Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Valtuustoaloite Suomenniemen koulun säilyttäminen 3-opettajaisena

MliDno-2016-1472

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Outi Kauria ym. esittivät 13.6.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme Suomenniemen koulun säilyttämistä 3-opettajaisena ainakin niin kauan kuin koulussa on 36 oppilasta.

Mikkeli 13.6.2016

Outi Kauria
Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen,
Marja Kauppi, Satu Hasanen, Anne Korhola,
Taina Harmoinen, Leena Teittinen, Liisa Ahonen,
Erkki Rantalainen, Vesa Himanen, Keijo Siitari,
Päivi Ylönen, Osmo Ukkonen, Jaana Vartiainen,
Seija Kuikka, Satu Taavitsainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuun 2016 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin 13.6.2016 valtuustoaloite, jossa esitetään, että Suomenniemen koulu säilyisi kolmeopettajaisena ainakin niin kauan, kun koulussa on 36 oppilasta.

Siinä vaiheessa, kun Suomenniemen kunta siirtyi osaksi Mikkeliä, kuntaliitossopimuksessa todettiin, että Suomenniemen koulu säilyy kolmeopettajaisena.

Kuntaliitossopimus oli voimassa 1.1.2013 - 1.1.2016. Tämän jälkeen kaikilla Mikkelin peruskouluilla on ollut yhtenäiset tuntikehyksen jakoperusteet. Suomenniemen koululla oli 34 oppilasta lukuvuoden 2015 - 2016 tilastointipäivänä 20.9.2015 ja luokat olivat Mikkelin pienimmät (kolmen luokan oppilasmäärän keskiarvo 11,3 oppilasta).

Peruskoulujen lukuvuonna 2016 - 2017 opetusryhmien ja tuntimäärien valmistelu aloitettiin helmikuussa 2016, jolloin tuntikehyksen jakoperusteet lähetettiin peruskoulujen rehtoreille tuntikehysesityksen valmistelua varten.

Rehtoreilta pyydettiin koulujen esitykset 9.3.2016 mennessä. Suunnitelma tuntikehyksen jakamisesta käytiin läpi rehtorikokouksessa 7.4.2016 ja mahdolliset muutostarpeet pyydettiin esittämään 11.4.2016 mennessä.

Tuntikehyksen jako lähetettiin rehtoreille 19.4.2016 lukujärjestysten valmistelua varten ja tuntikehyksen jaosta tehtiin kasvatus- ja opetusjohtajan päätös 26.5.2016.

Samassa päätöksessä vahvistettiin myös kunkin alakoulun perusopetusryhmien määrä. Päätöksestä ei tehty oikaisuvaatimusta eikä siihen käytetty otto-oikeutta.

Suomenniemen koulussa käy koulua lukuvuoden 2016 - 2017 alkaessa 35 koulun oppilasalueella asuvaa lasta. Lisäksi kaksi Savitaipaleen kunnan puolella asuvaa esioppilasta on hyväksytty Suomenniemen koulun esiopetusryhmään. Ennen päätöksentekoa Suomenniemen koulun rehtorilta varmistettiin, voidaanko nämä kaksi ulkokuntalaista esioppilasta ottaa oppilaaksi kaksiopettajaiselle Suomenniemen koululle nykyisin resurssein. Rehtorilta saatiin myöntävä vastaus ja ko. esioppilaat otettiin Suomenniemen koulun esioppilaiksi.

Suomenniemen koululla on nyt kaksi opetusryhmää. Toisessa on 17 oppilasta ja toisessa 20 oppilasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin avustusta opetusryhmien pienentämistä, tasa-arvon edistämistä ja erityisoppilaiden tukemista varten. Tämän avustuksen saamisesta saatiin päätös kesäkuun lopulla ja sen avulla on palkattu koulunkäyntiavustaja Suomenniemen koululle opetuksen tueksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa yllä olevan selvityksen Suomenniemen koulun säilyttäminen 3-opettajaisena tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Outi Kaurian ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen koulussa opiskelee 33 oppilasta. Koulun kustannuksia vertailtiin lukuvuonna 2015 ja 2016-2017 tilinpäätöslukujen ja kuluvan vuoden seurannan perusteella. Kun vertaillaan  lukuvuotta 2015-2016 ja 2016-2017, Suomenniemen koulun henkilöstökulut ovat tänä lukuvuonna 32 817 euroa pienemmät kuin edellisen lukuvuoden aikana. Koululla on yksi opettaja vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Yhden opettajan opetustunteja ei kokonaan vähennetty, vaan koululla on ollut käytössään joitakin jakotunteja enemmän kuin edellisenä lukuvuonna opetuksen järjestämisen tukena.

Kuljetuskulujen vertailtavuus on vaikeaa, koska kuljetuskulut vaihtelevat eri syistä eri vuosina. Edellisenä syksynä kuudennella luokalla olleet oppilaat ovat siirtyneet yläkouluun Ristiinaan ja 1. luokalle on tullut uusia oppilaita. Lisäksi Suomenniemen kouluun tuli muutama uusi kuljetusoppilas, joiden koulumatka on melko pitkä. Vuoden 2016 alussa voimaan tuli myös uudet kilpailutetut kuljetusreitit, kuljetusyrittäjät ja hinnat. Lähtöjen määrän lisääntyminen ja laskutettavien kilometrien määrän nousu ovat aiheuttaneet kuljetuskustannusten nousua Suomenniemellä. Kuljetuskustannukset nousivat yhteensä 22 790 euroa. Uusien oppilaiden matkakulut ja kilpailutuksen jälkeen tapahtunut hinnoittelu olisivat vaikuttaneet kustannuksiin edelliseen vuoteen verrattuna joka tapauksessa. Lukujärjestysmuutoksista johtuva muutama lisälähtö aiheutui kaksiopettajaiseksi kouluksi muuttumisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa yllä olevan selvityksen Suomenniemen kolmeopettajaisuutta puoltavaan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.