Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 30.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Mikkelin kaupungin sivistystoimen tilausajokuljetusten hankinta ajalla 1.1.2018 - 31.12.2019

MliDno-2017-2395

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohteena on Mikkelin kaupungin koulujen uimahalli-, opintoretki- ym. kuljetuksiin, sivistystoimen ja päivähoidon järjestämiin oppilastapahtumiin tarvittavat linja-autokuljetukset tarjouspyynnön mukaisesti koulupäivinä. Samoja linja-autoja käytetään ”kulttuuripolku”- kuljetuksissa. Hankinta-arvo ylittää EU-kynnysarvon.  Hankinnan ennakoitu arvo on noin 80 000 euroa/v, alv 0 %. Hankinnasta julkaistiin tietopyyntö (2017-020360) HILMA -ilmoituskanavan kautta. Tietopyynnön tarkoitus oli tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitettiin ja tarkennettiin hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja. Tarjoajilla oli mahdollisuus kommentoida tarjouspyyntöluonnosta etukäteen. Tarjoukset pyydettiin 10.10.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä nro 2017/S 196-402967 HILMA -ilmoituskanavan ja tarjouspalvelun kautta. Hankintamenettely oli avoin. Tarjouspyyntö sisältää option käyttömahdollisuuden vuosille 2020-2021.

Määräaikaan 13.11.2017 mennessä tarjouksen jättivät taksi Valtter Puikkonen, Savonlinja Oy, Mikkelin Palvelutaksit Oy, Soisalon Liikenne Oy, Nina`s Erikoistaksipalvelut Oy, Tilausliikenne Himanen Oy, Ihastjärven Linja Oy, Hanskin Tilausliikenne Ky, Taksiliikenne Tanttu Oy ja Tuplataxi Oy. Jätetyt tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuusehdot. Osatarjous oli mahdollista kohderivikohtaisesti. Tarjouspyynnön mukaisesti kaupunki valitsee puitejärjestelyyn riittävän määrän toimijoita.

Autotyypit:

1. Isot linja-autot, yli 30 paikkaa: Puitejärjestelyyn valitaan vähintään 3 toimittajaa.

2. Pienet linja-autot, 10 - 30 paikkaa: Puitejärjestelyyn valitaan vähintään 3 toimittajaa.

Päätöksenteon perusteena on alin hinta. Hintapisteet lasketaan kaavalla pienin annettu arvo / tarjottu arvo x maksimipisteet. Tilausajokuljetukset hankitaan puitesopimustoimittajilta edullisuusjärjestyksessä liitteenä olevan hintavertailun mukaisesti. Pidemmät matkat, kuten mm. päiväretket ja luokkaretket minikilpailutetaan valittujen puitesopimustoimittajien kesken sähköpostitse hankkivan yksikön toimesta, kun matkapäivät ja kilometrit ovat tiedossa. Tarjousten hintavertailutaulukko on liitteenä nro 1, johon on merkitty rivikohtaiset valinnat puitejärjestelyyn valituista ja puitesopimusluonnos on liitteenä nro 2. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita puitejärjestelyyn ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019 liitteenä olevan vertailun (liite 1) mukaisesti seuraavat toimijat: taksi Valtter Puikkonen, Savonlinja Oy, Mikkelin Palvelutaksit Oy, Soisalon Liikenne Oy, Nina`s Erikoistaksipalvelut Oy, Tilausliikenne Himanen Oy, Ihastjärven Linja Oy, Hanskin Tilausliikenne Ky, Taksiliikenne Tanttu Oy ja Tuplataxi Oy. Tilausajokuljetukset hankitaan puitesopimustoimittajilta edullisuusjärjestyksessä huomioiden tilaajan kalustovaatimukset.

Mikkelin kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Kaupungin muut yksiköt voivat tarvittaessa hyödyntää puitesopimusta. Kaupunki tekee erillisen päätöksen option käytöstä vuosille 2020 ja 2021. Kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa kasvatus- ja opetusjohtajan allekirjoittamaan puitesopimukset ja päättämään mahdollisesta option käyttöönotosta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Juha Hakkarainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Opetus- ja koulutuspalvelujen hallinto, Kyytineuvo, hankintapalvelut, tarjouksen jättäneet yritykset

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 400.000 € sosiaali- ja terveyspalvelut
- 500.000 € käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunta
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10) 50101 MIKKELI

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Valituskielto

Hankintalain 103 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 433000, faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi