Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjan päivittäminen

MliDno-2015-212

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelissä otetaan käyttöön yksityisessä päiväkotihoidossa palveluseteli 1.8.2016 alkaen, ja että palvelusetelin enimmäisarvoksi esitetään 760 euroa/kk 3 - 5-vuotiaiden osalta. Alle 3-vuotiaiden palvelusetelin enimmäisarvo olisi kertoimella 1,5 eli 1 140 euroa/kk. Esiopetuksen päivähoidon osalta palvelusetelin enimmäisarvo olisi kertoimella 0,5 eli 380 euroa/kk. Esiopetuksen osuus 265,90 euroa/kk maksetaan erillisellä maksusitoumuksella. Näin esiopetuksen ja päivähoidon korvaus olisi yhteensä 645,90 euroa/kk/lapsi.

Lisäksi esitetään, että palvelusetelin enimmäisarvoon vaikuttaa 1 - 5-vuotiaan lapsen hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa ja koko- tai osapäivähoidon tarve. Vähäisempi hoidontarve pienentää palvelusetelin enimmäisarvoa.

Lopuksi esitetään, että palvelusetelin enimmäisarvoa tullaan tarkastelemaan indeksikorotuksin. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan indeksin mukaan aina parittoman vuoden keväällä 28.2. mennessä. Uusi indeksillä tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön aina seuraavan toimintakauden alusta elokuun 1. päivä. Palvelusetelin arvon tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä, josta säädetään tarkemmin yksityisen päivähoidon palvelusetelikäsikirjassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjaan esitetään lisäyksiä ja muutoksia.

Kohtaan 4.1. Palvelusetelituotteet ja niiden arvot, esitetään tekstiin lisäyksenä, että alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin arvoa nostettaisiin vaativan kroonisen sairauden perusteella toimintavuodeksi kerrallaan. Vaativaa diabetestä sairastava alle 3-vuotias lapsi tarvitsee koko ajan yhden aikuisen vierelleen sokeriarvojen vaihdellessa suuresti, koska lapsi ei itse vielä osaa kertoa voinnistaan.  

Käsikirjan esitetyt muutokset ja lisäykset:  

4.1 Palvelusetelituotteet ja niiden arvot

Teksti: Mikäli palveluntuottaja käyttää kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelua kaupungin linjauksen mukaisesti, tukea tarvitsevan lapsen päiväkotihoidon palvelusetelin kerroin on 1,5 ja arvo enintään 1140 €/kk. Lisäys tekstiin: Alle 3-vuotiaan lapsen vaativan kroonisen sairauden perusteella kerroin on 1,5 ja arvo enintään 1710 €/kk toimintavuodeksi kerrallaan.

Teksti: Mikäli palveluntuottaja tuottaa omana palveluna tai ostaa ulkopuoliselta palveluntuottajalta varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelua, tukea tarvitsevan lapsen päiväkotihoidon palvelusetelin kerroin on 2 ja arvo enintään 1520 €/kk. Lisäys tekstiin: Alle 3-vuotiaan lapsen vaativan kroonisen sairauden perusteella kerroin on 2 ja arvo enintään 2280 €/kk toimintavuodeksi kerrallaan.

9.1 Palvelun sisältövaatimukset

Teksti: Palveluntuottaja laatii yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman, jossa palveluntuottaja määrittää ja kuvaa toimintansa toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet. Teksti muutetaan: Palveluntuottaja laatii vuosittain varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman ja esiopetuksen vuosisuunnitelman, jotka toimitetaan 31.10. mennessä varhaiskasvatusjohtajalle.

Lisäksi käsikirjan tekstiä on muokattu mm. lainsäädännön mukaiseksi käsitteiden osalta ja joitakin asiakohtia on kirjoitettu selkokielisemmäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä esitetyt lisäykset ja muutokset Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjaan ja päivitetty käsikirja otetaan käyttöön 2018 vuoden alusta lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Leila Korhonen, Pirjo Vartiainen, Eveliina Martiskainen Pöyry, Anu Perko, Heli Joensuu, Kati Huttunen, Maarit Lahnasalo, Sanna Kuntonen, Johanna Pylvänäinen, Kirsi Väisänen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.