Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto lukuvuonna 2017-2018.

MliDno-2017-2435

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittainen opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta ja työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille em. suunnitelmien keskeisistä asioista.

Sivistystoimen toimintasäännön kohdan 5.2.1.1 mukaan kasvatus- ja opetusjohtaja hyväksyy perusopetuksen koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat.

Lukuvuosisuunnitelmissa asetetaan kunkin lukuvuoden toiminnalle tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi on osa perusopetuksen ylläpitäjäarviointia. Tänä lukuvuonna erityisenä kehittämisen ja arvioinnin painopistealueina ovat
1. Oppimisympäristöt
2. Monialaiset opintokokonaisuudet
3. Oppilasarviointi.

Yhteenvedot saatetaan tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmien yhteenveto 2017 - 2018 liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Saara Vauhkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:25.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.