Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Rantakylän yhtenäiskoulun kalustaminen

MliDno-2017-1169

Valmistelija

  • Carita Hakkarainen, Hankinta-asiantuntija, Carita.Hakkarainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Rantakylään on tavoitteena toteuttaa Digitalmikkeli -kokonaisuuteen kuuluva edelläkävijäkoulu, joka toimii jatkossa kansallisena uuden oppimisympäristön ja oppimisen mallikouluna. Koulun oppilasmäärä (luokat 1-9) on noin 700 oppilasta. Koulun irtokalustamista koskevan tarjouspyynnön lähtökohtana oli, että tarjottava kalustus sopii koulun sisätilojen väritykseen ja tyyliin. Lisäksi tilojen tulee muodostaa monipuolinen ja joustava kokonaisuus, jossa on mahdollisuus luoviin ratkaisuihin käyttäen monipuolisia muuttuvia kalusteita kaikissa rakennuksen tiloissa. Tarjottavien kalusteiden tuli huomioida mm. ergonomia ja erikokoiset käyttäjät.  Hankinta-arvo ylittää EU-kynnysarvon.

Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus nro 2016/S 203-366494 ja tietopyyntö nro 2016/S 216-392960. Tietopyynnön tarkoitus oli tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitettiin ja tarkennettiin hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja sekä käynnistettiin vuoropuhelu potentiaalisten tarjoajien kanssa. Tarjoajilla oli mahdollisuus kommentoida tarjouspyyntöluonnosta etukäteen. Hankintamenettely oli avoin. Hankinnan ennakoitu arvo on 450 000 euroa ja lisäksi hankinta sisältää option vuosille 2018-2019. Option arvo on noin 150 000 euroa.

Kilpailuttaminen toteutettiin käänteisenä ns. ranskalaisena menettelynä. Tarjoukset pyydettiin 21.3.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä nro 2017/S 058-107488 HILMA-ilmoituskanavan ja tarjouspalvelun kautta. Hankintaa ei jaettu osiin, koska hankittava kalustekokonaisuus muodostaa yhden toiminnallisen kokonaisuuden ja tällöin yhtenäisen ilmeen säilyttäminen sekä tilojen muunneltavuus on helpompaa.

Määräaikaan 25.4.2017 mennessä tarjouksen jättivät Isku Interior, Martela-Keskus Offimar Oy ja Ofisea Oy. Jätetyt tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuusehdot. Tarjoajat esittelivät tarjoamansa kalustussuunnitelman arviointiryhmälle koululla 9.5.2017.

Päätöksenteon perusteena ovat laadulliset ja toiminnalliset tekijät, yhteensä 105 pistettä:

K1: Kalusteiden riittävyys huonekohtaisesti ja kokonaisuutena: Miten tarjoaja on varmistanut kalusteratkaisuilla erilaisten toimintojen toteuttamisen tiloissa. Lisäksi toimittajan tulee ladata selvitys, miten hän on huomioinut arvioinnin kohteena olevat kriteerit suunnitelmassa. Selvitys max. 2 x A4., Max.25 p.

K2: Kalusteiden muunneltavuus, siirreltävyys ja kestävyys: kalusteiden vaivaton ryhmittely, säädöt, oppilaiden ja henkilökunnan kokoerojen ja ergonomian huomioiminen sekä tuotteiden materiaalivalinnat ja testaukset. Toimittajan tulee ladata selvitys, miten hän on huomioinut arvioinnin kohteena olevat kriteerit suunnitelmassa. Selvitys max. 2 x A4. Max. 15 p.

K3: Sisustuksen kokonaisuus ja esteettisyys: Kalustuksen yhtenäinen ilme ja perustarpeiden lisäksi tarjoukseen sisältyvät muut lisäelementit, kuinka suunnitelman ratkaisut vaikuttavat melua vaimentavasti, miten kalusteratkaisut helpottavat ja inspiroivat koulussa opiskelua ja opettamista. Toimittajan tulee ladata selvitys, miten hän on huomioinut arvioinnin kohteena olevat kriteerit suunnitelmassa. Selvitys max. 2 x A4. Max. 30 p.

K4: Kalusteiden ja kankaiden käyttöturvallisuus ja puhdistettavuus: Materiaalivalinnat, kalusteiden muotoilu ja siivouksen helppous. Toimittajan tulee ladata selvitys, miten hän on huomioinut arvioinnin kohteena olevat kriteerit suunnitelmassa. Selvitys max. 2 x A4. Max. 20 p.

K5: Suunnitelmassa näkyvät innovatiiviset ratkaisut. Mitä lisäarvoja suunnitelmassa tuodaan esille. Toimittajan tulee ladata selvitys, miten hän on huomioinut arvioinnin kohteena olevat kriteerit suunnitelmassa. Selvitys max. 2 x A4. Yht. 10 p.

Selvitys kalustamisprojektin ja tilausprosessin läpiviennistä (max. 2 x A4). Selvitys arvioidaan seuraavasti: 5 p = Selvitys antaa riittävän selkeän kuvan projektin läpiviennistä tilaajalle. 2 p = Selvitys ei anna riittävän selkeää kuvaa projektin läpiviennistä tilaajalle. 0 p= Selvityksessä on merkittäviä puutteita. Max. 5 p.

Arviointiryhmän laatimat perustelut ovat liitteenä. 

Kokonaispistevertailu:                         

Tarjoaja Isku Interior Martela-Keskus Offimar Oy Ofisea Oy  
K1, max. 25 p 16,5 19,3 22,1
K2, max. 15 p 10,8 11,6 15
K3, max. 30 p 20,6 22 26,3
K4, max. 20 p 14,6 14 19,8
K5, max. 10 p 7,5 7 9,3
Selvitys, max. 5 p 5 5 5
Yht., max. 105 p 75 78,9   97,5

Ofisea Oy:n suunnitelma todettiin yksimielisesti soveltuvan parhaiten koulun tarpeisiin. Tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita Rantakylän yhtenäiskoulun irtokalustetoimittajaksi Ofisea Oy:n pistemäärällä 97,5/105. Hankintasopimus tehdään vuosien 2017-2019 ajalle. Hankinnan arvo on 450 000 euroa, alv 0 %. Lisäksi on mahdollisuus optioon vuosina 2018-2019, jonka arvo on noin 150 000 euroa, alv 0 %. Kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa kasvatus- ja opetusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Hankintaan on varattu määräraha vuoden 2017 talousarviossa. Koulun irtokalustaminen voidaan aloittaa keväällä 2018, joten näiltä osin hankintaan varattu määräraha tulee huomioida vuoden 2018-2019 talousarvioiden valmistelussa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Isku Interior, Martela-Keskus Offimar Oy, Ofisea Oy, rehtori Eija Tynkkynen, hankinta-asiantuntija Carita Hakkarainen, kirjaamo, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 MIKKELI

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 400.000 € sosiaali- ja terveyspalvelut
- 500.000 € käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 33, (Maaherrankatu 9-11) 50101 MIKKELI

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Valituskielto

Hankintalain 103 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 433000, faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi