Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

MliDno-2021-1722

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n prosentin sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7%).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 12.11.2018 § 137 mukaan Mikkelin kaupunki laajensi kokoaikaista maksutonta varhaiskasvatusta niin, että varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajaa korotettiin 10 prosenttia kaupungin omissa varhaiskasvatuspalveluissa vuoden 2019 alusta lukien. Tämä huomioidaan lisäksi edelleen tulorajoja muutettaessa Mikkelin omassa toiminnassa.

Alla olevassa taulukossa on huomioitu valtakunnallisesta tulorajasta Mikkelin nollamaksuluokan tulorajan 10 prosentin korotus.

Kunnalliset tulorajat:

Tuloraja €/kk

Perheen koko/hlöa

Mikkelissä

1.8.2020

Valtakunnall.

1.8.2021

Mikkelissä

1.8.2021

2 2349 2798 3078
3 3032 3610 3971
4 3442 4099 4509
5 3853 4588 5047
6 4261 5075 5583

 

 

Tulot, joilla ylin maksu 288 €

Perheen koko/hlöä

Mikkelissä

1.8.2020

Valtakunnall.

1.8.2021

Mikkelissä

1.8.2021

2 5047 5485 5765
3 5729 6297 6658
4 6139 6786 7196
5 6550 7275 7734
6 6958 7762 8270


Asiakasmaksulaki ja maksualennus ei koske yksityistä palveluntuottajaa. On kuitenkin ratkaistava, millä tavalla yksityinen toiminta on jatkossakin riittävän tasapuolinen vaihtoehto kaikille perheille ja että asiakkaat voivat hakeutua niin halutessaan myös yksityiselle palveluntuottajalle. On huomioitava myös se, että nykyinen tasapaino yksityisten ja kunnallisten palveluiden käytön suhteen säilyisi, eikä asiakasvirta alkaisi siirtyä maksueroista johtuen yksityiseltä puolelta kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Sen vuoksi on syytä korottaa myös yksityisten päiväkotien tulorajoja siten, että maksut säilyvät samassa suhteessa kuin tällä hetkellä yksityiset ja kunnalliset varhaiskasvatusmaksut ovat.

Yksityisten päiväkotien tulorajat:

Tuloraja €/kk

Perheen koko/hlöä

1.8.2019

Valtakunnall.

1.8.2021

1.8.2021
2 2102 2798 2754
3 2713 3610 3553
4 3080 4099 4035
5 3447 4588 4516
6 3813 5075 4996

 

Tulot, joilla ylin maksu

Perheen koko 1.8.2019

Valtakunnall.

1.8.2021

1.8.2021
2 4800 5485 5441
3 5410 6297 6240
4 5777 6786 6722
5 6144 7275 7203
6 6510 7762 7683

 

 

 

 

 

 

 

Yksityisten päiväkotien tuloraja on 89,48 % kunnallisen puolen tulorajasta.


Assiakasmaksutulon menetyksestä ja palveluseteliin tarvittavasta lisärahasta on tehty alustavia laskelmia. Kuntaliiton arvion mukaan maksutuottojen menetys olisi 26 %. Maksutuoton menetyksen arviointiin on käytetty Kuntaliiton maksutuottolaskelman ja -aleneman lukuja, koska varsinaiset vuoden 2020 maksutuotot olivat alhaisemmat perheiden korona -hyvityksistä johtuen. Karkean arvion mukaan menetystä maksutuottoihin tulisi kunnallisten varhaiskasvatusmaksutuottojen osalta n.185 000 € viideltä kuukaudelta, kun uudet maksut astuvat voimaan 1.8.2021.
Yksityisten päiväkotien tuloraja on 89,48 % kunnallisen puolen tulorajasta.

Palvelusetelin lisäkustannusta on arvioitu myös 26 % mukaan vuoden 2020 palvelusetelin toteumasta. Karkeasti arvioituna lisäkustannus palvelusetelin osalta olisi viiden kuukauden ajalta n. 426 000 €.

Edellä kerrotut muutokset tarkoittavat varhaiskasvatuksen maksutuottojen pienenemistä ja palvelusetelimenojen kasvua syyskaudelle 2021.Tarkempi lisämäärärahan tarve ja sen hakeminen käsitellään heinäkuun talousseurannan yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää asiakasmaksulakimuutoksen ja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedotteiden käyttöönotosta 1.8.2021 alkaen kunnallisella ja yksityisellä puolella ja asiakasmaksuista yksityisen varhaiskasvatuksen osalta siten, että yksityisten päiväkotien tuloraja on 89,48 % kunnallisesta tulorajasta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jenni Oksanen esitti Eero Ahon, Ulla Yli-Karron ja Janne Strengellin kannattamana, että julkisen ja yksityisen tulorajat varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan osalta olisi valtakunnan tasolla ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisia

Julkistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "Kyllä" ja ne, jotka kannattavat Jenni Oksasen esitystä, äänestävät "Ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 Kyllä-ääntä (Hanne Vainio, Juha Hakkarainen ja Petri Tikkanen) ja 7 Ei-ääntä (Jenni Oksanen, Eero Aho, Ulla Yli-Karro, Taina Harmoinen, Jenni Kolmisoppi, Janne Strengell ja Vesa Nessling).

Puheenjohtaja totesi, että Jenni Oksasen esitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Kunnallisten päiväkotien päiväkodin johtajat ja päivähoidon ohjaajat, yksityisten päiväkotien johtajat, varhaiskasvatusjohtaja, laskutuksen toimistosihteerit, varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.