Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Mikkelin kaupungin peruskoululaisten maksuttomat joukkoliikennematkat

MliDno-2017-755

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetuslain 32 §:n mukaan esi- ja perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Myös oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioidaan koulukuljetusjärjestelyjä suunniteltaessa. Mikkelissä esiopetuksessa olevat ja perusopetuksen 1.-2. luokan oppilaat saavat maksuttoman kuljetuksen kaupungin osoittamaan ensisijaiseen esiopetus- tai perusopetuspaikkaan, kun koulumatkan pituus on yli 3 kilometriä ja sitä vanhemmat peruskoululaiset, kun koulumatkan on yli 5 km. Koulukuljetuksissa peruskoululaisista noin 800 käyttää joukkoliikennevuoroja ja noin 700 oppilasta erillisiä taksikuljetuksia. Joukkoliikennettä käyttäville peruskoululaisille jaetaan waltti-koululaislippu, jolla matkustus rekisteröidään ja laskutetaan perusopetuksen osalta.  Tällä hetkellä peruskoululaiset asettuvat joukkoliikenteen lippuerittelyssä ikäryhmään lapsi 7v – 16v. Alle 7-vuotias lapsi saa matkustaa nykyisin maksutta. Liiteenä on laskelmat esi- ja perusopetuksen kuljetuskustannuksista ja waltti-lipputilastot.

Kaupungin hallinnossa on tullut esille ajatus, että Mikkelin kaupungin alueella asuville peruskoululaisille mahdollistettaisiin maksuton joukkoliikenne. Asiaa on selvitetty Kyytineuvon ja perusopetuksen yhteistyönä. Peruskoululaisten ilmaiset joukkoliikenneliput olisivat käytössä uuden lukuvuoden alkaessa 15.8.2017 alkaen. Järjestelyllä on haasteensa ja se työllistää kuljetussuunnittelua sekä asiointipistettä. Vastaavasti järjestely vähentää koulujen työmäärää kuljetusoikeutettujen lippujärjestelyissä. Peruskoululaisia eli tehtäviä waltti-kortteja on noin 5000 kpl.

Perustetaan uusi Waltti- joukkoliikenteen lipputyyppi:

  • käsiteltävä ikäluokka: lapsi (7v – 16v)
  • vain Mikkelin kaupungin alueella asuville peruskoululaisille
  • vuoden kausilippu; voimassa 365 vuorokautta; asiakashinta 0€
  • matkustusvyöhykkeet A-E

Joukkoliikenteen haasteena maksuttomuuden osalta on mahdollinen hupiajelu sekä muut väärinkäytökset korttien lainaamisen muodossa. Järjestely lisää joukkoliikenteen kustannuksia vähentämällä kaupungille tulevia lipputuloja. Joukkoliikenne valmistautuu pitämään yllä nykyistä vuorotarjontaa, mutta lisävuoroihin ei varauduta kustannustason säilyttämiseksi. Yksittäinen ilmainen joukkoliikenteen lippu joudutaan määrittelemään kaikille Mikkelin kaupungin alueen matkustusvyöhykkeelle, joten tilastoinnin osalta ei saada selville matkustettua matkaa, vaan saadaan vain matkustajien määrä.

Myönteisenä asiana ennakoidaan maksuttomuuden lisäävän joukkoliikenteen matkustajia ja lisäävän matkustusta myös muilla kuin koulumatkoilla. Järjestely lisää joukkoliikenteen myönteisyyttä, kannustaa perheitä ja lapsia bussimatkustamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä mahdollisesti vähentää koulujen ympäristön saattoliikennettä.

Peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne kattaisi ikäryhmän lapsi (7v – 16v) ja mahdollistaisi koulumatkojen sekä muun vapaa-ajanmatkustuksen, myös koulujen lomien aikana matkustuksen maksutta kaupungin alueen joukkoliikenteessä. Koulukuljetuksissa käytetään aina ensisijaisesti joukkoliikennettä, mikä huomioidaan myös mm. lukujärjestysten laadinnassa ja koulupäivien organisoinissa. 

Järjestelyissä aiheuttaa alussa ylimääräistä kustannusta ilmainen korttipohja, noin 20.000 € (alv 0 %). Peruskoululainen joutuu lunastamaan korttinsa kaupungin asiointipisteestä ja uusimaan oikeutensa seuraavan lukuvuoden alussa. Järjestelyyn tulee luoda tarkemmat ohjeet sekä koululaisille, vanhemmille että kouluille. Nyt kokeiluvaiheessa esitetään, että peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne olisi määräaikainen 2 lukuvuotta siten, että kokeilu alkaa lukuvuonna 2017-2018 ja päättyy lukuvuoden 2018-2019 keväällä. Perusopetus osallistuu teknisen toimen joukkoliikenteen kustannuksiin 120.000 € (alv 0 %) lukuvuodessa, jolla korvataan väheneviä lipputuloja. Perusopetukselle koituu säästöjä sen mukaan, kun koulukuljetuksia saadaan siirrettyä maksuttomaan joukkoliikenteeseen.

Tämän kokeilun myötä Mikkelin kaupungin joukkoliikenteessä saisivat matkustaa maksutta 0-16-vuotiaat henkilöt.

Liitteet
Koulukuljetuskustannukset 2015 ja 2016
Waltti-lippuselvitys

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että Mikkelin kaupungin peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne järjestetään määräaikaisena kokeiluna 2 lukuvuoden ajan 15.8.2017 alkaen. Perusopetus osallistuu teknisen toimen joukkoliikenteen kustannuksiin 120.000 € (alv 0 %) lukuvuodessa.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsen Petri Pekonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.11.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.