Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Valtuustoaloite opettajien sijaisuuksien hoitamisesta

MliDno-2016-2605

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittivät 19.12.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:


"Nykyisin opettajien sijaisuudet hoidetaan seuraavalla ohjeistuksella:

Sijaisohje

Opettajien sijaisuudet

Pääsääntöisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien 1–3 päivää kestävät sijaisuudet tulee hoitaa oto-periaatteella ves:n mahdollistamin korvauksin.

Poikkeuksen edellä mainittuun tekevät seuraavat opetusmuodot/oppiaineet: esiopetus, alkuopetus (1–2 lk:t), käytännön työharjoitukset (TN,TS,KO,FK,LI) sekä luokkamuotoinen erityisopetus, joiden osalta yksikön rehtorin on huolehdittava, että paikan päällä ryhmän mukana on aina opetuksesta vastaava henkilö, tarvittaessa sijainen ottamalla.

Yksikön päällikkö harkitsee kuhunkin tilanteeseen edellä mainittujen ohjeiden tavoitteita tukevan, opetuksen ja muut tekijät huomioon ottavan ratkaisun.

Myös muulloin (oto-järjestelyissä) on aina nimettävä opetuksesta / ryhmästä vastaava opettaja.

Sijaisrekrytoinnissa käytetään sijaisrekisteriä sekä tarvittaessa sisäistä ja ulkoista hakua.

Me allekirjoittaneet olemme huolissamme oppilaiden turvallisuudesta ja oppimisesta. Kun opettaja vastaa kahden luokan opettamisesta, lapset eivät saa apua riittävästi tehtävissään ja voi ilmetä työrauhaongelmia. Opettajan ollessa pois luokasta mahdollistuu otollinen tilaisuus kiusaamiseen. Nykyisin ryhmäkoot alkavat olla melko suuria ja oppilaiden joukossa on paljon integroituja sekä monenlaisen tuen avulla tehtävistä suoriutuvia koululaisia. Myös oppilaiden turvallisuus vaarantuu.

Usein irrotetaan omasta tehtävästään S2-opettaja (suomi toisena kielenä opettava opettaja), erityisopettaja tai samanaikaisopettaja paikkaamaan poissaolevaa opettajaa. Tällöin erityiseen tukeen oikeutetut oppilaat eivät saa riittävästi apua opiskeluunsa.

Oppilaat tekevät ns. oto-järjestelmässä usein kirjallisia töitä hiljaa jopa 6-7 tuntia päivässä, kolmena päivänä peräkkäin. Ei ihme, jos kouluviihtyvyys vähenee ja oppimistulokset heikkenevät, mikä oli havaittavissa viimeisimmässä PISA-tutkimuksessakin. Ennaltaehkäisevä työ kantaa pitkälle ja syrjäytyneiden määrä vähenee.

Esitämme, että sivistystoimi päivittää sijaistamisohjeen vastaamaan tämän päivän tilannetta niin, että pääsääntöisesti kunkin yksikön päällikkö harkitsee tapauskohtaisesti huomioiden oppilasaineksen, opetustilan, ryhmäkoon, luokan erityisvaikeudet, oppilaiden tuen tarpeet yms. ratkaisuksi sopivan sijaistamismuodon käyttäen yllä olevia mahdollisuuksia.

Mikkelissä 19. joulukuuta 2016

Marita Hokkanen
kaupunginvaltuutettu sd.sit.

Satu Taavitsainen, Raine Lehkonen, Markku Aholainen,
Hannu Tullinen, Osmo Ukkonen, Heikki Pyrhönen,
Marianne Huoponen, Satu Pulkkinen, Mikko Siitonen,
Leena Teittinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuun 2017 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa vuosittaisen käyttötaloussuunnitelman yhteydessä opettajien sijaisohjeen:

”Opettajien sijaisuudet

Pääsääntöisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien 1–3 päivää kestävät sijaisuudet tulee hoitaa oto-periaatteella ves:n mahdollistamin korvauksin.

Poikkeuksen edellä mainittuun tekevät seuraavat opetusmuodot/oppiaineet: esiopetus, alkuopetus (1–2 lk:t), käytännön työharjoitukset (TN,TS,KO,FK,LI) sekä luokkamuotoinen erityisopetus, joiden osalta yksikön rehtorin on huolehdittava, että paikan päällä ryhmän mukana on aina opetuksesta vastaava henkilö, tarvittaessa sijainen ottamalla.

Yksikön päällikkö harkitsee kuhunkin tilanteeseen edellä mainittujen ohjeiden tavoitteita tukevan, opetuksen ja muut tekijät huomioon ottavan ratkaisun.

Myös muulloin (oto-järjestelyissä) on aina nimettävä opetuksesta/ryhmästä vastaava opettaja.

Sijaisrekrytoinnissa käytetään sijaisrekisteriä sekä tarvittaessa sisäistä ja ulkoista hakua.”

Kyseinen ohje on valmisteltu yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa. Ohjeen mukaisesti yksikön päällikkö harkitsee kussakin tilanteessa ohjeen tavoitteiden mukaisen ratkaisun huomioiden opetuksen tavoitteet sekä tilanteeseen vaikuttavat muut tekijät.   

Opetus tulee toteuttaa siten, että niin oppilaille kuin henkilöstölle taataan turvallinen oppimisympäristö. Tämä toteutuu nykyisen voimassa olevan sijaisohjeen mukaan eikä näin ollen ohjeistusta tarvitse muuttaa.

Liite Sijaisohje

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan selvityksen vastauksena Marita Hokkasen ym. valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.