Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Mikkelin kaupungin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 alkaen

MliDno-2017-1156

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain (36/1973) perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki (628/1998) 26 a § (1040/2014), on osa varhaiskasvatusta. Esiopetusta ohjaa Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voidaan laatia kaikkia toimintamuotoja koskevaksi (päiväkoti, perhepäivähoito ja muu varhaiskasvatus) tai kullekin toimintamuodolle erikseen. Mikkelissä paikallinen suunnitelma on tehty kaikkia toimintamuotoja koskevaksi. Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi sopia järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä.

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.

Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuu pedagogiikka ja sen varmistamiseksi on paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan mietitty erilaisia käytänteitä, joilla voidaan taata tasapuolinen ja laadukas varhaiskasvatus koko kaupungissa. Mikkelin varhaiskasvatuksessa korostetaan lasten ja perheiden osallisuutta. Samoin tunnetaitokasvatus ja leikki on nostettu erityisesti kehittämiskohteiksi.

Mikkelin paikallisen varhaiskasvatussuunnitelmatyön ohjausryhmä aloitti työnsä 1.6.2016. Työryhmän jäsenet ovat päiväkodinjohtajat Pirkko Rahikainen, työryhmän puheenjohtaja, Maarit Luukkonen, Esa Haikarainen, Pirjo Laakso-Vartiainen, Anne Jukarainen, Sini Lahtinen, Kirsi Väisänen, yksityisten päiväkotien edustaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Elisa Palmroos ja varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen.

Koko Mikkelin varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on ollut mahdollisuus osallistua paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen. Varhaiskasvatussuunnitelmaa on käsitelty luku luvulta niin, että yksiköihin on annettu etukäteistehtäviä, joista tehdyn koonnin yksikön esimies on tuonut kerran kuussa järjestettyihin ns. oppimiskahviloihin. Varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyviä asioita on käsitelty ryhmätöinä myös esimiesten kehittämispäivissä sekä erillisissä Vasu-päivissä. Ohjausryhmän laatima paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma esitys on ollut henkilökunnan sekä huoltajien nähtävänä lausuntoja varten Mikkelin Peda.net -sivuilla.

Mikkelissä paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen huoltajat ja lapset ovat osallistuneet valmisteluvaiheessa vastaamalla heille suunnattuun kyselyyn. Huoltajilta kysyttiin asioita, mitkä ovat auttaneet heidän lastaan oppimaan ja viihtymään varhaiskasvatuksessa ja mitkä asiat tulevaisuudessa paremmin auttaisivat lasta oppimaan ja viihtymään varhaiskasvatuksessa. Henkilökunta suoritti kyselyn lapsille kysymällä heiltä vastaavasti niitä asioita, jotka ovat auttaneet lasta oppimaan ja viihtymään varhaiskasvatuksessa ja mitä tulevaisuudessa voisi tehdä toisin, jotta lapset oppisivat ja viihtyisivät entistä paremmin.

Paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa on kommentit pyydetty sekä opetuksen että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavilta tahoilta.

Valmis valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma paikallisella osiolla täydennettynä laitetaan kaikkien saataville ja luettavaksi Peda.nettiin Mikkelin sivuille. Jatkossa Mikkelin osion päivityksestä huolehtii ohjausryhmä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Mikkelin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Peitsarin päiväkodin johtaja Pirkko Rahikainen kertoi uudesta Mikkelin kaupungin paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Merkittiin, että Peitsarin päiväkodin johtaja Pirkko Rahikainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.49.

Tiedoksi

Maarit Luukkonen, Esa Haikarainen, Pirkko Rahikainen, Pirjo Laakso-Vartiainen, Pirjo Vartiainen, Sini Lahtinen, Anne Jukarainen, Elisa Palmroos, Kirsi Väisänen, yksityisen päiväkoti Röllin päiväkodinjohtaja, Seija Manninen, Virpi Siekkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.