja säännöt yhteisten tilojen käyttöön ja käyttäjien vastuuseen/vastuunjakoon.

Uudella toimintamallilla pyritään selkeyttämään ja helpottamaan kaupungin tilojen varaamista esim. harrastustoiminnalle. Harrastustoiminnalle pyritään tarjoamaan käyttöaikoja olemassa olevista kiinteistöistä (esim. koulut) niiden vapaana ollessa. Tällöin esimerkiksi harrastajien kokoontumistilojen saaminen ja vuokraamien mahdollistuu halvemmalla kuin siten, että jokin tila osoitettaisiin erikseen vain harrastusta varten. Uusi toimintamalli on kustannustehokas sekä vuokralaiselle että kiinteistön omistajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Petri Pekonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.48.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.