Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tulosaluejohtajan nimeäminen, lukiokoulutus, toisen asteen korkeakouluyhteistyö -tulosalue

MliDno-2017-2411

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on päättänyt uuden organisaation muodostamisesta vuoden 2018 alusta lukien. Uudistuksen yhteydessä uudistetaan osin tulosalue- ja tulosyksikköjakoa ja uusille tulosalueille nimetään johtajat ja vastaavasti uusille tulosyksiköille esimiehet. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella on viisi tulosaluetta ja kymmenen tulosyksikköä. Palvelualueella on käytössä osittain kaksoisjohtajuus, jolloin esim. tulosaluejohtaja johtaa sekä tulosaluetta että tulosyksikköä/tulosyksikköryhmää.

Työnantaja on järjestänyt yksittäisille henkilöille kuulemistilaisuuksia organisaatiouudistuksesta ja omasta asemasta uudessa organisaatiossa.

Uuden organisaation esimiestehtäviin siirtyminen toteutetaan virantoimitusvelvollisuuden muutoksella KVhl 23 § tai viranhaltijan siirrolla toiseen virkasuhteeseen KVhl 24 §. Esimiestehtäviin siirtyminen tapahtuu työntekijän omalla suostumuksella. Esimiestehtävässä toimittaessa tulee olla virassa. Lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyön tulosaluejohtajan virka johtava rehtori on perustettu jo aiemmin, mutta virkaa ei ole täytetty. Tavoite on, että lukiokoulutuksen johtava rehtori aloittaa 1.1.2018 alkaen.

Hallintosäännön mukaan (29 §) lautakunta päättää tulosaluejohtajien nimeämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Käydyn keskustelun jälkeen sivistysjohtaja muutti ehdotustaan niin, että esittelijä antaa päätösehdotuksen 14.12.2017 kokouksessa.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 18:39 - 18:50.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 MIKKELI


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16